• nedelja, 14. april 2024.
Fon­ta­ni vra­ća­ju vo­do­skok
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Fon­ta­ni vra­ća­ju vo­do­skok

9. jun 2011. godine

Fontana u centru

Sremska Mitrovica – Iz fon­ta­ne „Ka­me­ni cvet“, jed­nog od sim­bo­la Srem­ske Mi­tro­vi­ce, usko­ro će opet te­ći vo­do­skog jer je za nje­nu re­kon­struk­ci­ju lo­kal­na sa­mo­u­pra­va obez­be­di­la dva mi­li­o­na di­na­ra.

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić ka­že da je pro­je­kat ob­no­ve fon­ta­ne za­vr­šen, da su sred­stva obez­be­đe­na i da se kre­će sa ob­no­vom ove zna­me­ni­to­sti.

– Po­ku­ša­će­mo da ovog le­ta i na­red­ne je­se­ni kul­tur­no-isto­rij­skim sim­bo­li­ma Mi­tro­vi­ce da­mo no­vi iz­gled. Je­dan od tih sim­bo­la sva­ka­ko je i fon­ta­na „Ka­me­ni cvet“. Ne­će­mo za­bo­ra­vi­ti ni Spo­men-gro­blje i pe­šač­ki most – na­vo­di Ne­di­mo­vić i do­da­je da je za re­kon­struk­ci­ju vo­do­sko­ka iz grad­ske ka­se obez­be­đe­no dva mi­li­o­na di­na­ra, a za ure­đe­nje Spo­men-gro­blja sred­stva će se obez­be­di­ti i iz Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne.

Fon­ta­na „Ka­me­ni cvet“ na­pra­vlje­na je 1948. go­di­ne pre­ma pro­jek­tu ko­ji je ura­di­la Iri­na Nepokojčicka, pr­va po­zna­ta že­na-ar­hi­tek­ta u ovom gra­du. Pre­ma ne­kim po­da­ci­ma, vo­do­skok je po­sta­vljen na me­stu ne­ka­da­šnje „car­ske li­pe“ ko­ja je bi­la za­sa­đe­na 1879. go­di­ne u spo­men na sre­br­ni ju­bi­lej car­skog brač­nog pa­ra ca­ra Fra­nje Jo­si­fa i ca­ri­ce Je­li­sa­ve­te.

Fon­ta­na je de­ce­ni­ja­ma bi­la i osta­la me­sto oku­plja­nja svih ge­ne­ra­ci­ja Mi­trov­ča­na.

Ž.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: