• utorak, 3. oktobar 2023.
Pre­te Q gro­zni­ca i mor­bi­le
Hronika
0 Komentara

Pre­te Q gro­zni­ca i mor­bi­le

1. jun 2011. godine

Dr Snežana Medić

Cen­tar za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti Za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­ja­vio je pro­te­kle sed­mi­ce dve epi­de­mi­je na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne – epi­de­mi­ju Q gro­zni­ce i mor­bi­la (ma­lih bo­gi­nja).

– U če­tvr­tak, 19. ma­ja pri­ja­vi­li smo po­ro­dič­nu epi­de­mi­ju mor­bi­la me­đu čla­no­vi­ma dve po­ro­di­ce iz Ru­me. U ovoj epi­de­mi­ji do sa­da je obo­le­lo če­ti­ri li­ca, a od to­ga su dva slu­ča­ja la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­na na In­sti­tu­tu Tor­lak – na­vo­di  na­čel­ni­ca Cen­tra az kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti dr Sne­ža­na Me­dić.- Pu­nih 15 go­di­na u Sre­mu ni­je bi­lo epi­de­mi­je ma­lih bo­gi­nja. Mi pom­no pra­ti­mo si­tu­a­ci­ju i an­ga­žo­va­ne su sve po­treb­ne slu­žbe.

Iz Za­vo­da za jav­no zdra­vlje po­seb­no ape­lu­ju na ro­di­te­lje da do­vo­de svo­ju de­cu na vak­ci­na­ci­ju jer je vak­ci­na efi­ka­sna, bez­bed­na i je­di­na uspe­šna me­ra u spre­ča­va­nju obo­lje­nja ko­je mo­že ima­ti ozbilj­ne po­sle­di­ce po zdra­vlje.

– U ovom tre­nut­ku, iz­u­zet­no nam je va­žno da se na vak­ci­nu oda­zo­vu de­ca iz rom­skih po­ro­di­ca, kao i de­ca ko­ja u Sr­bi­ju do­la­ze iz ino­stran­stva, a ni­su vak­ci­ni­sa­na – po­ja­šnja­va dok­tor­ka Me­dić i is­ti­če da je, sre­ćom, za sa­da sa­mo reč o po­ro­dič­noj epi­de­mi­ji ma­lih bo­gi­nja.

Što se ti­če Q gro­zni­ce, epi­de­mi­ja ove bo­le­sti na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne je pri­ja­vlje­na 16. ma­ja. Če­ti­ri li­ca su obo­le­la u na­se­lje­nim me­sti­ma Do­brin­ci, Kra­ljev­ci i Pla­ti­če­vo, a u naj­ve­ćem ri­zi­ku da obo­le od kju gro­zni­ce su sto­ča­ri, tr­gov­ci sto­kom i ve­te­ri­na­ri. Od če­tvo­ro obo­le­lih, dvo­je je bi­lo bol­nič­ki ho­spi­ta­li­zo­va­no, ali su i oni sa­da do­bro i na­la­ze se kod svo­jih ku­ća.

Ka­ko se sa­zna­je,me­đu obo­le­li­ma bi­lo je me­sa­ra i ve­te­ri­na­ra. Epi­de­mi­ja je pri­ja­vlje­na jer se još uvek ot­kri­va­ju no­vi sum­nji­vi slu­ča­je­vi.

– Pr­vi slu­čaj je bio kra­jem apri­la me­se­ca. Do sa­da ima­mo če­ti­ri la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­na slu­ča­ja, a ka­ko stal­no ot­kri­va­mo no­ve slu­ča­je­ve, pri­ja­vlje­na je epi­de­mi­ja Q gro­zni­ce. Od sum­nji­vih slu­ča­je­va se uzi­ma­ju uzor­ci i ša­lju na ana­li­zu – ka­že epi­de­mi­o­log dr Sne­ža­na Me­dić. – Nad­le­žne in­spek­cij­ske slu­žbe na te­re­nu pred­u­zi­ma­ju sve po­treb­ne me­re i ne­ma me­sta za pa­ni­ku i strah od ši­re­nja bo­le­sti – na­vo­di dok­tor­ka Me­dić i do­da­je da po­seb­nu pa­žnju, zbog po­ve­ća­nog ri­zi­ka, tre­ba da obra­te vla­sni­ci ko­za i ova­ca na pod­ruč­ju po­me­nu­ta tri se­la.

– Simt­po­mi Q gro­zni­ce su tem­pe­ra­tu­ra, ka­šalj, ki­ja­vi­ca, ma­lak­sa­lost, bol u mi­ši­ći­ma i zglo­bo­vi­ma. U lak­šim ob­li­ci­ma ova gro­zni­ca ima simp­to­me slič­ne gri­pu, a naj­te­žim slu­ča­je­vi­ma obo­le­li ima­ju upa­lu plu­ća – pre­ci­zi­ra dr Sne­ža­na Me­dić.

U Za­vo­du za jav­no zdra­vlje is­ti­ču da se ova gro­zni­ca mo­že pre­ne­ti, iz­me­đu osta­log, di­rekt­nim kon­tak­tom sa za­ra­že­nim ži­vo­ti­nja­ma, vu­nom, dla­kom, upo­tre­bom ne­ku­va­nog mle­ka i pro­iz­vo­da od ne­ku­va­nog mle­ka za­ra­že­ne ži­vo­ti­nje. Po­red to­ga, Q gro­zni­cu sto­ča­ri mo­gu do­bi­ti i udi­sa­njem pra­ši­ne za­ra­že­ne po­ste­lji­com, po­ro­đaj­nim teč­no­sti­ma i iz­lu­če­vi­na­ma za­ra­že­nih ži­vo­ti­nja. Le­ka­ri za­to upo­zo­ra­va­ju i da u kon­tak­tu sa ži­vo­ti­nja­ma, a na­ro­či­to pri jag­nje­nju, te­le­nju i mu­ži tre­ba oba­ve­zno ko­ri­sti­ti ru­ka­vi­ce i ma­ske, odr­ža­va­ti lič­nu hi­gi­je­nu i ko­ri­sti­ti po­seb­nu ode­ću za šta­lu.

Ono što je ve­o­ma va­žno, Q gro­zni­ca ne pre­no­si se sa čo­ve­ka na čo­ve­ka.

U Ve­te­ri­nar­skoj in­spek­ci­ji Srem­skog okru­ga, bez odo­bre­nja Upra­ve za ve­te­ri­nu, ni­su mo­gli no­vi­na­ri­ma da po­tvr­de in­fo­r­ma­ci­je o epi­de­mi­ji Q gro­zni­ce u Sre­mu. Ipak, ne­zva­nič­no se sa­zna­je da je gro­zni­ca na čo­ve­ka pre­ne­ta sa ova­ca. Uzor­ci sa sum­nji­vih ži­vo­ti­nja su po­sla­ti na ana­li­zu i zva­nič­ni re­zul­ta­ti se če­ka­ju.

Po re­či­ma struč­nja­ka, obo­le­le ži­vo­ti­nje se ne le­če, već se uni­šta­va­ju.

U Sre­mu do kra­ja pro­te­kle ne­de­lje ni­je bi­lo no­vih, la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­nih slu­ča­je­va obo­lje­va­nja od Q gro­zni­ce.

– Mi smo od ne­ko­li­ko pa­ci­je­na­ta uze­li uzor­ke kr­vi na ana­li­zu zbog sum­nje na ovu bo­lest. Re­zul­ta­ti na­la­za bi­će po­zna­ti kroz ne­ko­li­ko da­na – iz­ja­vi­la je na­čel­ni­ca Cen­tra za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti dr Sne­ža­na Me­dić i do­da­la da su i „sum­nji­vi slu­ča­je­vi“ sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne, od­no­sno iz Kra­lje­va­ca, Do­bri­na­ca i Pla­ti­če­va gde je do sa­da, Q gro­zni­ca la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­na kod če­ti­ri pa­ci­je­na­ta.

Ž. Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: