• sreda, 29. novembar 2023.
Za me­sne za­jed­ni­ce  8,3 mi­li­o­na di­na­ra
Hronika | Ruma
0 Komentara

Za me­sne za­jed­ni­ce 8,3 mi­li­o­na di­na­ra

5. jul 2011. godine

Sa sednice opštinske vlade

Ruma – Sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je odr­ža­na 24. ju­na, obi­lo­va­la je ko­mu­nal­nim i sa­o­bra­ćaj­nim te­ma­ma, ne­ke od od­lu­ka od­no­si­le su se i na rad me­snih za­jed­ni­ca. Naj­pre je usvo­jen Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je Gra­bo­va­ca, kao do­ku­ment od po­seb­nog zna­ča­ja za kon­tro­li­san i plan­ski raz­voj ovog me­sta u rum­skoj op­šti­ni.

Po­tom su bez ve­će ras­pra­ve usvo­je­ne iz­me­ne i do­pu­ne Pro­gra­ma po­slo­va­nja JP ”Ko­mu­na­lac”.

-Što se ti­če Pla­na in­ve­sti­ci­ja, mi­sli se na kon­tej­ne­re za PET i ot­pad­ni pa­pir, po­treb­no je po­ve­ća­ti iz­nos za 2,5 mi­li­o­na di­na­ra, s ob­zi­rom da se oče­ku­je do­na­ci­ja po­kra­jin­ske vla­de za ove na­me­ne. Iz­me­ne pro­gra­ma od­no­se se i na iz­ra­du no­ve stoč­ne grob­ni­ce, ure­đe­nje kvan­ta­ške i bu­vlje pi­ja­ce kao i te­ret­nog par­kin­ga-re­kao je teh­nič­ki di­rek­tor ”Ko­mu­nal­ca Bran­ko Jo­vi­čić.

U da­ljem to­ku sed­ni­ce usvo­je­ne su iz­me­ne i do­pu­ne Od­lu­ke o iz­bo­ru or­ga­ni­za­ci­je za pro­ce­nu gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta. Ka­ko je to ob­ja­snio pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, reč je o par­ce­li u is­toč­noj rad­noj zo­ni, na lo­ka­ci­ji ne­ka­da­šnje de­po­ni­je – ta­mo se na­la­zi oko de­set hi­lja­da ku­bi­ka gu­me­nog bra­šna, a ovo ze­mlji­šte pred­vi­đe­no je za gra­đe­vin­sku zo­nu. Na ovoj lo­ka­ci­ji ne­ko­li­ko pu­ta je do­la­zi­lo do po­ža­ra, re­al­na je opa­snost po zdra­vlje, ta­ko da je sa­na­ci­ja nu­žna.

Od­lu­ku o pro­me­ni bu­džet­ske apro­pri­ja­ci­je obra­zlo­ži­la je na­čel­nik za pri­vre­du i bu­džet Na­da Be­go­je­vić:

Reč je o sred­stvi­ma u iz­no­su od 8,3 mi­li­o­na di­na­ra: 7,5 mi­li­o­na iz­dvo­ji­će se za re­no­vi­ra­nje sport­skih te­re­na u Gra­bov­ci­ma i iz­grad­nju ka­pe­le u Do­brin­ci­ma. Pre­o­sta­li deo od 850 hi­lja­da di­na­ra pre­u­sme­ri­će se za jav­ne ra­do­ve.

Usvo­je­na je i od­lu­ka o ko­ri­šće­nje sred­sta­va te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve i to za na­bav­ku put­nič­kog auto­mo­bi­la za po­tre­be Po­li­cij­ske sta­ni­ce u Ru­mi. Reč je o sred­stvi­ma pri­ku­plje­nim od pre­kr­šaj­nih ka­zni u iz­no­su od tri mi­li­o­na di­na­ra – za no­vi auto­mo­bil iz­dvo­ji­će se mi­li­on di­na­ra.

Usvo­je­na je do­pu­na re­še­nja o od­re­đi­va­nju po­seb­nih jav­nih par­ki­ra­li­šta u na­se­lju Ru­ma, kao i re­še­nje o re­ži­mu sa­o­bra­ća­ja auto­bu­sa u me­đu­me­snom pre­vo­zu ko­ji pro­la­ze kroz Ru­mu – auto­bu­si će se ubu­du­će pre­u­sme­ra­va­tu na Auto­bu­sku sta­ni­cu. Usvo­je­no je i re­še­nje o re­ži­mu kre­ta­nja te­ret­nih mo­tor­nih i za­pre­žnih vo­zi­la kroz Ru­mu, kao i o re­ži­mu kre­ta­nja vo­zi­la ko­je vr­še snab­de­va­nje. Ka­da je reč o auto­bu­skim sta­ja­li­šti­ma, od­lu­če­no je da se sta­ja­li­šte u Le­nji­no­voj uli­ci po­bolj­ša, a da se iz­gra­de dva no­va u Iri­škoj uli­ci.

Sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća odr­ža­na je i 27. ju­na, na njoj su utvr­đe­ni pred­lo­zi Lo­kal­nog pla­na upra­vlja­nja ot­pa­dom i Stra­te­gi­je ru­ral­nog raz­vo­ja Op­šti­ne Ru­ma za pe­ri­od od 2011. do 2021. go­di­ne. Utvr­đe­ne su od­lu­ke o mre­ži osnov­nih ško­la na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne,  o vi­si­ni na­kna­de za van­red­ni pre­voz na op­štin­skim pu­te­vi­ma, kao i o ovla­šće­nju za osni­va­nje So­ci­jal­no – eko­nom­skog sa­ve­ta Op­šti­ne Ru­ma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: