• ponedeljak, 15. jul 2024.
Od na­gra­da za­slu­žni­ma do po­kra­jin­ske smo­tre
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Od na­gra­da za­slu­žni­ma do po­kra­jin­ske smo­tre

8. novembar 2011. godine

Gradski park

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva, kul­tur­ne i sport­ske usta­no­ve u okvi­ru No­vem­bar­skih da­na i pra­zni­ka gra­da or­ga­ni­zu­ju ra­zno­vr­stan pro­gram či­ja re­a­li­za­ci­ja je u to­ku. Tra­di­ci­o­nal­nom ko­me­mo­ra­ci­jom kod Spo­me­ni­ka oslo­bo­đe­nja, evo­ci­ra­njem se­ća­nja i po­la­ga­njem ve­na­ca obe­le­žen je 1. no­vem­bar, dan oslo­bo­đe­nja gra­da u Dru­gom svet­skom ra­tu. Po­vo­dom da­na oslo­bo­đe­nja gra­da u Pr­vom svet­skom ra­tu, 5. no­vem­bra, bi­će, ta­ko­đe, po­lo­že­ni ven­ci, ali kod grob­ni­ce srp­skih in­ter­ni­ra­ca na Pra­vo­slav­nom gro­blju.
Mi­trov­ča­ni će to­kom no­vem­bra ima­ti pri­li­ku da pra­te niz pred­sta­va, tak­mi­če­nja, iz­lo­žbi, kon­cer­ta i slič­nog. Ta­ko je za 3. no­vem­bar u Po­zo­ri­štu, u 18 sa­ti, za­ka­zan so­li­stič­ki kon­cert Bo­ri­sa Su­bo­ti­ća i ho­ra “Vi­vak”, a 4. no­vem­bra u Ga­le­ri­ji, bi­će otvo­re­na iz­lo­žba aka­dem­ske sli­kar­ke Lji­lja­ne Mal­ba­šić. Uz lut­kar­ske pred­sta­ve, fil­mo­ve za de­cu u Po­zo­ri­štu će 5. no­vem­bra u 20 sa­ti go­sto­va­ti  Te­a­tar “Ubun­tu” iz Bi­je­lji­ne sa pred­sta­vom “Caj­ka­ča”.
Pre­ma pro­gra­mu No­vem­bar­skih da­na u sklo­pu obe­le­ža­va­nja Mi­trov­da­na, 6. no­vem­bra, u 17,30 sa­ti,  je aka­tist u ba­zi­li­ci sv. Di­mi­tri­ja. U ne­de­lju, 6. no­vem­bra u 18 sa­ti, u Car­skoj pa­la­ti bi­će otvo­re­na 12. smo­tra li­kov­nih stva­ra­la­ca Voj­vo­di­ne. U po­ne­de­ljak 7. no­vem­bra, a  u 19 sa­ti u Mu­ze­ju Sre­ma je kon­cert i du­hov­na aka­de­mi­ja. Na Mi­trov­dan će vla­di­ka srem­ski Va­si­li­je slu­ži­ti sve­tu ar­hi­je­rej­sku li­tur­ni­ju u Sa­bor­nom hra­mu, a na­kon se­če­nja slav­skog ko­la­ča sa li­ti­jom će se do­ći na pla­to iz­me­đu Grad­ske ku­će i ba­zi­li­ke sv. Di­mi­tri­ja gde će bi­ti  mo­li­tva. Do­de­la No­vem­bar­ske na­gra­de naj­za­slu­žni­ji­ma bi­će istog da­na u 12 sa­ti u Grad­skoj ku­ći, dok  je u 19 sa­ti, u Mu­ze­ju Sre­ma, pla­ni­ra­no pre­da­va­nje “Spo­me­ni­ci go­vo­re o Sir­mi­ju­mu” prof. dr Mir­ja­ne Mir­ko­vić.
Tra­di­ci­o­nal­ne ulič­ne tr­ke za­ka­za­ne su 10. no­vem­bra u 12 sa­ti, a 11. i 12. no­vem­bra, od 10 do 16 sa­ti u Mi­tro­vi­ci bi­ti odr­ža­no fi­na­le” Ku­pa to­le­ran­ci­je”.
Pro­gram No­vem­bar­skih da­na se na­sta­vlja odr­ža­va­njem broj­nih kul­tur­nih i sport­skih ma­ni­fe­sta­ci­ja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: