• ponedeljak, 15. jul 2024.
Pre­tu­čen tak­si­sta
Crna hronika
1 Komentar

Pre­tu­čen tak­si­sta

27. mart 2012. godine

Pre­tu­če­ni tak­si­sta Dra­gan Alek­sić

Sremska Mitrovica – Tak­si­sta Dra­gan Alek­sić (58) pre­tu­čen je u pe­tak, 24. fe­bru­a­ra u cen­tru gra­da, u bli­zi­ni zgra­de Po­šte. Pri­li­kom na­pa­da pe­to­ri­ce mla­di­ća tak­si­sta je, po na­la­zu le­ka­ra Op­šte bol­ni­ce, za­do­bio te­ške te­le­sne po­ve­de, a mak­si­lo­fa­ci­jal­ni hi­rurg je kod Dra­ga­na kon­sta­to­vao pre­lom lo­ve ja­go­dič­ne ko­sti sa po­ma­kom.
– Bo­li me i de­sna ru­ka, imam kr­vare­nja le­vog oka i si­nu­sa, pi­ta­nje je ka­ko ću i da li ću vi­de­ti na to le­vo oko. Naj­vi­še me bo­li što su to ura­di­li mom­ci ko­ji su po go­di­na­ma vr­šnja­ci, ili ne­što sta­ri­ji od mog si­na sred­njo­škol­ca. Ta­kvu bru­tal­nost, ni­čim iza­zva­nu, ne mo­gu da shva­tim – pri­ča nam Dra­gan.- Te­ško je i sa­zna­nje da su mno­gi, pa i mo­je ko­le­ge, gle­da­li ka­ko me tu­ku, a da ni­ko ni­je re­a­go­vao.
Nje­go­va ne­sreć­na pri­ča po­če­la je ka­da je uve­če od dis­pe­če­ra do­bio po­ziv da ode u Sa­laš No­ćaj­ski oda­kle je ne­ke mla­di­će tre­bao da pre­ve­ze do Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
– Iako ni­sam hteo da vo­zim pe­to­ro put­ni­ka, ipak se ta­ko do­go­di­lo na nji­ho­vo in­si­sti­ra­nje. Pu­tem su pu­šta­li pre­gla­snu mu­zi­ku s ra­di­ja, otva­ra­li vra­ta u vo­žnji. Kad smo do­šli u Mi­tro­vi­cu, stao sam kod zgra­de Po­šte, kod ula­za u di­sko­te­ku „Noks“, a oni su iza­šli osta­vlja­ju­ći sva vra­ta otvo­re­na. Ka­da sam pi­tao da mi pla­te, vra­ti­li su se i po­če­li da me tu­ku ru­ka­ma i no­ga­ma – pri­se­ća se Dra­gan i ka­že da se sve to gle­da­li pro­la­zni­ci i dru­gi tak­si­sti, ali ni­ko ni­je re­a­go­vao.
Dra­gan Alek­sić tvr­di da mu je to­kom na­pa­da ne­stao nov­ča­nik sa 530 evra i 4.800 di­na­ra. Ne­ko­li­ko da­na po­sle po­sle ovog do­ga­đa­ja, tak­si­sta je oti­šao pra­vo u Osnov­no jav­no tu­ži­la­štvo i pod­neo kri­vič­nu pri­ja­vu. Ka­ko ka­že, sve je te­ško pod­neo. Sre­di­nom sep­tem­bra pro­šle go­di­ne je imao in­farkt, u no­vem­bru mu je ugra­đen „stent“, a kao sr­ča­ni bo­le­snik je sve do sre­di­ne fe­bru­a­ra bio na opo­rav­ku u ba­nji. Ne­du­go za­tim do­go­dio se na­pad na nje­ga i tu o cen­tru gra­da. Na­da se da će po­li­ci­ja re­a­go­va­ti i uhva­ti­ti na­pa­da­če.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Pre­tu­čen tak­si­sta”

  1. Sremac kaže:

    Ovo je sramota. Te maloletnike treba pohapsiti i sve poslati u popravne domove, a roditelje strogo kazniti. Pa nek se onda mangupiraju.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: