• nedelja, 14. jul 2024.
Dru­ži­na ko­ja se ne na­pu­šta
Sport
0 Komentara

Dru­ži­na ko­ja se ne na­pu­šta

2. jun 2011. godine

Inđija – Uče­ni­ci, stu­den­ti, pro­sve­ta­ri, le­ka­ri, tr­gov­ci, knji­go­vo­đe, za­na­tli­je…za­jed­nič­ki ime­ni­telj im je Stre­ljač­ka dru­ži­na „Mla­dost“ In­đi­ja i tre­ner Jo­van Po­lo­vi­na. Ima ih vi­še od dve hi­lja­de, oni ko­ji su mo­gli do­šli su pro­šlog če­tvrt­ka da obe­le­že 40. ro­đen­dan ovog sport­skog dru­štva. Vi­tri­ne su pu­ne pe­ha­ra – ima ih pre­ko 450, pla­ke­ta, na zi­do­vi­ma stre­lja­ne ura­mlje­ne di­plo­me, oka­če­ne fo­to­gra­fi­je sa tak­mi­če­nja, pod sta­klom i no­vi­nar­ski član­ci. Da „Mla­dost“ pr­ven­stve­no oku­plja mla­de po­tvr­da je što je ka­pi­ten Stre­ljač­ke dru­ži­ne de­ve­to­go­di­šnji de­čak ko­ji je na stre­lja­ni od še­ste go­di­ne Di­mi­tri­je Ga­će­ša, ovih da­na, upr­kos svo­joj mla­do­sti za­u­zeo je če­tvr­to me­sto u Sr­bi­ji. Nje­go­va eki­pa ka­de­ta je pr­vak Sr­bi­je u ga­đa­nju iz se­rij­ske va­zdu­šne pu­ške, a klup­ski drug Mar­ko Alim­pi­je­vić u ka­te­go­ri­ji ka­de­ta je pr­vak Sr­bi­je.

Proslavili 40. rođendan

Si­gur­ni smo da u isto­ri­ji spor­ta, ma o kom spor­tu se ra­di, ni­je za­be­le­že­no da 40 go­di­na klub ne me­nja tre­ne­ra. Stre­lja­na u In­đi­ji je po­sta­la si­no­nim za Jo­va­na Po­lo­vi­nu, a ka­ko u ša­li ka­žu čla­no­vi Mla­do­sti, sa njim su sve ove go­di­ne u ”su­per­li­gi”. Po­lo­vi­ni to­plo oko sr­ca, uz­bu­đe­nje ne mo­že re­či­ma da opi­še, do­šli su i čla­no­vi ko­je ni­je vi­deo dve, tri de­ce­ni­je. O to­me ka­ko je sve po­če­lo, na­stav­nik u pen­zi­ji ka­že:

– Naj­pre smo osno­va­li sek­ci­ju pri OŠ ”Pe­tar Ko­čić”, oku­pi­lo se 20 uče­ni­ka, od opre­me smo ima­li sa­mo do­bru vo­lju. Uče­ni­ci su od ku­će do­ne­li svo­je pu­ške i di­ja­bo­le, me­te smo sa­mi pra­vi­li i ka­či­li na ogra­du igra­li­šta ško­le. Po­be­di­li smo na škol­skoj olim­pi­ja­di. Pre ne­go što sam po­čeo da ra­dim u ”Ko­či­ću” ra­dio sam u Srem­skim Kar­lov­ci­ma i bio član Streljč­ke dru­ži­ne ”Stra­ži­lo­vo”. Za­hva­lju­ju­ći to­me do­bi­li smo pet pu­ša­ka i ne­što di­ja­bo­la i ta­ko po­če­li, se­ća se Jo­van Po­lo­vi­na. Nje­go­ve re­či po­tvr­đu­je Mi­lo­rad Te­pa­vac uče­snik te pr­ve škol­ske olim­pi­ja­de, tu su i Ra­do­van Ra­dić i De­san­ka Pa­vić.

Na­red­ne go­di­ne, 25. mar­ta 1971. su osno­va­li Stre­ljač­ku dru­ži­nu „Mla­dost“. I da­lje su ra­di­li sa skrom­nom opre­mom. Po­be­di­li su na op­štin­skom tak­mi­če­nju, pla­si­ra­li se na zo­nu u Ru­mi, ka­da su se po­ja­vi­li Mi­trov­ča­ni, ka­žu, pr­vi put su, vi­de­li ka­ko iz­gle­da stre­ljač­ka opre­ma. Oni su svo­je pu­ške do­ne­li umo­ta­ne u pa­pi­re. Sle­de­će go­di­ne su sa­ši­li fu­tro­le od plat­na, po­sle ne­ko­li­ko go­di­na od ko­že, sa­da ima­ju spe­ci­jal­ne ko­fe­re u ko­ji­ma no­se i naj­sa­vre­me­ni­je pu­ške.

– Po­če­li smo sa pet po­zajm­lje­nih pu­ša­ka, sa­da ima­mo ko­lek­ci­ju od 500, tu su i dve naj­sa­vre­me­ni­je stan­dard­ne pu­ške ”an­šic”, ka­že Jo­van Po­lo­vi­na i po­ka­zu­je nam i mo­ni­tor. In­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je su ušle na ve­li­ka vra­ta i u strelj­nu. Pu­ške su po­ve­za­ne sa ra­ču­na­rom, ne tre­ba im di­ja­bo­le, na­ni­ša­ne, opa­le a na ekra­nu se po­ja­vi me­ta na ko­joj je evi­den­ti­ran po­go­dak. To su nam de­mon­stri­ra­li Uroš Mi­haj­lo­vić, So­fi­ja Alim­pi­je­vić, Igor Ke­sić i Ra­da Ob­ra­do­vić.

Na pro­sla­vi se oku­pi­la i eki­pa ko­ja je 1981. go­di­ne bi­la pr­vak Ju­go­sla­vi­je u ka­te­go­ri­ji ju­ni­o­ra u ga­đa­nju iz ma­lo­ka­li­bar­ske pu­ške iako ni­su ima­li ma­lo­ka­li­bar­sko stre­li­šte: Alim­pi­je­vić, Ša­pić, Šo­vljan­ski. Dra­gan Alim­pi­je­vić je te go­di­ne bio pr­vak Ju­go­sla­vi­je u ga­đa­nju iz ma­lo­ka­li­bar­ske pu­ške. Da­nas nje­go­va ćer­ka So­fi­ja i sin Mar­ko osva­ja­ju pe­ha­re na tak­mi­če­nji­ma.

Po­vo­dom 40. ro­đen­da­na strel­ci su svom tre­ne­ru uru­či­li Pla­ke­tu za iz­u­ze­tan do­pri­nos u afir­ma­ci­ji stre­lja­štva.

Z.G.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: