• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Sti­gli no­vi ra­ču­na­ri
Hronika | Inđija
0 Komentara

Sti­gli no­vi ra­ču­na­ri

1. jun 2011. godine

Instaliraju novu računarsku opremu

Inđija – U Sred­nju ško­lu ”Đor­đe Na­to­še­vić”, ovih da­na, sti­gli su no­vi ra­ču­na­ri i pra­te­ća ra­ču­nar­ska opre­ma. O če­mu je reč, Mi­ro­slav Kr­ko­ba­bić, di­rek­tor ško­le ka­že:

– Opre­mu smo do­bi­li u okvi­ru pro­jek­ta ”Mo­der­ni­za­ci­ja sred­njeg struč­nog obra­zo­va­nja”, na osno­vu od­lu­ke Mi­ni­star­stva pro­sve­te. Opre­ma je deo po­dr­ške za pre­vo­đe­nje mo­der­ni­zo­va­nih na­stav­nih pro­gra­ma u si­stem obra­zo­va­nja. Ra­ču­na­re je do­ni­ra­la Evrop­ska uni­ja, 18 ra­ču­na­ra, je­dan ser­ver, dva lap­to­pa, isto to­li­ko pro­jek­to­ra i la­ser­skih štam­pa­ča, ko­pir apa­rat.

Sa ovom opre­mom uče­ni­ci ove sred­nje ško­le ima­će još bo­lje uslo­ve za rad i uče­nje. Škol­ska tak­mi­če­nja se pri­vo­de kra­ju. ”Na­to­še­vi­ćev­ci” su se tak­mi­či­li na svim ni­vo­i­ma, a po pr­vi put su uče­stvo­va­li i teh­ni­ča­ri mo­de­la­ri i od­mah sti­gli do re­pu­blič­kog ni­voa. Uče­ni­ca 4. raz­re­da ove ško­le Na­da Duj­mo­vić iz Lju­ko­va, u ve­o­ma ja­koj kon­ku­ren­ci­ji, osvo­ji­la je 4. me­sto. Is­pred nje su bi­li uče­ni­ci iz ve­li­kih grad­skih sre­di­na Be­o­gra­da, No­vog Sa­da i Zre­nja­ni­na ko­ji ima­ju du­gu tra­di­ci­ju tak­mi­če­nja iz ovog pred­me­ta.

Pri­bli­ža­va­ju se ter­mi­ni upi­sa u sred­nje ško­le. Što se ti­če bro­ja no­vih đa­ka, po re­či­ma di­rek­to­ra Kr­ko­ba­bi­ća, broj je ostao isti kao la­ne, 210. Je­di­na no­vi­na je za­ni­ma­nje ko­je do sa­da ni­su ima­le sred­nje ško­le u Sre­mu – tr­go­vin­ski teh­ni­čar, ško­lo­va­nje tra­je če­ti­ri go­di­ne i pru­ža mo­guć­nost na­stav­ka obra­zo­va­nja na ne­koj od vi­ših ško­la i fa­kul­te­ta. Pla­nom upi­sa za če­tvo­ro­go­di­šnje ško­lo­va­nje pred­vi­đe­no je jed­no ode­lje­nje eko­nom­skih teh­ni­ča­ra i po jed­no ode­lje­nje tu­ri­stič­kih teh­ni­ča­ra i teh­ni­ča­ra mo­de­la­ra ode­će. ”Na­to­še­vi­ćev­ci” će upi­sa­ti i jed­no ode­lje­nje tr­go­va­ca, po 15 uče­ni­ka za za­ni­ma­nje žen­ski i mu­ški fri­zer i jed­no ode­lje­nje, po 15 uče­ni­ka, za ku­va­re i ko­no­ba­re. Ško­lo­va­nje za ova za­ni­ma­nja tra­je   tri go­di­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: