• četvrtak, 18. avgust 2022.
Vre­me je za zim­ski re­žim ne­ge
Zabava
0 Komentara

Vre­me je za zim­ski re­žim ne­ge

15. decembar 2011. godine

Bez ob­zi­ra na prog­no­zu i re­al­ne kli­mat­ske uslo­ve, mraz i ve­tar sti­ći će vr­lo br­zo i za­to se va­lja na vre­me pri­pre­mi­ti. S hlad­nim da­ni­ma ru­ke nam po­sta­ju su­ve, usne is­pu­ca­le, a ko­ža se pe­ru­ta. Da bi­smo sve to spre­či­li, tre­ba da pre­đe­mo na zim­ski re­žim ne­ge i pri­pre­mi­mo ko­žu za hlad­ne da­ne. Pri­pre­ma ko­že ima za cilj da oja­ča hi­dro­li­pid­ni i ro­žna­ti sloj ko­že, ko­ji šti­te od isu­ši­va­nja i ošte­će­nja. Što je ko­ža ot­por­ni­ja, to ma­nje re­a­gu­je na fak­to­re iz spolj­ne sre­di­ne.
Vru­ća vo­da br­zo ras­ta­pa za­štit­ni sloj ko­že, ko­ji je odr­ža­va gip­kom i vla­žnom. Za­to kup­ke pri­me­njuj­te naj­vi­še jed­nom ne­delj­no, s tim da tem­pe­ra­tu­ra vo­de ne pre­la­zi 37 ste­pe­ni. Osta­lim da­ni­ma naj­bo­lje je tu­ši­ra­ti se kom­bi­na­ci­jom to­ple i hlad­ne vo­de. To pod­sti­če pro­kr­vlje­nost i de­tok­si­ka­ci­ju, za­te­že ko­žu i ja­ča je.

Ulje pše­nič­nih kli­ca me­lem za te­lo

Zi­mi se ku­paj­te ulja­nim emul­zi­ja­ma, a po­sle sva­kog tu­ši­ra­nja te­lo oba­ve­zno na­ma­ži­te mle­kom ili uljem. Ulje pše­nič­nih kli­ca sa­vr­še­no je za ne­gu iz­ra­zi­to su­ve ko­že. Ono je naj­ja­či pri­rod­ni kon­cen­trat vi­ta­mi­na E, sti­mu­li­še raz­me­nu ma­te­ri­ja i šti­ti će­li­je ko­že od ošte­će­nja. Bo­ga­to je ma­snim ki­se­li­na­ma, ko­je ja­ča­ju za­štit­ni sloj ko­že i ču­va­ju nje­nu pri­rod­nu vla­žnost.

Tri­put dnev­no ma­ži­te an­ti­rid

Ko­ža li­ca zi­mi je pr­va na uda­ru, pa joj tre­ba pri­u­šti­ti ne­ko­li­ko spe­ci­jal­nih an­ti­ejdž tret­ma­na. Oni će spre­či­ti no­ve bo­re, ko­je mo­gu da se po­ja­ve sa­mo zbog iz­ra­zi­to su­vog va­zdu­ha. Da bi ti tret­ma­ni ima­li pun efe­kat, sva­ko­dnev­na ne­ga tre­ba da bu­de per­fekt­na.
– Li­ce oba­ve­zno či­sti­te uju­tru i uve­če
– Na­ne­si­te to­nik, pa tek on­da kre­mu ko­ja od­go­va­ra va­šem ti­pu ko­že
– Jed­nom ne­delj­no ra­di­te bla­gi pi­ling, bi­lo da ima­te ma­snu ili su­vu ko­žu. Ta­ko će­te spre­či­ti po­ja­vu bu­bu­lji­ca i pe­ru­ta­nje.
– Uju­tru i uve­če ma­ži­te pod­ruč­je oko oči­ju an­ti­ri­dom, a pre­ko da­na na­no­si­te kre­ma­sti gel.

Pi­ling za usne od še­će­ra

– Po­me­šaj­te ka­ši­ku ma­sli­no­vog ulja i ma­lo kri­stal še­će­ra. Ti­me na­ma­ži­te usne, dr­ži­te ne­ko­li­ko mi­nu­ta, a za­tim is­pe­ri­te mla­kom vo­dom. To je ide­a­lan pri­rod­ni pi­ling za usne.
– Sta­vljaj­te bal­zam na usne sva­ki put pre upo­tre­be ru­ža, uve­če pre spa­va­nja i pre ne­go što iza­đe­te na ve­tar.
– Ku­pi­te vi­sko­zni bal­zam ume­sto vo­šta­nog jer nje­go­vi sa­stoj­ci bo­lje pro­di­ru u pu­ko­ti­ne usa­na.

Od­mo­ri­te no­ge u to­ploj kup­ki

No­ge su nam po ceo dan u ča­ra­pa­ma i te­škoj obu­ći, pa vi­še oti­ču. Za­to kad god mo­že­te, na­pu­ni­te la­vor to­plom vo­dom, si­paj­te ša­ku mor­ske so­li i uro­ni­te sto­pa­la. Opu­sti­te se i uži­vaj­te u ovom mi­ni spa tret­ma­nu ma­kar de­set mi­nu­ta. Na kra­ju s ma­lo krup­ne mor­ske so­li iz­ma­si­raj­te sto­pa­la, ta­ko će­te ih oslo­bo­di­ti iz­u­mr­lih će­li­ja. Po­sle sve­ga će­te se ose­ća­ti bo­lje i po­let­ni­je: to­pla vo­da, so i ma­sa­ža iz­vu­ći će iz va­ših no­gu i po­sled­nji trag umo­ra. Po­tom na­ma­ži­te no­ge kre­mom.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: