• ponedeljak, 15. jul 2024.
Pod­sti­caj dram­skom stva­ra­la­štvu
Kultura
0 Komentara

Pod­sti­caj dram­skom stva­ra­la­štvu

1. decembar 2011. godine

Pred­sta­va Kra­lje­vač­kog po­zo­ri­šta

Sremska Mitrovica – Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Po­zo­ri­šte «Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić» su se ove go­di­ne pri­dru­ži­li uče­sni­ci­ma me­đu­na­rod­ne kul­tur­ne ma­ni­fe­sta­ci­je «Noć po­zo­ri­šta» ko­ja je odr­ža­na 19. no­vem­bra na 150 me­sta u 28 gra­do­va sa ci­ljem di­rekt­nog pod­sti­ca­ja dram­skog i glu­mač­kog stva­ra­la­štva i pri­bli­ža­va­nja kul­tu­re ši­roj jav­no­sti. To­kom po­zo­ri­šne no­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci mo­gle su se pra­ti­ti pred­sta­ve za de­cu i od­ra­sle, po­gle­da­ti iz­lo­žba i pra­ti­ti te­mat­sko pre­da­va­nje.
Ma­ni­fe­sta­ci­ja u gra­du na Sa­vi po­če­la je ne­što ra­ni­je – ma­ti­ne­om deč­je pred­sta­ve «Ze­či­tis», na­sta­vlje­na je u ve­čer­njim sa­ti­ma iz­lo­žbom ma­ski i ko­sti­ma u po­zo­ri­šnom ho­lu,  a po­tom je od­i­gra­na pred­sta­va «Zve­zdar­ske zve­zdi­ce» u iz­vo­đe­nju čla­no­va UK «Vuk Ka­ra­džić « iz Be­o­gra­da. U klu­bu «Ta­li­ja» za­tim je iz­ve­de­na stend-ap ko­me­di­ja «Red je, va­lja se, ta­kav je obi­čaj « po tek­stu Sr­đa­na Din­či­ća i u iz­vo­đe­nju Sr­đa­na Ala­ti­ća, a na­kon to­ga usle­di­lo je pre­da­va­nje o ra­đa­nju post­mo­der­nog te­a­tra dr Mi­li­ce Kon­stan­ti­no­vić i in­ser­ti iz pred­sta­ve «Di­o­nis 69» ko­ja je svo­je­vrem­no iza­zva­la raz­li­či­te ko­men­ta­re jav­no­sti zbog svo­je avan­gard­no­sti.
Ta­tja­na Ma­relj Ze­če­vić, di­rek­tor­ka Po­zo­ri­šta «Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić» ka­že da je za go­stu­ju­ću pred­sta­vu „Zve­zdar­ske zve­zdi­ce“ vla­da­lo ve­li­ko in­te­re­so­va­nje Mi­trov­ča­na…

Iz­lo­žba ma­ski

– Po­nu­du da uče­stvu­je­mo u «No­ći po­zo­ri­šta» do­bi­li smo još le­tos, ali smo tek ne­dav­no sa­zna­li ta­čan da­tum odr­ža­va­nja.  Pro­gram  smo pri­pre­mi­li i on ni­je zah­te­vao ne­ka po­seb­na ili do­dat­na sred­stva. Je­ste da je be­o­grad­ska pred­sta­va go­stu­ju­ća, ali je ona ra­ni­je ugo­vo­re­na. Na­kon ma­ni­fe­sta­ci­je, u ne­de­lju 20. no­vem­bra, u go­sti­ma su nam bi­li čla­no­vi Po­zo­ri­šta iz Kra­lje­va sa pred­sta­vom «Gnev bož­ji», ta­ko da će­mo im upla­ti­ti do­na­ci­ju od nov­ca pro­da­tih ka­ra­ta i iz dru­gih iz­vo­ra – ob­ja­sni­la je Ta­tja­na Ma­relj Ze­če­vić.
Ovo je pr­va go­di­na da se «Noć po­zo­ri­šta» odr­ža­va­nja u Sr­bi­ji i da se ma­ni­fe­sta­ci­ji pri­dru­žu­je Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ina­če, sam pro­je­kat deo je mre­že «European the­a­tre night» a re­a­li­zu­je ga or­ga­ni­za­ci­ja «Noć po­zo­ri­šta» i kon­sul­tant­ska ku­ća “Net­work Me­dia», uz po­dr­šku lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va či­je su kul­tur­ne in­sti­tu­ci­je uze­le ak­tiv­no uče­šće u pro­jek­tu. Na­me­ra or­ga­ni­za­to­ra je i da se od sred­sta­va pri­ku­plje­nih to­kom ma­ni­fe­sta­ci­je po­mog­ne ob­no­va po­zo­ri­šta u Kra­lje­vu od po­sle­di­ca ze­mljo­tre­sa.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: