• Monday, 29. May 2023.
Me­da­lje Srem­ci­ma
Sport
0 Komentara

Me­da­lje Srem­ci­ma

9. June 2011. godine

Vedran Samac

Na sta­di­o­nu Voj­ne Aka­de­mi­je, na Ba­nji­ci u Be­o­gra­du je odr­žan pr­vi me­đu­na­rod­ni atlet­ski mi­ting pod na­zi­vom „Be­o­grad­ski atlet­ski mi­ting“ sa na­me­rom da ova sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja po­sta­ne tra­di­ci­ja. Na­i­me svi zna­čaj­ni evrop­ski atlet­ski cen­tri  usta­no­vlja­va­ju svo­je mi­tin­ge, ko­ji za­vi­sno od tra­di­ci­je, kva­li­te­ta tak­mi­ča­ra, vi­si­ne na­gra­da i kva­li­te­ta or­ga­ni­za­ci­je  do­bi­ja­ju rang, a sa­mim tim  zna­čaj i po­pu­lar­nost.

Oči­gled­no je da je iz ovog mi­tin­ga stao Grad Be­o­grad, ali sa na­me­rom or­ga­ni­za­to­ra da po­ste­pe­no sti­če is­ku­stvo, kva­li­tet tak­mi­ča­ra i sa­me or­ga­ni­za­ci­je i da na re­al­nim osno­va­ma na­pre­du­je. Ta­ko­đe je uoč­lji­vo da je je­dan od mo­ti­va po­kre­ta­nja mi­tin­ga da­va­nje ak­cen­ta do­ma­ćim kva­li­tet­nim tak­mi­ča­ri­ma u kon­ku­ren­ci­ji  stra­na­ca slič­nog ili ma­lo vi­šeg kva­li­te­ta ka­ko bi sve za­jed­no, na na­čin ko­li­ko je to u mo­ći jed­nog tak­mi­če­nja po­di­glo ni­vo sa­me  srp­ske atle­ti­ke. Da bi se do to­ga do­šlo, nu­žno je usta­no­vlje­nje ade­kvat­nih mi­tin­ga i u osta­lim atlet­skim cen­tri­ma  Sr­bi­je po­put No­vog Sa­da, Srem­ske Mi­tro­vi­ce,K ra­gu­jev­ca i Ni­ša, po­red već tra­di­ci­o­nal­nog mi­tin­ga u Sen­ti.

U Be­o­gra­du je pro­te­kle sre­de na­stu­pi­lo pet mi­tro­vač­kih atle­ti­ča­ra, čla­no­va Sir­mi­ju­ma i tro­je Ru­mlja­na.

Aleksandar Spajić, Dane Korica i kopljaši

Pre­ma oče­ki­va­nju, u ba­ca­nju ko­plja je ube­dlji­vo tri­jum­fo­vao Ve­dran Sa­mac sa 72,28m da­lji­nom ko­ja ga­ran­tu­je fi­na­le pr­ven­stva Evro­pe za mla­đe se­ni­o­re i ko­ju je Ve­dran na sva­kom tak­mi­če­nju ove go­di­ne ostva­ri­vao.  Ru­mljan Alek­san­dar Bun­da­lo  je u sko­ku u dalj sa  7,20m osvo­jio dru­go me­sto, kao i Mi­o­drag Đu­kić iz Sir­mi­ju­ma u ba­ca­nju ko­plja  67,26m. Mi­loš Mar­ko­vić,  ko­ji je ne­dav­no is­pu­nio nor­mu za pr­ven­stvo Evro­pe za mla­đe se­ni­o­re u Ostra­vi, je u Be­o­gra­du bio tre­ći u ba­ca­nju ku­gle sa 18,20m.

Ra­du­je kva­li­te­tan na­stup  srp­skog mla­đe­ju­ni­or­skog re­kor­de­ra na 100m i 200m Ni­ko­le Mi­lin­ko­vi­ća ko­ji je u pr­voj tr­ci na­kon go­to­vo go­di­nu da­na is­tr­čao 100m za 11.11 se­kun­di.  Ru­mljan­ka Ma­ri­je­la Mar­ko­vić je u is­toj di­sci­pli­ni kod da­ma za­u­ze­la še­sto me­sto  re­zul­ta­tom 12.52, dok su za Sir­mi­jum na mi­tin­gu na­stu­pa­li i Uroš Vu­ko­vić u sko­ku u dalj (6,25m) i Mi­loš Kr­sma­no­vić ko­plje (47,81m).

Naj­za­pa­že­ni­je re­zul­ta­te  mi­tin­ga su po­sti­gli Mi­lan Jo­ta­no­vić u ba­ca­nju ku­gle (19,98), hr­vat­ska re­pre­zen­ta­tiv­ka Ana Ši­mić u skok u vis (192), Bi­lja­na To­pić u tro­sko­ku (13,73) i Mi­loš Sa­vić na 100m (10.68).

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.
%d bloggers like this: