• ponedeljak, 24. januar 2022.
Se­tva pše­ni­ce pri sa­mom kra­ju
Ruma
0 Komentara

Se­tva pše­ni­ce pri sa­mom kra­ju

16. novembar 2011. godine

Đu­ro Pa­ić

Sun­ča­na je­sen, bez ve­ćih pa­da­vi­na, bi­la je ključ­ni uslov za ra­do­ve u po­lju, bi­lo da je reč o ber­bi ku­ku­ru­za, va­đe­nju še­ćer­ne re­pe ili du­bo­kom ora­nju. Pri­no­si su na ni­vou pro­šlo­go­di­šnjih, kod ne­kih kul­tu­ra do­šlo je do pod­ba­ča­ja, a to­me je do­pri­neo du­go­traj­ni su­šni pe­ri­od.
Pre­ma po­da­ci­ma od kra­ja pro­šle ne­de­lje, ber­ba ku­ku­ru­za je go­to­va, iz­u­ze­tak su ne­ke ma­nje po­vr­ši­ne pod ovom kul­tu­rom. Pro­se­čan pri­nos je oko šest to­na po hek­ta­ru su­vog zr­na, što je u od­no­su na pro­šlu go­di­nu ma­nje za jed­nu to­nu. Du­go­traj­ni pe­ri­od bez pa­da­vi­na ne­ga­tiv­no je uti­cao na rod ku­ku­ru­za. Ku­ku­ruz je uglav­nom sme­šten u si­lo­se ili ko­še­ve.
-Za ovu kam­pa­nju je ka­rak­te­ri­stič­no to što se mno­go vi­še ku­ku­ru­za ski­nu­lo u zr­nu, u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne, pre­ma na­šim pro­ce­na­ma, to se od­no­si na vi­še od 40 pro­ce­na­ta po­vr­ši­na. U sor­ti­men­tu su za­stu­plje­ni hi­bri­di kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve se­lek­ci­jom, umno­ža­va­njem i pro­da­jom se­me­na, i to sa na­ših pro­sto­ra.Po du­ži­ni ve­ge­ta­ci­je, do­mi­ni­ra­ju hi­bri­di iz sred­nje-ra­ne gru­pe zre­nja-ka­že Đu­ro Pa­ić, sa­mo­stal­ni re­fe­rent za bilj­nu pro­iz­vod­nju u Po­ljo­pri­vred­no – struč­noj slu­žbi ‘’Ru­ma’’.
Osnov­na ob­ra­da za se­tvu ja­rih use­va za na­red­nu go­di­nu oba­vlje­na je na oko 30 od­sto pred­vi­đe­nih po­vr­ši­na. Unos mi­ne­ral­nih đu­bri­va je ura­đen po­lo­vič­no – je­dan deo se pla­ni­ra za pro­le­će, kao pred­se­tve­no đu­bre­nje.
Za­vr­še­no je i va­đe­nje še­ćer­ne re­pe, u rum­skoj op­šti­ni pod ovom kul­tu­rom bi­lo je 1.526 hek­ta­ra, pro­se­čan pri­nos je 55 to­na po he­ka­tru, a di­ge­sti­ja vi­še od 16 pro­ce­na­ta.
-Za­hva­lju­ju­ći iz­u­zet­no po­volj­nim vre­men­skim pri­li­ka­ma, se­tva pše­ni­ce još uvek tra­je, iako je op­ti­mal­ni rok za ovaj po­sao na iz­ma­ku. Do kra­ja pro­šle ne­de­lje za­se­ja­no je oko 90 pro­ce­na­ta od pred­vi­đe­nih 17 hi­lja­da hek­ta­ra u tri srem­ske op­šti­ne – Ru­mi, Iri­gu i In­đi­ji. Se­tve­ni plan za rum­sku op­šti­nu iz­no­si 8.350 hek­ta­ra, po­se­ja­no je ne­što vi­še od se­dam hi­lja­da hek­ta­ra. Pše­ni­ca po­se­ja­na u pr­vim ro­ko­vi­ma već je ni­kla i u do­brom je sta­nju. No­vem­bar­ska se­tva za­vi­si­će od vre­men­skih pri­li­ka-do­da­je Pa­ić.
Đu­ro Pa­ić upu­tio je još ne­ke sa­ve­te po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma – bi­lo bi do­bro da se du­bo­ko ora­nje za­vr­ši do kra­ja no­vem­bra, od­go­va­ra­ju­ćim me­ra­ma tre­ba spre­či­ti na­je­zdu glo­da­ra.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: