• četvrtak, 18. jul 2024.
Sa­rad­nja sa Evrop­skom uni­jom
Ruma
0 Komentara

Sa­rad­nja sa Evrop­skom uni­jom

9. februar 2012. godine

Dnev­ni bo­ra­vak usko­ro u funk­ci­ji

Dok se na dr­žav­nom ni­vou bi­ju bit­ke oko sta­tu­sa kan­di­da­ta za ula­zak u Evrop­sku uni­ju, rum­ski Cen­tar za so­ci­jal­ni rad uve­li­ko re­a­li­zu­je ne­ke pro­jek­te u okvi­ru ove or­ga­ni­za­ci­je. Ne­ki pro­gra­mi su već za­vr­še­ni, no­vi tek za­po­či­nju, u svim slu­ča­je­vi­ma po­moć će do­bro do­ći so­ci­jal­no ugro­že­nim, sta­nov­ni­štvu iz kri­znih gru­pa­ci­ja ili oso­ba­ma sa zdrav­stve­nim pro­ble­mi­ma.
To­kom pro­šle ne­de­lje po­se­ti­li smo OŠ ”Zmaj Jo­va Jo­va­no­vić” i jed­no ma­lo gra­di­li­šte. O če­mu se za­pra­vo ra­di in­for­mi­sa­la nas je di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Da­ni­ca Je­re­mić:
-Reč je o so­ci­jal­noj in­klu­zi­ji, pri kra­ju su ra­do­vi na pro­sto­ri­ja­ma za Dnev­ni bo­ra­vak na­me­njen de­ci i mla­di­ma sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Pro­je­kat je odo­bren od Evrop­ske uni­je, na ini­ci­ja­ti­vu Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i Op­šti­ne Ru­ma, a u sa­rad­nji sa još tri op­šti­ne a to su Irig, Pe­ćin­ci i Sta­ra Pa­zo­va. Za Ru­mu i Pe­ćin­ce odo­bre­na su sred­stva za dnev­ne bo­rav­ke ovog ti­pa, dok su Irig i Sta­ra Pa­zo­va do­bi­li sred­stva za po­moć u ku­ći za de­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju.
Ka­da je reč o Ru­mi, ona je do­bi­la  de­set hi­lja­da evra za adap­ta­ci­ju pro­sto­ra ko­ji je ustu­pi­la OŠ ”Zmaj Jo­va Jo­va­no­vić” – reč je o po­vr­ši­ni od 120 kva­dra­ta, či­me će se sa već adap­ti­ra­nim pro­sto­rom za ove na­me­ne do­bi­ti pro­stor ve­li­či­ne oko 250 kva­dra­ta.
-Na ovaj na­čin do­bi­ja­ju se no­ve pro­sto­ri­je za dnev­ni bo­ra­vak, ku­pa­ti­lo, jed­na pro­sto­ri­ja za kre­a­tiv­ne ra­di­o­ni­ce u ko­ji­ma će ra­di­ti kro­jač­ka, ra­ču­nar­ska i ra­di­o­ni­ca za iz­ra­du ukra­snih sve­ća. Tu će i kan­ce­la­ri­ja za struč­ne rad­ni­ke, ku­hinj­ski pro­stor i sa­ni­tar­ni čvor. Ra­do­vi na adap­ta­ci­ji su za­po­če­li 10. de­cem­bra, sve­ča­no otva­ra­nje no­vog pro­sto­ra je pred­vi­đe­no za po­če­tak ja­nu­a­ra 2012. go­di­ne-ka­že Da­ni­ca Je­re­mić.
Za ovaj Dnev­ni bo­ra­vak bi­će utro­še­no oko 19 hi­lja­da evra – za opre­mu će se iz­dvo­ji­ti če­ti­ri hi­lja­de, za uži­nu 2,7 hi­lja­da i dve hi­lja­de evra za na­bav­ku rad­nog ma­te­ri­ja­la za ra­di­o­ni­ce.
Ka­da je reč o struč­nom ra­du, na ovim po­slo­vi­ma će bi­ti an­ga­žo­va­ni de­fek­to­log, fi­zi­o­te­ra­pe­ut, psi­ho­log, pe­da­gog, so­ci­jal­ni rad­nik i prav­ni kon­sul­tatnt. Bi­će tu i dva vo­di­te­lja ra­di­o­ni­ca – li­kov­ni pe­da­gog i vas­pi­tač.
Pro­je­kat tra­je 18 me­se­ci, po­dr­žan je od Mi­ni­star­stva za rad i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku.
To­kom pro­šle ne­de­lje ra­do­ve na no­vom dnev­nom bo­rav­ku ob­i­šao je i pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić – on je na­gla­sio da su ovi i slič­ni pro­gra­mi ko­ri­sni za sva­ku sre­di­nu, kao i to da je rum­ska op­šti­na za ovaj pro­je­kat iz­dvo­ji­la 1,4 mi­li­o­na di­na­ra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: