• nedelja, 14. april 2024.
Či­šće­nje ka­nal­ske mre­že
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Či­šće­nje ka­nal­ske mre­že

1. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – U to­ku je či­šće­nje ka­nal­ske mre­že u La­ćar­ku, u Uli­ci 22. ju­la i u Rad­nič­koj, pa nji­ho­vi sta­nov­ni­ci na­po­kon mo­gu da odah­nu, jer ne­ma vi­še ne­pri­jat­nog mi­ri­sa ni opa­sno­sti od za­ra­ze. Iz­vo­đač ra­do­va je “Hi­dro­srem”, a na­bav­ku i fi­nan­si­ra­nje je obez­be­di­la Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju  gra­da ko­ja je za to iz­dvo­ji­la oko 2,5 mi­li­o­na di­na­ra.

Obilazak radova

Ma­ri­ja Dra­žić, član Sa­ve­ta MZ La­ća­rak ka­že da su ovi ka­na­li pred­sta­vlja­li  ve­li­ki pro­blem, jer su bi­li pu­ni ko­ro­va i ot­pad­nih vo­da, a bi­lo je ri­zič­no i da se de­ca igra­ju is­pred svo­jih ku­ća upra­vo zbog opa­sno­sti da mo­gu upa­sti u ka­nal.

– Za­do­volj­stvo mi ja da re­ša­va­mo go­ru­ći pro­blem u po­sled­njih de­set go­di­na. Sva­ko­dnev­no sam do­bi­jao žal­be i mol­be od lju­di da se to re­ši – re­kao je Bo­ško Ume­tić, pred­sed­nik sa­ve­ta MZ La­ća­rak, ape­lu­ju­ći na me­šta­ne da svo­jim pri­me­re­nim i od­go­vor­nim po­na­ša­njem do­pri­ne­su oču­va­nju či­sto­će ka­na­la.

I.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: