• sreda, 17. jul 2024.
Ča­rob­ni svet pri­ro­de
Reportaža
0 Komentara

Ča­rob­ni svet pri­ro­de

27. mart 2012. godine

Mar­ko Cvi­ja­no­vić na te­re­nu uvek „na­o­ru­žan“ fo­to apa­ra­tom

Sremska Mitrovica – Zi­ma je ne­ka­ko vre­me, ka­da za one ko­ji se ba­ve iz­u­ča­va­njem i po­sma­tra­njem pri­ro­de ne­ma pre­vi­še po­sla. Ipak, ne­ki­ma se po­sre­ći da baš u vre­me ta­kvih hlad­nih da­na na­tr­če na pra­vu prav­ca­tu ret­kost. Na­i­me, Mi­trov­ča­nin Mar­ko Cvi­ja­no­vić po­čet­kom fe­bru­a­ra na­tr­čao je na pe­li­ka­na na Sa­vi, što je ka­ko ka­žu oni ko­ji se raz­u­me­ju u ovu oblast, skroz ne­u­o­bi­ča­je­na po­ja­va. Pe­li­kan, na­i­me na ovim vo­da­ma ni­je pri­me­ćen či­tav vek. Mar­ko je po pro­fe­si­ji eko­log, za­pra­vo zva­nje mu je ma­ster eko­lo­ških na­u­ka, ma­da mu je uža spe­ci­jal­nost hi­dro­bi­o­lo­gi­ja. U tom ča­rob­nom sve­tu bilj­ki, pti­ca glji­va i lep­ti­ro­va mno­go to­ga je pred­met nje­go­vog is­tra­ži­va­nja.
– U to­ku zi­me ne­ma mno­go te­ren­skog po­sla. Je­di­no što mo­že da se ra­di je pra­će­nje sta­nja pti­ca. Ta­ko sam i sni­mio pe­li­ka­na. Ga­le­bo­vi i kor­mo­ra­ni su oče­kva­no bi­li na ovim pro­sto­ri­ma jer tu mo­gu da tra­že hra­nu, ali pe­li­kan je bio iz­ne­na­đe­nje za ceo or­ni­to­lo­ški svet. Sa­da spre­mam je­dan na­uč­ni rad upra­vo o po­ja­vi tog pe­li­ka­na na Sa­vi, pri­ča Mar­ko.
Sem pti­ca, i glji­ve i lep­ti­ri su pod nje­go­vom „lu­pom“. Ka­že da na pod­ruč­ju gra­da ima 112 vr­sta glji­va. Ko­le­ga je jeo čak 110 vr­sta glji­va. Tar­tuf je bit­na glji­va i na ovom pod­ruč­ju. Gde ima hra­sto­va ima i svi­nja, a tu ima i tar­tu­fa. Srem de­fi­ni­tiv­no ima tar­tu­fe i je­li su ih glji­va­ri, pri­ča Mar­ko.
Po­seb­no iz­dva­ja te­re­ne na Za­sa­vi­ci i pr­vi pa­pri­kaš od glji­va ka­da je bio kamp mla­dih is­tra­ži­va­ča.- Ta­da smo taj pa­pri­kaš je­li sa­mo ko­le­ga i ja. Svi osta­li su bi­li skep­tič­ni i za­zi­ra­lo da ga pro­ba­ju. Na­red­nih go­di­na ni­si mo­gao do­ći na red da pro­baš ko­li­ko im se do­pa­lo. U gra­du se uvek mo­že na­ći 15 vr­sta glji­va ko­je su je­sti­ve. Ipak, o glji­va­ma pre iz­bo­ra za ku­va­nje i je­lo tre­ba do­bro vo­di­ti ra­ču­na. Tu se po­gre­ši sa­mo je­dan je­di­ni put i za­to ne­vič­ni ovom po­slu i oni ko­ji ni­su do­bri po­zna­va­o­ci ne bi tre­ba­lo da ih be­ru, jer mo­gu bi­ti ja­ko ve­li­ke po­sle­di­ce, upo­zo­ra­va naš sa­go­vor­nik.
On ka­že da Srem­ska Mi­tro­vi­ca ni­je za­ni­mlji­vo pod­ruč­je sa­mo za glji­ve i pti­ce.-Lep­ti­ra u gra­du ima vi­še od 130 vr­sta, dok na Za­sa­vi­ci ima re­gi­stro­va­nih 155 vr­sta. Fo­to­gra­fi­sa­ni su i be­le­že­ni po­da­ci o nji­ma.
Na­red­nih da­na, s ob­zi­rom da ne­ma vi­še sne­ga kre­ću na glji­ve. U pla­nu je i vi­še na­uč­nih ra­do­va za Za­sa­vi­cu  i ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta, ta­ko da će za eko­lo­ge i is­tra­ži­va­če bi­ti di­na­mič­na go­di­na.

J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: