• ponedeljak, 15. jul 2024.
Fa­ca iz film­skih pro­duk­ci­ja
Reportaža
0 Komentara

Fa­ca iz film­skih pro­duk­ci­ja

27. mart 2012. godine

Gor­da­na Ge­ci

Sremska Mitrovica – Te­ško bi bi­lo u sa­mo jed­noj re­če­ni­ci na­bro­ja­ti sva in­te­re­so­va­nja, ho­bi­je i za­ni­ma­nja ko­ji­ma se do sa­da ba­vi­la Mi­trov­čan­ka Gor­da­na Ge­ci, ina­če po obra­zo­va­nju vas­pi­ta­či­ca i in­struk­tor­ka za obu­ku vo­za­ča. Ona je već go­di­na­ma okre­nu­ta mno­gim vr­sta­ma umet­no­sti: sli­ka­nju, mu­zi­ci, ple­su…Ta­ko­đe, pi­še pe­sme, ra­di sce­no­gra­fi­ju za po­zo­ri­šne pred­sta­ve, uče­stvu­je u ra­du ne­mač­kog udru­že­nja „Ge­te“, a ak­tiv­na je i u za­šti­ti pa­sa lu­ta­li­ca. Za­ni­ma je ar­he­o­lo­gi­ja, an­tro­po­gi­ja, re­li­gi­ja…
Ono što je od svih Gor­da­ni­nih broj­nih in­te­re­so­va­nja sva­ka­ko ne­sva­ki­da­šnje je­ste to što ona, za­jed­no sa osta­lim čla­no­vi­ma svo­je po­ro­di­ce: su­pru­gom Ti­bo­rom, si­nom Da­li­bo­rom i kćer­kom Te­o­do­rom ra­di i kao sta­ti­sta u fil­mo­vi­ma do­ma­će i stra­ne pro­duk­ci­je ko­ji se sni­ma­ju u Be­o­gra­du.
– Taj po­sao sam po­če­la da ra­dim sa­svim slu­čaj­no, ka­da je u Mi­tro­vi­ci sni­man film „Si­nov­ci“, u ko­me sam se pr­vi put po­ja­vi­la kao sta­ti­sta i na­kon če­ga su me za­pa­zi­li lju­di iz pro­duk­ci­je. Na­kon to­ga na­sta­vi­la sam sa sta­ti­ra­njem u broj­nim dru­gim fil­mo­vi­ma i se­ri­ja­ma, po­put „Že­na slo­mlje­nog no­sa“, „Bi­ro za iz­gu­blje­ne stva­ri“, „Ka­ra­va­đo“, „Na le­pom pla­vom Du­na­vu“, „Ra­nje­ni orao“, „Be­la la­đa“…Po­sao sta­ti­ste ni­je te­žak, je­di­ni pro­blem je po­ne­kad put do Be­o­gra­da, ali to se sve za­bo­ra­vi to­kom sni­ma­nja. Čak i ka­da se ne­ke sce­ne po­na­vlja­ju vi­še pu­ta, što po­je­din­ci­ma ume da bu­de do­sta na­por­no, me­ni to ne sme­ta, jer za­i­sta uži­vam u tom po­slu. Bi­la sam u pri­li­ci da upo­znam ne­ke od glu­ma­ca sa ko­ji­ma sam sni­ma­la, a naj­lep­še is­ku­stvo imam sa glum­ci­ma iz ita­li­jan­skog fil­ma „Ka­ra­va­đo“, ko­ji su ja­ko skrom­ni lju­di i ne iz­i­gra­va­ju ne­ke ve­li­či­ne, iako su ve­li­ke film­ske zve­zde – pri­ča Gor­da­na Ge­ci, do­da­ju­ći da bi se od po­sla sta­ti­ste mo­glo i le­po ži­ve­ti, ali je za tu vr­stu an­ga­žma­na, ipak, neo­p­hod­no sta­no­va­ti u Be­o­gra­du.
Po­red broj­nih na­stu­pa u jav­no­sti, Go­ra­na je ne­dav­no uče­stvo­va­la i u po­zna­toj TV emi­si­ji „Fa­ca“, gde je pu­bli­ka iz­gla­sa­la nje­nu po­be­du, a već ne­ko­li­ko go­di­na una­zad ra­di i kao kol­por­ter­ka za na­šu ku­ću.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: