• petak, 12. jul 2024.
Za­ba­va i tak­mi­če­nje
Sport
0 Komentara

Za­ba­va i tak­mi­če­nje

2. avgust 2011. godine

Najbolji mladi fudbaleri na pesku

Tur­nir u fud­ba­lu na pe­sku, igre bez gra­ni­ca i ru­ko­met na pe­sku, obe­le­ži­li su po­če­tak ovo­go­di­šnjeg „Le­ta na Sa­vi“ u or­ga­ni­za­ci­ji Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Tur­nir na pe­sku oku­pio je 40 eki­pa u pet ka­te­go­ri­ja i od­i­gra­no je vi­še od 70 utak­mi­ca.

Pla­sman, kon­ku­ren­ci­ja od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da: 1. „Cr­ve­ni đa­vo­li“, 2. „Klin­ci sa uli­ce“, 3. „Ne­po­be­di­va če­tvor­ka“; pe­ti i še­sti raz­re­di: 1. „Po­vr­tak va­tre­nih Por­tu­ga­la­ca“, 2. „Pi­ra­ti sa Ka­ri­ba“, 3. Mun­go­si; sed­mi i osmi raz­re­di: 1. „Blek pan­ter­si“, 2. „Ba­ji­će­va ško­la“, 3. „Ti­gro­vi“; ju­ni­o­ri: 1. „In­va­li­di“, 2. „Maj­sto­ri“, 3. „Fa­me­li­ja“; se­ni­o­ri: 1. „Ce­de­vi­ta“, 2. „Če­ti­ri M“, 3. Blok B.

Svi čla­no­vi tri pr­vo­pla­si­ra­ne eki­pe na­gra­đe­ni su di­plo­ma­ma i ma­ji­ca­ma.

U igra­ma bez gra­ni­ca, na im­pro­i­vi­zo­va­nom po­li­go­nu is­pod Va­la, naj­mla­đi su se nad­me­ta­li u br­zi­ni, spret­no­sti, pre­ska­ka­nju pre­pre­ka i no­še­nju lop­te kroz vo­du. Svi su na­gra­đe­ni čo­ko­la­da­ma i so­ki­ći­ma, a naj­bo­lji di­plo­ma­ma i ma­ji­ca­ma.

Pred­škol­ski uz­rast: 1. Jo­van Rad­ma­no­vić, 2. La­na Ga­vri­lo­vić, 3. Du­šan Do­šen; de­voj­či­ce, od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da: 1. Jo­va­na Mak­si­mo­vić, 2. Iva Bog­da­no­vić, 3. Oli­ve­ra Mi­haj­lo­vić; de­ča­ci od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da: 1. Lu­ka Ša­re­nac, 2. Mi­lan Mi­lin­ko­vić, 3. Ne­nad Mir­ko­vić; de­voj­či­ce od pe­tog do osmog raz­re­da: 1. Ma­ri­ja Do­sta­nić, 2. Zo­ri­ca An­dre­jić, 3. Bran­ki­ca Sa­bo; de­ča­ci od pe­tog do osmog raz­re­da: 1. Da­mir Ali­ma­no­vić, 2. Vla­da Be­ga­no­vić, 3. Ste­fan Mi­la­no­vić; sred­njo­škol­ci: 1. Mi­ro­slav Lju­bin­ko­vić, 2. Mi­loš Star­če­vić, 3. Ni­ko­la Ne­delj­ko­vić.

S. Nik­šić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: