• ponedeljak, 11. decembar 2023.
Vi­sok ste­pen to­le­ran­ci­je
Inđija
0 Komentara

Vi­sok ste­pen to­le­ran­ci­je

25. april 2012. godine

Alek­san­dar Ko­va­če­vić

36. sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne odr­ža­na u pe­tak je i po­sled­nja sed­ni­ca op­štin­skog par­la­men­ta u ovom man­da­tu. Dnev­ni red je bio obi­man, 47 ta­ča­ka, ali uz sve di­sku­si­je i me­đu­sob­no uva­ža­va­nje od­bor­ni­ka za­se­da­nje ni­je du­go tra­ja­la. Alek­san­dar Ko­va­če­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne je u pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne uspe­šno vo­dio sed­ni­ce, i ka­ko ka­že, imao ve­o­ma do­bru sa­rad­nju i sa od­bor­ni­ci­ma opo­zi­ci­je.
– Sve od­bor­nič­ke gru­pe u ovom sa­zi­vu su po­ka­za­le vi­sok ste­pen ma­đu­stra­nač­ke to­le­ran­ci­je, nji­ho­vom sve­šću i sa­ve­šću i uz po­moć po­slov­ni­ka, ra­di­li su u in­te­re­su gra­đa­na in­đij­ske op­šti­ne. Pro­ble­ma sa kvo­ru­mom ni­smo ima­li. Sed­ni­ce su bi­le re­la­tiv­no krat­ke ali ni­šta ma­nje ope­ra­tiv­ne i kon­struk­tiv­ne. Do­ne­li smo mno­go od­lu­ka, re­še­nja i za­klju­ča­ka. Ono što će bi­ti po­seb­no upam­će­no u teh­nič­kom de­lu ra­da od­bor­nič­ke skup­šti­ne, je uvo­đe­nje elek­tron­skih sed­ni­ca što tek sa­da po­sta­je ak­tu­el­no na ni­vou Re­pu­bli­ke, re­kao je Alek­san­dar Ko­va­če­vić, pred­sed­nik SO In­đi­ja.
Na po­me­nu­toj sed­ni­ci ve­ći­nom gla­so­va usvo­je­ni su iz­ve­šta­ji o ra­du JP, usta­no­va, agen­ci­ja, me­snih za­jed­ni­ca… iz­me­njen je i do­pu­njen Sta­tut op­šti­ne In­đi­ja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: