• ponedeljak, 22. jul 2024.
Pro­gla­še­ni đa­ci ge­ne­ra­ci­je
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Pro­gla­še­ni đa­ci ge­ne­ra­ci­je

5. jul 2011. godine

Đaci generacije školske 2010/2011.

Sremska Mitrovica – U po­ne­de­ljak, 27. ju­na, na sve­ča­no­sti u Grad­skoj ku­ći za­me­nik pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne gra­da Zo­ran Mi­šče­vić uru­čio je uče­ni­ci­ma ge­ne­ra­ci­je di­plo­me, nov­ča­ne na­gra­de i knji­ge. Na sve­ča­no­sti or­ga­ni­zo­va­noj ovim po­vo­dom na­čel­ni­ca Upra­ve za obra­zo­va­nje Zo­ri­ca Ga­špar če­sti­ta­la je do­bit­ni­ci­ma na­gra­de i po­že­le­la im da upi­šu že­lje­ne fa­kul­te­te i sred­nje ško­le.

Na osno­vu od­lu­ka na­stav­nič­kih ve­ća osnov­nih i sred­njih ško­la Gra­da Srem­ska Mitrovica đa­ci ge­ne­ra­ci­je su sle­de­ći uče­ni­ci : Sa­ša Pa­vlo­vić – ŠO­SO” Ra­di­voj Po­po­vić “  (osnov­na), Mi­le­na Smaj­lo­vić – ŠO­SO “Ra­di­voj Po­po­vić” (sred­nja), Mi­lan Nin­ko­vić – OŠ “ Jo­van Po­po­vić “, Ti­ja­na Sta­ni­vu­ko­vić – OŠ “Sve­ti Sa­va”, Mi­loš Ga­le­čić – OŠ “Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj”, Mi­ha­i­lo Va­si­lje­vić – OŠ  “Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki “, De­jan Ni­ko­lić – OŠ “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja “, Mi­li­ca Jan­ko­vić – OŠ  “Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod “, Va­le­ri­ja Te­o­do­sić OŠ  “Tri­va Vi­ta­so­vić Le­bar­nik “ Alek­san­dra Ra­dić OŠ  “ Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj “ Mar­tin­ci, De­ja­na Mi­cić – OŠ  “Bran­ko Ra­di­če­vić “ Ku­zmin,   Ni­na Fat – Mi­tro­vač­ka Gim­na­zi­ja, Ma­ri­ja Je­re­mić – Eko­nom­ska ško­la “ 9.maj “, Mar­ko Uj­va­ri Pre­hram­be­no-šu­mar­ska i he­mij­ska ško­la, Želj­ko Ne­ško­vić – Sred­nja teh­nič­ka ško­la “ Ni­ko­la Te­sla”,  Igor Asa­no­vić – Me­di­cin­ska ško­la  “Dra­gi­nja Nik­šić”,   Mir­ja­na Bo­me­ta – Mu­zič­ka ško­la  “Pe­tar Kran­če­vić”  (osnov­na) i Iva­na  Mi­jo­nić – Mu­zič­ka ško­la “Pe­tar Kran­če­vić “ (sred­nja).

U ime do­bit­ni­ka na pri­zna­nju se za­hva­li­la se gim­na­zi­jal­ka Ni­na Fat.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: