• sreda, 21. februar 2024.
Dra­ga­na To­ma­še­vić spor­ti­sta go­di­ne
Sport
0 Komentara

Dra­ga­na To­ma­še­vić spor­ti­sta go­di­ne

10. februar 2012. godine

Dra­ga­na To­ma­še­vić

U tra­di­ci­o­nal­nom iz­bo­ru „Srem­skih no­vi­na“ za spor­ti­stu go­di­ne u 2011. go­di­ni u Sre­mu, u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, pro­gla­še­na je atle­ti­čar­ka srem­sko­mi­tro­vač­kog Sir­mi­ju­ma Dra­ga­na To­ma­še­vić. Ona je la­ne osvo­ji­la sed­mo me­sto na Pr­ven­stvu sve­tu u ba­ca­nju di­ska hi­cem od 62,48 me­ta­ra i ta­ko iz­bo­ri­la A olim­pij­sku nor­mu za Igre 2012. go­di­ne. Po­red to­ga, to­kom 2011. go­di­ne, Dra­ga­na je bi­la i pr­va na Pr­ven­stvu Bal­ka­na, pr­va na Ku­pu Evro­pe B gru­pe i po­bed­ni­ca Ku­pa Sr­bi­je.
U po­lu­ve­kov­noj isto­ri­ji pro­gla­še­nja naj­bo­ljih spor­ti­sta i eki­pa u iz­bo­ru no­vi­na­ra i či­ta­la­ca „Srem­skih no­vi­na“, Dra­ga­ni je ovo sed­mo pri­zna­nje kao naj­bo­ljem spor­ti­sti Sre­ma. Ovu ti­tu­lu po­ne­la je 2003. go­di­ne, a po­tom uza­stop­no če­ti­ri pu­ta od 2005. do 2008. go­di­ne, za­tim je bi­la naj­bo­lja i u 2010. go­di­ni, a sa­da je pro­gla­še­na i za spor­ti­stu Sre­ma u 2011. go­di­ni.
Da su atle­ti­ča­ri po­nos srem­skog spor­ta, sve­do­či i ogrom­na kon­ku­ren­ci­ja za ti­tu­lu naj­bo­ljeg spor­ti­ste u ovoj ka­te­go­ri­ji. Za naj­bo­ljeg spor­ti­stu ju­ni­o­ra pro­gla­še­na je atle­ti­čar­ka Sre­ma Ma­ri­ja Vu­če­no­vić ko­ja je u ba­ca­nju ko­plja to­kom mi­nu­le go­di­ne ostva­ri­la od­lič­ne re­zul­ta­te i u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji što je pre­vag­nu­lo da stig­ne i do ti­tu­le naj­bo­ljeg spor­ti­ste Sre­ma u ju­ni­ork­soj ka­te­go­ri­ji.

Ma­ri­ja Vu­če­no­vić

U ka­te­go­ri­ji sport­skih ko­lek­ti­va na ube­dlji­vom pr­vom me­stu je Fud­bal­ski klub Do­nji Srem iz Pe­ći­na­ca. Od ka­ko je za pred­sed­ni­ka klu­ba do­šao Mi­len­ko Đur­đe­vić, Do­nji Srem je po­sta­jao sve sta­bil­ni­ji sport­ski ko­lek­tiv, sa ja­snom stra­te­gi­jom raz­vo­ja. U upra­vu klu­ba su do­šli lju­di ko­ji su već na star­tu, is­ti­ca­li ve­li­ke am­bi­ci­je ko­je su se, vre­me­nom i ostva­ri­le. U se­zo­ni 2010/2011. Do­nji Srem je osvo­jio pr­ve me­sto u Srp­skoj li­gi – Voj­vo­di­na i Kup FSS na pod­ruč­ju Voj­vo­di­ne. Pro­te­kle go­di­ne, osvo­jen je Kup Voj­vo­di­ne, a u de­bi­tant­skoj po­lu­se­zo­ni u Pr­voj li­gi, i po­red ne­u­be­dlji­vog star­ta, ušlo se u se­ri­ju do­brih iga­ra i re­zul­ta­ta, ta­ko da će li­gaš sa Su­va­če „pre­zi­me­ti“ na dru­gom me­stu, s tri bo­da za­u­stat­ka u od­no­su na ni­ški Rad­nič­ki. Po­red vr­lo do­bre  se­ni­or­ske eki­pe, ve­li­ka pa­žnja se po­sve­ću­je i ra­du s mla­djim ka­te­go­ri­ja­ma. Omla­din­ci se sa sve ve­ćim uspe­hom tak­mi­če u Li­gi FS Voj­vo­di­ne, a pi­o­ni­ri-ka­de­ti su me­đu bo­lji­ma u Sre­mu. Od­ne­dav­no  or­ga­ni­zo­va­no ra­di i sek­ci­ja žen­skog fud­ba­la, ko­ja će se to­kom 2012. go­di­ne uklju­či­ti u zva­nič­na tak­mi­če­nja. Upo­re­do sa stva­ra­njem sve ja­čeg igrač­kog po­go­na, mno­go je ura­đe­no i na in­fra­struk­tu­ri, ta­ko da se Sport­ski cen­tar „Su­va­ča“ na­šao na „kar­ti UEFE“, kao sre­di­na ko­ja is­pu­nja­va uslo­ve za or­ga­ni­zo­va­nje me­dju­na­rod­nih utak­mi­ca.
Što se ti­če škol­skog spor­ta, ka­te­go­ri­je u ko­joj po pr­vi put pro­gla­ša­va­mo naj­bo­lje, di­le­me ni­je bi­lo: Sred­nja ško­la „De­ve­ti maj“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce je ube­dlji­vo iza se­be osta­vi­la osta­le ško­le. Uče­ni­ci i uče­ni­ce „De­ve­tog ma­ja“ su, u broj­nim sport­skim di­sci­pli­na­ma, bi­li po­bed­ni­ci či­ta­vog ni­za tak­mi­če­nji­ma od okru­žnog do re­pu­blič­kog ni­voa i pot­pu­no za­slu­že­no su ško­la sa naj­bo­ljim sport­skim re­zul­ta­ti­ma.
Pri­zna­nja naj­bo­ljim po­je­din­ci­ma i sport­skim ko­lek­ti­vi­ma re­dak­ci­ja na­šeg li­sta do­de­li­će na pri­god­noj sve­ča­no­sti to­kom na­red­nog me­se­ca.

Ž.N.- Ž.R. M.D.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: