• četvrtak, 18. jul 2024.
Pod­sti­caj raz­vo­ju vi­no­gra­dar­stva
Poljoprivreda
0 Komentara

Pod­sti­caj raz­vo­ju vi­no­gra­dar­stva

21. februar 2012. godine

Na sa­stan­ku vi­na­ra i vi­no­gra­da­ra

Vo­đe­ni že­ljom da osnu­ju pr­vu spe­ci­ja­li­zo­va­nu Vi­no­gra­dar­sko – vi­nar­sku za­dru­gu „Sve­ti Tri­fun“, vi­no­gra­da­ri i vi­na­ri iz Voj­vo­di­ne – No­vog Sa­da, Iri­ga, Ti­te­la, Te­me­ri­na, Slan­ka­me­na, Sur­du­ka…odr­ža­li su po­čet­kom pro­šle ne­de­lje ini­ci­ja­tiv­ni sa­sta­nak u In­đi­ji. Sa­sta­nak je or­ga­ni­zo­va­la Agen­ci­ja za ru­ral­ni raz­voj op­šti­ne In­đi­ja u sa­rad­nji sa Za­dru­žnim sa­ve­zom Voj­vo­di­ne. O ci­lje­vi­ma i na­me­ra­ma ova­kvog or­ga­ni­zo­va­nja mr Je­le­na Ne­sto­rov Bi­zonj, se­kre­tar Za­dru­žnog sa­ve­za Voj­vo­di­ne ka­že:
– Na ovom pod­ruč­ju ima pro­sto­ra za osni­va­nje ova­kve vr­ste spe­ci­ja­li­zo­va­ne za­dru­ge ko­ja ima svo­jih pred­no­sti u od­no­su na dru­ge ob­li­ke or­ga­ni­zo­va­nja. Tu, pre sve­ga, mi­slim na eko­nom­ski in­te­res pro­iz­vo­đa­ča ko­ji se ogle­da u oma­so­vlja­va­nju na­bav­ke i pro­da­je. Su­šti­na je u ob­je­di­nje­noj na­bav­ci re­pro­ma­te­ri­ja­la, ob­je­di­nje­nim uslu­ga­ma i pro­da­ji, što ka­da se ra­di u ve­ćoj ko­li­či­ni je za pro­iz­vo­đa­ča po­volj­ni­je. To je na­čin da se do­đe do pro­fi­ta i odr­ži pri­mar­na pro­iz­vod­nja.
U Voj­vo­di­ni je do sa­da bio odo­ma­ćen tip op­štih ze­mljo­rad­nič­kih za­dru­ga iz raz­lo­ga što su na­ša po­ljo­pri­vred­na ga­zdin­stva ori­jen­ti­sa­na na vi­še vr­sta pro­iz­vod­nje. Ma­lo je ga­zdin­sta­va ko­ja se ba­ve sa­mo vi­no­gra­dar­stvom ili sa­mo vo­ćar­stvom, već je obič­no pri­sut­na kom­bi­na­ci­ja kla­sič­nih ra­tar­skih kul­tu­ra. Kre­nuo je trend spe­ci­ja­li­zo­va­nih za­dru­ga ko­je, ka­ko tvr­de struč­nja­ci, tre­ba po­dr­ža­ti ta­mo gde to ima smi­sla ra­di­ti. Fond za raz­voj po­ljo­pri­vre­de Voj­vo­di­ne je jed­na od fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja ko­ja će po­dr­ža­ti osni­va­nje pr­ve spe­ci­ja­li­zo­va­ne vi­no­gra­dar­sko-vin­ske za­dru­ge u Voj­vo­di­ni.
– Na­še če­ti­ri kre­dit­ne li­ni­je od­no­se se na  vi­no­gra­dar­stvo, tač­ni­je na po­di­za­nje autoh­to­nih sor­ti vi­no­ve lo­ze, da bi to po­sle pre­šlo u ko­mer­ci­jal­ne sor­te. Za­tim, da­je­mo po­dr­šku za ku­po­vi­nu opre­me u vi­no­gra­dar­stvu, ova kre­dit­na li­ni­ja bi­će ob­ja­vlje­na na­red­nog me­se­ca, kre­dit se da­je na pet go­di­na, gre­is pe­ri­od je tri go­di­ne, ka­mat­na sto­pa je dva po­sto na go­di­šnjem ni­vou. Mak­si­ma­lan iz­nos sred­sta­va ko­ja se do­de­lju­ju iz­no­si 10.000 evra po ko­ri­sni­ku, re­kao je Jo­žef Sa­bo, di­rek­tor Fon­da za raz­voj po­ljo­pri­vre­de ko­ji je pre­po­ru­čio vi­no­gra­da­ri­ma da ga­je autoh­to­ne sor­te vi­no­ve lo­ze, do­ma­će vi­no ko­je će pre­po­ru­či­ti tu­ri­sti­ma. Do sa­da je do­de­lje­no pre­ko 150 kre­di­ta iz po­me­nu­tog fon­da, a iz­nos pre­ma­šu­je 700.000 evra.
Do pre pe­de­set go­di­na sva­ko se­o­sko do­ma­ćin­stvo je ima­lo vi­no­grad na te­re­ni­ma ne­pri­stu­pač­nim za ra­tar­ske kul­tu­re. Pi­lo se do­ma­će vi­no a ne pi­vo. Da­nas je su­mor­na sli­ka ka­da se na pa­di­na­ma Fru­ške go­re ume­sto vi­no­gra­da vi­de ku­ku­ruz i pše­ni­ca gde im me­sto ni­je, ne sa­mo zbog pri­no­sa već što po­spe­šu­ju ero­zi­ju ze­mlji­šta.
Za­dru­ga­ma tre­ba omo­gu­ći­ti bo­lje uslo­ve na tr­ži­štu i po­volj­ni­je uslo­ve za rad na lo­ka­lu u od­no­su na osta­le pri­vred­ne su­bjek­te. Osni­vač­ka skup­šti­na spe­ci­ja­li­zo­va­ne Vi­no­gra­dar­sko – vi­nar­ske za­dru­ge odr­ža­će se, po svoj pri­li­ci, u fe­bru­a­ru na dan Sve­tog Tri­fu­na.

Z.G.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: