• ponedeljak, 11. decembar 2023.
Re­kon­stru­i­san sta­di­on Je­din­stva
Sport
0 Komentara

Re­kon­stru­i­san sta­di­on Je­din­stva

14. oktobar 2011. godine

Stara Pazova – Kra­jem pro­šle ne­de­lje pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić, u prat­nji di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju Jo­va­na Ti­šme i Slo­bo­da­na Jo­va­no­vi­ća, pred­sed­ni­ka IO Sa­ve­ta MZ Sta­ra Pa­zo­va i pred­sed­ni­ka FK Je­din­stvo, ob­i­šao je pot­pu­no re­kon­stru­i­san sta­di­on sta­ro­pa­zo­vač­kih fud­ba­le­ra.
– Do pre go­di­nu da­na sta­di­on FK Je­din­stvo u Sta­roj Pa­zo­vi bio je u lo­šem sta­nju, pod­se­tio je pred­sed­nik Jo­vić, a sa­da je pot­pu­no ob­no­vljen ta­ko da od­go­va­ra i vi­šem ran­gu tak­mi­če­nja od Voj­vo­đan­ske li­ge u ko­me se Je­din­stvo tre­nut­no tak­mi­či.
U pot­pu­nu re­kon­struk­ci­ju sta­di­o­na ulo­že­no je oko osam mi­li­o­na di­na­ra i, po re­či­ma pred­sed­ni­ka Jo­vi­ća, u re­a­li­za­ci­ji ove in­ve­stiv­ci­je “ve­li­ko je­din­stvo po­ka­za­li su op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va, Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne, MZ Sta­ra Pa­zo­va i Fud­bal­ski klub”. Na sta­di­o­nu je ura­đen auto­mat­ski si­stem za za­li­va­nje tra­ve, pot­pu­no su re­kon­stru­i­sa­ne tri­bi­ne i nad­stre­šni­ca, po­sta­vlje­no oko 1.000 sto­li­ca, po­sta­vlje­ne su no­ve klu­pe za re­zer­vne igra­če i slu­žbe­na li­ca, ura­đe­na je atlet­ska sta­za, ogra­de i sve je ofar­ba­no, ta­ko da je ovo sa­da re­pre­zen­ta­ti­van sport­ski obje­kat, je­dan u ni­zu sport­skih obje­ka­ta ura­đe­nih u po­sled­nje tri go­di­ne u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni.

G.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: