• četvrtak, 18. jul 2024.
Ve­če pe­sme, igre i mu­zi­ke
Kultura
0 Komentara

Ve­če pe­sme, igre i mu­zi­ke

9. februar 2012. godine

An­sambl SKUD „Sve­ti Sa­va“, Šid

Sremska Mitrovica – U pe­tak, 23. de­cem­bra u mi­tro­vač­kom Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“, u or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“, odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni go­di­šnji kon­cert Fol­klor­nog an­sam­bla „Bran­ko Ra­di­če­vić“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Pred pre­pu­nom sa­lom na­stu­pi­li su De­či­ji i Pr­vi an­sambl, kao i Na­rod­ni tam­bu­ra­ški or­ke­star.
Ove go­di­ne kao go­sti mi­tro­vač­kog an­sam­bla pred­sta­vi­li su se Ši­đa­ni: čla­no­vi SKUD-a „Sve­ti Sa­va“ i tru­ba­či Da­ni­je­la Jo­ka­no­vi­ća. U pro­gra­mu ko­ji je tra­jao go­to­vo dva sa­ta, iz­vo­đa­či su pe­smom, igrom i mu­zi­kom odu­še­vi­li mi­tro­vač­ku pu­bli­ku, a po­seb­no ras­po­lo­že­ni Ši­đa­ni do­pri­ne­li su da ovaj kon­cert osta­ne za­pam­ćen.
Ne­ko­li­ko ko­re­o­gra­fi­ja ko­je su an­sam­bli „Bran­ko Ra­di­če­vić“ i „Sve­ti Sa­va“ iz­ve­li na ovom kon­cer­tu su autor­sko de­lo De­se Đor­đe­vić. Ona je jed­na od naj­po­zna­ti­jih srp­skih ko­re­o­gra­fa, ko­ja je ne­dav­no pre­mi­nu­la, ta­ko da su te ko­re­o­gra­fi­je bi­le iz­ve­de­ne njoj u čast.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: