• petak, 12. jul 2024.
Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne
Zabava
0 Komentara

Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne

28. jun 2011. godine

Pre­ma jed­nom is­tra­ži­va­nju, kod mno­gih lju­di je usta­no­vljen ne­do­sta­tak vi­ta­mi­na, mi­ne­ra­la i dru­gih hran­lji­vih ma­te­ri­ja. Sta­ri­ji lju­di su ma­nje ak­tiv­ni od mla­đih lju­di, pa im je, sa­mim tim, po­treb­no ma­nje ka­lo­ri­ja. Me­đu­tim, is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je sta­ri­jim lju­di­ma mno­go vi­še po­treb­na od­re­đe­na vr­sta hran­lji­vih sa­sto­ja­ka a ne ka­lo­ri­je, uklju­ču­ju­ći vi­ta­min B i ka­ci­jum. Na­ža­lost, ne­do­sta­ci hra­nji­vih ma­te­ri­ja mo­gu da po­tra­ju do­sta du­go pre ne­go što se ma­ni­fe­stu­ju u fi­zič­ke simp­to­me.

Po­sto­ji ne­ko­li­ko po­ka­za­te­lja ko­ji va­ma i va­šem le­ka­ru mo­gu bi­ti zna­ci upo­zo­re­nja na to da ne­što sa is­hra­nom ni­je u re­du.

 

Neo­bja­šnjiv umor

Umor je uobi­ča­je­na nus­po­ja­va zbog ne­do­stat­ka gvo­žđa, što mo­že do­ve­sti do ane­mi­je ili ni­skog ni­voa krv­nih će­li­ja. Ane­mi­ja se ta­ko­đe mo­že ma­ni­fe­sto­va­ti i kao ab­nor­mal­no ble­di­lo. Ipak, tre­ba za­pam­ti­ti da i pod dru­gim uslo­vi­ma mo­že do­ći do pre­te­ra­nog umo­ra, to mo­gu bi­ti i ozbilj­ne bo­le­sti sr­ca, de­pre­si­ja ili ti­ro­id­ne bo­le­sti.

 

Kr­ta i su­va ko­sa

Ka­da ko­sa sta­ri­je oso­be iz­gle­da kao pe­ri­ka – kr­ta, su­va i ret­ka – to če­sto mo­že bi­ti znak da je nji­ho­va is­hra­na ne­a­de­kvat­na. Kr­ta ko­sa mo­že pred­sta­vlja­ti sig­nal za ne­do­sta­tak esen­ci­jal­nih ma­snih ki­se­li­na, pro­te­i­na, gvo­žđa i dru­gih hran­lji­vih sa­sto­ja­ka. Od­re­đe­ni gu­bi­tak ko­se je nor­ma­lan sa go­di­na­ma, ali ako ko­sa opa­da ne­u­o­bi­ča­je­nim to­kom, uzrok mo­že bi­ti ne­do­sta­tak hran­lji­vih ma­te­ri­ja.

 

Gre­be­na­sti nok­ti

Kao i ko­sa, i nok­ti mo­gu slu­ži­ti kao ra­no upo­zo­re­nje na ne­a­de­kvat­nu is­hra­nu. No­kat u ob­li­ku ka­ši­ke, ka­da se no­kat kri­vi od ko­re­na kao ka­ši­ka, pred­sta­vlja po­ka­za­telj ne­do­stat­ka gvo­žđa. Ne­do­sta­tak gvo­žđa ta­ko­đe mo­že pro­u­zro­ko­va­ti da nok­ti bu­du gre­be­na­sti.

 

Pro­blem sa usti­ma

Pu­ca­nje ili za­pa­lje­nje na uglo­vi­ma usa­na mo­že pred­sta­vlja­ti znak ne­do­stat­ka gvo­žđa ili ri­bo­fla­vi­na (B 2). Neo­bič­no bled ili ote­čen je­zik – znak je ne­do­stat­ka gvo­žđa ili vi­ta­mi­na B.

 

Apa­ti­ja ili raz­dra­žlji­vost

Neo­bja­šnji­ve pro­me­ne ras­po­lo­že­nja, a na­ro­či­to ose­ćaj apa­ti­je ili raz­dra­žlji­vo­sti, mo­gu bi­ti znak da va­še te­lo ne do­bi­ja ener­gi­ju ko­ja mu je po­treb­na. Ta­kve pro­me­ne ras­po­lo­že­nja su če­sto pra­će­ne umo­rom ili ose­ća­jem sla­bo­sti, što pred­sta­vlja je­dan od zna­ko­va lo­še is­hra­ne.

 

Ma­njak ape­ti­ta

Sa go­di­na­ma se če­sto sma­nju­je i ape­tit. Ipak, hro­nič­ni ne­do­sta­tak ape­ti­ta je ozbilj­no upo­zo­re­nje na opa­sno­sti od ne­do­sta­ta­ka u is­hra­ni.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: