• sreda, 4. oktobar 2023.
Hu­ma­ni­tar­ni pa­ke­ti za so­ci­jal­no ugro­že­ne
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Hu­ma­ni­tar­ni pa­ke­ti za so­ci­jal­no ugro­že­ne

1. jun 2011. godine

Raspodela humanitarnih paketa: Ana Tomanova Makanova i Goran Jović

Stara Pazova – Za 450 so­ci­jal­no-ugro­že­nih gra­đa­na, ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni po­kra­jin­ska Vla­da iz naj­no­vi­jeg pa­ke­ta me­ra za po­moć so­ci­jal­no ugro­že­nim sta­nov­ni­ci­ma Po­kra­ji­ne, obez­be­di­la je 450 hu­ma­ni­tar­nih pa­ke­ta u vred­no­sti od 1,4 mi­li­o­na di­na­ra. U  No­voj i Sta­roj Pa­zo­vi, ovi pa­ke­ti (sa­dr­že 12 kg pre­hram­be­nih ar­ti­ka­la i 6 kg he­mij­skih sred­sta­va za do­ma­ćin­stvo) naj­u­gro­že­ni­jim gra­đa­ni­ma su uru­če­ni 18. apri­la a u na­red­na dva da­na i u osta­lim me­sti­ma op­šti­ne. Tom pri­li­kom pot­pred­sed­ni­ca po­kra­jin­ske Vla­de Ana To­ma­no­va Ma­ka­no­va je is­ta­kla da po­kra­jin­ska Vla­da pod­jed­na­ko vo­di ra­ču­na o svim ka­te­go­ri­ja­ma sta­nov­ni­štva i da je naj­no­vi­jom od­lu­kom opre­de­li­la 37 mi­li­o­na di­na­ra  za so­ci­jal­no ugro­že­ne. Ona je pod­se­ti­la da je u pret­hod­ne dve go­di­ne za raz­ne vi­do­ve so­ci­jal­ne po­mo­ći ugro­že­nim u Voj­vo­di­ni, Vla­da iz­dvo­ji­la pre­ko 380 mi­li­o­na di­na­ra i do­da­la da “ovo ni­je krat­ko­ro­čan po­tez tre­nut­no ura­đen, već du­go­roč­na po­li­ti­ka Vla­de” – Ve­ru­jem da će­mo i u bu­du­će vo­di­ti ra­ču­na o svim ka­te­go­ri­ja­ma ugro­že­nih gra­đa­na – re­kla je Ana To­ma­no­va Ma­ka­no­va is­ta­kav­ši da se u Po­kraj­ni po­moć di­stri­bu­i­ra u sa­rad­nji sa lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma na­rod­nim ku­hi­nja­ma, a gde ih ne­ma na dru­ge na­či­ne, po­sred­stvom Se­kre­ta­ri­ja­ta za zdrav­stvo, so­ci­jal­nu po­li­ti­ku i de­mo­gra­fi­ju, gde va­žnu ulo­gu ima Di­rek­ci­ja za rob­ne re­zer­ve Po­kraj­ne, kao i Cr­ve­ni krst.

Pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić je is­ta­kao do­bru sa­rad­nju sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne sa po­kra­jin­skim or­ga­ni­ma, bi­lo da je reč o ka­pi­tal­nim pro­jek­ti­ma ili o po­dr­šci so­ci­jal­no ugro­že­nim gra­đa­ni­ma.

– Iako sta­ro­pa­zo­vač­ka op­šti­na va­ži za sre­di­nu s raz­vi­je­nom pri­vre­dom, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da nas je za­de­sio naj­ja­či ta­las mi­gra­ci­ja sta­nov­ni­štva de­ve­de­se­tih, re­kao je pred­sed­nik Jo­vić i do­dao da su i tran­zi­ci­o­ni pro­ce­si do­pri­ne­li da u ovoj sre­di­ni ima do­sta so­ci­jal­no ugro­že­nih lju­di. – Zna­mo svi da su te­ška vre­me­na i da ima mno­go onih ko­ji­ma je ova­ka­va po­moć po­treb­na i mi će­mo se tru­di­ti da, sred­sta­va i ova­kvih ak­ci­ja u na­red­nom pe­ri­o­du bu­de sve vi­še – ka­zao je pred­sed­nik op­šti­ne.

Po­de­li hu­ma­ni­tar­nih pa­ke­ta u No­voj i Sta­roj Pa­zo­vi, po­red pred­stav­ni­ka ovih me­snih za­jed­ni­ca Zo­ra­na Zup­ca i Slo­bo­da­na Jo­va­no­vi­ća, lju­di iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i op­štin­skog Cr­ve­nog kr­sta, pri­su­stvo­va­li su i To­ma Jo­šan, di­rek­tor po­kra­jin­ske Di­rek­ci­je za rob­ne re­zer­ve, Mu­ha­rem Ha­li­lo­vić, po­moć­nik po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za zdrav­stvo, so­ci­jal­nu po­li­ti­ku i de­mo­gra­fi­ju i Jo­van Ti­šma, biv­ši po­moć­nik di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za rob­ne re­zer­ve i sa­da­šnji di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju na či­ju je ini­ci­ja­ti­vu ova po­moć i obez­be­đe­na.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: