• subota, 18. maj 2024.
Car­ski no­vac i pr­sten od kar­ne­o­la
Kultura
0 Komentara

Car­ski no­vac i pr­sten od kar­ne­o­la

2. novembar 2011. godine

Vre­me­nom fre­ska do­sta ošte­će­na

Ar­he­o­lo­ška is­ko­pa­va­nja na pro­sto­ru se­ver­nog de­la kom­plek­sa Car­ske pa­la­te Sir­mi­ju­ma (lok. 85) u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­vo­de se kra­ju. Otvo­re­ne su tri son­de po­red glav­ne zgra­de Mu­ze­ja Sre­ma, is­toč­no od lo­ka­ci­je na ko­joj se ra­di­lo u pe­ri­o­du od 2002. do 2005. go­di­ne. Pla­ni­ra­no je da struč­nja­ci Ar­he­o­lo­škog in­sti­tu­ta u Be­o­gra­du, za­jed­no sa ko­le­ga­ma iz Mu­ze­ja Sre­ma, okon­ča­ju te­ren­ske ra­do­ve i ob­ra­du pro­na­đe­nih pred­me­ta do 29. ok­to­bra.
Ovo­go­di­šnja is­ko­pa­va­nja po­tvr­di­la su za­ključ­ke do ko­jih se do­šlo to­kom pret­hod­nih kam­pa­nja, ka­da su ot­kri­ve­ni osta­ci moć­nog ka­sno­an­tič­kog objek­ta, naj­ve­ro­vat­ni­je žit­ni­ce (ho­re­u­ma). Ta gra­đe­vi­na se na­la­zi u eko­nom­skoj zo­ni Car­ske pa­la­te, a obje­kat is­tra­ži­van ove go­di­ne je na sa­moj gra­ni­ci nje­ne eko­nom­ske i re­zi­den­ci­jal­ne zo­ne.
– Ot­kri­ven je kom­pak­tan an­tič­ki pod, ve­o­ma pre­ci­zno da­to­van na­la­zi­ma nov­ca ca­re­va Gra­ci­ja­na i Va­len­sa iz sed­me de­ce­ni­je IV ve­ka iz­nad nje­go­vog ni­voa i emi­si­ja­ma iz pr­vih de­ce­ni­ja istog sto­le­ća u do­njim slo­je­vi­ma. Gra­đe­vi­ni ko­joj je ovaj pod pri­pa­dao pret­ho­di­li su sta­ri­ji objek­ti či­ji su zi­do­vi bi­li ukra­še­ni fre­ska­ma, od ko­jih su pro­na­đe­ni broj­ni frag­men­ti. Vre­dan po­me­na je i na­laz jed­nog pr­ste­na od kar­ne­o­la – po­lu­dra­gog ka­me­na cr­ven­ka­ste bo­je – ka­že za “Srem­ske no­vi­ne” ru­ko­vo­di­lac na­uč­no-is­tra­ži­vač­kog pro­jek­ta Sir­mi­ju­ma dr Iva­na Po­po­vić, na­uč­ni sa­vet­nik Ar­he­o­lo­škog in­sti­tu­ta.
Ina­če, Iva­na Po­po­vić je oba­vi­la raz­go­vo­re sa di­rek­to­rom Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce Lju­bi­šom Šu­la­jom, u ve­zi ra­do­va na kon­zer­va­ci­ji i pre­zen­ta­ci­ji ovog lo­ka­li­te­ta. Do­go­vo­re­no je da se odr­ži sa­sta­nak pred­stav­ni­ka ovog za­vo­da, Mu­ze­ja Sre­ma, Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ar­he­o­lo­škog in­sti­tu­ta i Re­pu­blič­kog za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re ra­di sa­gle­da­va­nja naj­bo­ljih op­ci­ja za pred­sta­vlja­nje obje­ka­ta ot­kri­ve­nih od 2002. go­di­ne do da­nas. Reč je ne sa­mo o osta­ci­ma an­tič­kih gra­đe­vi­na, već i sred­njo­ve­kov­ne cr­kve sa krip­tom.
Iz­u­zet­na fre­ska sa pred­sta­vom Ma­ri­je Mag­da­le­ne, ot­kri­ve­na u krip­ti cr­kve još 2003. go­di­ne, bi­će kon­zer­vi­ra­na i pre­ne­ta u Mu­zej Sre­ma ra­di iz­la­ga­nja. Struč­nja­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re upra­vo ra­de na fik­sa­ci­ji bo­ja i pri­pre­ma­ma za ski­da­nje ove fre­ske sa po­sto­je­ćeg zi­da, na ko­jem zbog tem­pe­ra­tur­nih osci­la­ci­ja ni­ka­ko ne sme da osta­ne. Uko­li­ko se svi ot­kri­ve­ni objek­ti na ovom lo­ka­li­te­tu kon­zer­vi­ra­ju i uči­ne do­stup­nim pu­bli­ci, sma­tra dr Iva­na Po­po­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ce će, po­red nat­kri­ve­nog de­la Car­ske pa­la­te, do­bi­ti još jed­nu, s njom po­ve­za­nu, vred­nu am­bi­jen­tal­nu ce­li­nu. Ona će gra­đa­ni­ma i tu­ri­sti­ma uka­za­ti na zna­čaj rim­skog Sir­mi­ju­ma, ali i stu­den­ti­ma ar­he­o­lo­gi­je po­slu­ži­ti kao pri­mer vi­še­sloj­nog lo­ka­li­te­ta, sa osta­ci­ma iz pred­rim­skog, rim­skog i srednjovekovnog pe­ri­o­da.

D. Po­zna­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: