• petak, 12. jul 2024.
Pri­jem za de­le­ga­ci­ju iz Mi­lo­sla­vo­va
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Pri­jem za de­le­ga­ci­ju iz Mi­lo­sla­vo­va

12. jul 2011. godine

Prijem za delegaciju iz Slovačke

Stara Pazova – Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić, u pro­šli če­tvr­tak pri­re­dio je pri­jem za še­sto­čla­nu de­le­ga­ci­ju iz Slo­vač­kog gra­da Mi­lo­sla­vo­va ko­ju je pred­vo­dio pred­sed­nik isto­i­me­ne op­šti­ne Mi­lan Ba­đan­ski, a po­se­tu je or­ga­ni­zo­va­la biv­ša Sta­ro­pa­zov­čan­ka Ja­smi­na Na­sa­rik. Na pri­je­mu Na­sa­ri­ko­va je is­ta­kla da je že­le­la da se ru­ko­vod­stvo ovog gra­da, ko­ji je pri­grad­ska op­šti­na Bra­ti­sla­ve, upo­zna sa Sta­rom Pa­zo­vom ko­ja po­sled­njih go­di­na ima šta da po­ka­že. Pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne je ka­zao da se na­da da će se, na­kon ovog pr­vog su­sre­ta, sa­rad­nja na­sta­vi­ti i raz­vi­ti pri­ja­telj­stvo i iz­ra­zio za­do­volj­stvo što de­le­ga­ci­je iz Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke če­sto do­la­ze u Sta­ru Pa­zo­vu.

Na­kon pri­je­ma u op­šti­ni de­le­ga­ci­ja iz Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke po­se­ti­la je Ku­ću fud­ba­la, a su­sre­la se i sa pred­stav­ni­ci­ma SKUD-a “He­roj Jan­ko Čme­lik”.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: