• ponedeljak, 24. januar 2022.
Sve evrop­ske vred­no­sti u ma­lom
Kultura
0 Komentara

Sve evrop­ske vred­no­sti u ma­lom

2. jun 2011. godine

Pozdravna reč Rastislava Kostelnika i Gorana Jovića

Stara Pazova – Na Tr­gu “Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća” u Sta­roj Pa­zo­vi 20. ma­ja sve je bi­lo u “rit­mu Evro­pe”. Pr­vi put u or­ga­ni­za­ci­ji Kan­ce­la­ri­je za mla­de, pod po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va odr­žan je “Ma­tu­rant­ski ples 2011. – Ples sa Evro­pom” ka­da su, tač­no u pod­ne uče­ni­ci za­vr­šnih go­di­na sta­ro­pa­zo­vač­kih sred­njih ško­la uz zvu­ke Štra­u­sa ple­sa­li za­jed­no sa ma­tu­ran­ti­ma ši­rom Evro­pe. – Že­lim da ovaj dan za­pam­ti­te kao ne­što le­po što vam se de­si­lo u ži­vo­tu – re­kao je pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić po­zdra­vlja­ju­ći ma­tu­ran­te i do­dao da bu­du i da­lje mla­di i ve­se­li, slu­ša­ju dru­ge, ali sle­di­te svo­je mi­sli.

Maturantski ples

Ne­po­sred­no pre odr­ža­va­nja kon­cer­ta po pro­jek­tu “Sr­bi­ja u rit­mu Evro­pe”, pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić pri­re­dio je pri­jem za­me­ni­ku slo­vač­kog am­ba­sa­do­ra u Sr­bi­ji Ras­ti­sla­vu Kstel­ni­ku ko­ji je bio i glav­ni gost na kon­cer­tu. Pred­sed­nik Jo­vić je tom pri­li­kom is­ta­kao da ni­je bi­lo ni­ka­kvih di­le­ma da se op­šti­na uklju­či u pro­je­kat  “Sr­bi­ja u rit­mu Evro­pe”, ko­ji afir­mi­še sve vred­no­sti ko­je se afir­mi­šu i u ovoj sre­di­ni, a to su mul­ti­kul­tu­ra­nost i mul­ti­na­ci­o­nal­nost i dva i po ve­ka su­ži­vo­ta Slo­va­ka i Sr­ba. Ovaj pro­je­kat u Sr­bi­ji funk­ci­o­ni­še od sep­tem­bra 2010, go­di­ne i tra­ja­će u na­red­nih pet go­di­na, a re­a­li­zo­va­će se sva­ki put u dru­gim gra­do­vi­ma.

– Kon­cer­tom se po­ka­zu­je su­ži­vot Slo­va­ka i Sr­ba na ovim pro­sto­ri­ma i sve evrop­ske vred­no­sti u ma­lom. Po­no­san sam što sam pred­sed­nik jed­ne ta­kve op­šti­ne,- ka­zao je Go­ran Jo­vić i pod­se­tio na do­bru sa­rad­nju sa Slo­vač­kom am­ba­sa­dom i gra­do­vi­ma u Slo­vač­koj Re­pu­bli­ci.

Na koncertu "Srbija u ritmu Evrope"

– Na­ma je ja­ko dra­go da su Slo­va­ci s Do­nje ze­mlje us­pe­li da za­dr­že svo­ju tra­di­ci­ju i kul­tu­ru i da pri to­me osta­nu ver­ni i lo­jal­ni gra­đa­ni Sr­bi­je. Ta­ko­đe, nam je dra­go da je  ovaj deo na­ših Slo­va­ka i ce­la Sr­bi­ja na pu­tu za Evrop­sku uni­ju, a u pri­log to­me ide i ova da­na­šnja ma­ni­fe­sta­ci­ja, – re­kao go­spo­din Ras­ti­slav Ko­stel­nik i pod­se­tio da nje­go­va ze­mlja po­dr­ža­va srp­ske na­po­re za ula­zak Sr­bi­je u EU.

Na po­čet­ku kon­cer­ta, u ko­me su uče­stvo­va­la de­ca osnov­nog i sred­njo­škol­skog uz­ra­sta iz sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne, broj­nu pu­bli­ku na Grad­skom tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi za­jed­no su po­zdra­vi­li go­spo­din Ras­ti­slav Ko­stel­nik i pred­sed­nik Jo­vić. U bo­ga­tom pro­gra­mu (za ko­ga je pri­pre­me obez­be­di­la EU i op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va) de­ca su mo­der­nom igrom, ple­som i pe­smom, ali i do­ma­ćim fol­klo­rom (KUD-ovi “Bran­ko Ra­di­če­vić i “He­roj Jan­ko Čme­lik” iz Sta­re Pa­zo­ve) odu­še­vi­la pu­bli­ku, a di­rek­tor pro­jek­ta Igor Ka­ra­di­no­vić na­ja­vio je nji­ho­vo uče­šće na za­vr­šnoj ma­ni­fe­sta­ci­ji u Sa­va cen­tru sa de­com iz još tri­de­se­tak gra­do­va u Sr­bi­ji.

G.M.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: