• četvrtak, 18. avgust 2022.
Bri­ga o kva­li­te­tu ži­vo­ta
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Bri­ga o kva­li­te­tu ži­vo­ta

27. mart 2012. godine

Ba­zar zdra­vlja u pro­sto­ri­ja­ma MZ

Dan naj­ve­će grad­ske Me­sne za­jed­ni­ce „Ma­ti­ja Hu­đi“ 4. mart, ove go­di­ne obe­le­žen je ni­zom ak­tiv­no­sti. U ne­de­lju su odr­ža­ni de­či­ji tur­ni­ri u ša­hu i ma­lom fud­ba­lu, a u po­ne­de­ljak je or­ga­ni­zo­van Ba­zar zdra­vlja.
Ka­ko je re­kao pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić, bi­la je to pri­li­ka da svi ko­ji že­le iz­me­re krv­ni pri­ti­sak, iz­vr­še kon­tro­lu še­će­ra u kr­vi, kon­tro­lu ho­le­ste­ro­la i tri­gli­ce­ri­da ili da oba­ve pre­ven­tiv­ni sto­ma­to­lo­ški pre­gled.
– Sa­vet Me­sne za­jed­ni­ce je od­lu­čio da od pro­šle go­di­ne 4. mart poč­ne da obe­le­ža­va kao svoj dan.  U pret­hod­nom pe­ri­o­du do­sta smo ulo­ži­li u po­bolj­ša­nje uslo­va ži­vo­ta sta­nov­ni­ka ove Me­sne za­jed­ni­ce. Pre sve­ga, iz­gra­di­li smo put­nu mre­žu i ure­di­li pe­šač­ke sta­ze iz­me­đu zgra­da, a ta­ko­đe smo na­pra­vi­li i tri de­či­ja dr­ven­gra­da, dva u na­se­lju „Ma­ti­ja Hu­đi“ i je­dan u na­se­lju „Orao“ – re­kao je pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić.
Sve ove ak­tiv­no­sti re­dov­no po­ma­že i Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, što je po­tvr­dio i za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na i do­dao:
– Po­red ni­za ak­tiv­no­sti u na­red­nom pe­ri­o­du ura­di­će­mo i če­smu ko­ja se na­la­zi u cen­tral­nom de­lu na­se­lja „Ma­ti­ja Hu­đi“, na­kon če­ga će­mo po­sta­vi­ti klu­pe i ure­di­ti pri­stup­ne sta­ze do stam­be­nih zgra­da.

S. M.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: