• sreda, 30. novembar 2022.
Tribina Dveri – Pokret za život Srbije
Politika
0 Komentara

Tribina Dveri – Pokret za život Srbije

27. mart 2012. godine

Dveri u Domu sindikata

Dve­ri-Po­kret za ži­vot Sr­bi­je su po­sle 12 go­di­na ra­da u ne­vla­di­nom sek­to­ru, pre go­di­nu da­na ob­ja­vi­le da iz­la­ze na pred­sto­je­će iz­bo­re na svim ni­vo­i­ma. Zad­njih go­di­nu da­na ob­i­šli smo pre­ko sto­ti­nu op­šti­na Sr­bi­je, odr­ža­li pro­mo­ci­je u 70 gra­do­va i otvo­ri­li 50 kan­ce­la­ri­ja, a naš sajt je po­stao naj­po­se­će­ni­ji po­li­tič­ki sajt u Sr­bi­ji.
Dve­ri se bo­re pro­tiv uje­di­nji­nih mo­no­po­la u Sr­bi­ji ko­je či­ne stra­ne ban­ke i kor­po­ra­ci­je (ra­di­kal­no će ih opo­re­zo­va­ti), do­ma­ći taj­ku­ni (do­ne­će Za­kon o po­re­klu imo­vi­ne), stra­nač­ke oli­gar­hi­je (do­ne­će niz me­ra za uki­da­nje par­ti­to­kra­ti­je) i kon­tro­li­sa­ni re­žim­ski me­di­ji (uki­nu­će mo­guć­nost da stran­ci i taj­ku­ni kon­tro­li­šu me­di­je).
Lju­di u Dve­ri­ma su no­vi, mla­di lju­di u po­li­ti­ci, ima­ju no­vi vid po­li­tič­kog or­ga­ni­zo­va­nja (ni­su stran­ka već po­kret bez for­mal­nog li­de­ra, stra­nač­ke bi­ro­kra­ti­je i for­mal­nog član­stva) i je­di­ni ima­ju no­vu i raz­li­či­tu vi­zi­ju Sr­bi­je u 21. ve­ku – za­la­žu se za po­ro­dič­ni mo­del dru­štva na­su­prot po­gub­nom po­tro­šač­kom mo­de­lu di­vljeg ka­pi­ta­li­zma.
Po­zi­va­mo vas da 7.mar­ta, u 18 ča­so­va, do­đe­te na tri­bi­nu po­ve­re­ni­štva Dve­ri  u Ru­mi ko­ja će bi­ti odr­ža­na u sa­li na uglu Glav­ne i Ku­do­ške uli­ce. Na tri­bi­ni će go­vo­ri­ti Bo­ško Ob­ra­do­vić, Mi­ro­slav Pa­ro­vić i Ivan Ko­stić.
Do­đi­te i sa­znaj­te za­što su tri­bi­ne Dve­ri uvek po­pu­nje­ne do po­sled­njeg me­sta, zbog če­ga je Dom sin­di­ka­ta bio pre­pun upr­kos sne­gom za­tr­pa­nog Be­o­gra­du, za­što je Ma­ster cen­tar u No­vom Sa­du bio pre­ma­li za sve lju­de ko­ji su u nje­ga hte­li da uđu i ču­ju glas Dve­ri!

DO­ĐI­TE DA ČU­JE­TE ISTI­NU…
Po­kret Dve­ri ZA Ži­vot Sr­bi­je – po­ve­re­ni­štvo Ru­ma

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: