• nedelja, 14. jul 2024.
Ma­ri­ja i Ni­ko­la pu­tu­ju u Esto­ni­ju
Sport
0 Komentara

Ma­ri­ja i Ni­ko­la pu­tu­ju u Esto­ni­ju

23. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Na ovo­go­di­šnjem Evrop­skom pr­ven­stvu u atle­ti­ci, ko­je se odr­ža­va u Esto­ni­ji od 21. do 24. ju­la, na­šu ze­mlju pred­sta­vlja­će Atlet­ski klub Srem iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Nor­mu za uče­šće is­pu­ni­la su dva tak­mi­ča­ra: Ma­ri­ja Vu­če­no­vić, u ba­ca­nju ko­plja i Ni­ko­la Čan­ko­vić, u ba­ca­nju di­ska. Tim po­vo­dom za atle­ti­ča­re je pro­te­kle ne­de­lje or­ga­ni­zo­van pri­jem u Grad­skoj ku­ći.

Ka­ko je is­ta­kao Bog­dan Bo­žin, za­me­nik na­čel­ni­ka Grad­ske upra­ve za sport, Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca uvek je po­ma­gao rad klu­bo­va i uspe­šne tak­mi­ča­re u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji.

Konferencija u Gradskoj kući

– Kao što ima­mo dva atlet­ska klu­ba u gra­du, ta­ko ima­mo i du­plo vi­še mla­dih atle­ti­ča­ra ko­ji sta­sa­va­ju. Ma­ri­ja nas sva­ki put ob­ra­du­je svo­jim us­pe­si­ma sa evrop­skih i svet­skih pr­ven­sta­va, a Ni­ko­la je, ta­ko­đe, mla­di atle­ti­čar ko­ji je na­ša ve­li­ka na­da. Na­dam se da će njih dvo­je i ubu­du­će do­stoj­no pred­sta­vlja­ti ka­ko svoj klub ta­ko i grad iz ko­jeg do­la­ze – is­ta­kao je za­me­nik na­čel­ni­ka Bog­dan Bo­žin.

Ina­če, Ma­ri­ja Vu­če­no­vić je u pret­hod­nom pe­ri­o­du već po­sti­gla za­vid­ne re­zul­ta­te, a po­seb­no se is­ta­kla na Pr­ven­stvu sve­ta za mla­đe ju­ni­o­re u Ita­li­ji 2009. go­di­ne, gde je osvo­ji­la če­tvr­to me­sto, a te iste go­di­ne za­u­ze­la je i dru­go me­sto na tak­mi­če­nju u Fin­skoj.

– Do sa­da sam ne­ko­li­ko pu­ta po­tvr­di­la nor­mu za od­la­zak na Evrop­sko pr­ven­stvo u Esto­ni­ju, a po­sled­nji re­zul­tat ko­ji sam ostva­ri­la bio je pre ne­ko­li­ko da­na 51,47 me­ta­ra na mi­tin­gu u Slo­ve­ni­ji. Me­đu­tim, to ni­je to­li­ko do­bro ko­li­ko mo­gu da ba­cim, ta­ko da se na­dam još bo­ljim re­zul­ta­ti­ma u na­red­nom pe­ri­o­du – re­kla je Ma­ri­ja i za­hva­li­la se na po­dr­šci ko­ju Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca pru­ža mla­dim atle­ti­ča­ri­ma.

Na­da AK „Sre­ma“ i srp­ske atle­ti­ke Ni­ko­la Čan­ko­vić pro­šle go­di­ne je osvo­jio dru­go me­sto u ba­ca­nju ku­gle i di­ska na Bal­kan­skim igra­ma.

– Na­kon dve go­di­ne ozbilj­nog tre­ni­ra­nja mo­gu re­ći da sam još uvek po­čet­nik u ovom spor­tu. Ipak, za­do­vo­ljan sam do­sa­da­šnjim ostva­re­nim re­zul­ta­ti­ma. Is­pu­nio sam nor­mu za Evrop­sko pr­ven­stvo u Esto­ni­ji u ba­ca­nju di­ska. Ba­cio sam tri cen­ti­me­tra pre­ko nor­me, a pla­ni­ram, ta­ko­đe, da is­pu­nim i nor­mu u ba­ca­nju ku­gle – re­kao je Ni­ko­la, do­da­ju­ći da će bi­ti za­do­vo­ljan uko­li­ko na pr­ven­stvu u Esto­ni­ji uđe u fi­na­le tak­mi­če­nja.

Tre­ner mla­dih atle­ti­ča­ra Dra­gi­ša Đor­đić is­ti­če da je na Evrop­skom pr­ven­stvu kon­ku­ren­ci­ja iz­u­zet­no ja­ka, po­go­to­vo u ba­cač­kim di­sci­pli­na­ma i ka­že:

–  Po­či­nje­mo sa pri­pre­ma­ma već ovih da­na. Tre­nin­zi će bi­ti in­ten­ziv­ni i tra­ja­će oko tri ne­de­lje. Ma­ri­ja ima šan­se da se vi­so­ko pla­si­ra, a i Ni­ko­la, ako po­ka­že svoj naj­bo­lji re­zul­tat.

S. Mi­haj­lo­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: