• utorak, 7. decembar 2021.
Zabava u vratolomijama vozača
Reportaža
0 Komentara

Zabava u vratolomijama vozača

5. maj 2011. godine

Milan Vorkapić, jedan od organizatora trke

Pr­va auto kros sta­za u In­đi­ji otvo­re­na je ne­dav­no prob­nom tr­kom ne­ko­li­ko lo­kal­nih za­lju­blje­ni­ka u ovaj ču­dan, ali za­ba­van sport. Tr­ka po blat­nja­voj sta­zi, u auto­mo­bi­li­ma bez sta­ka­la i bla­to­bra­na, ko­ji se su­da­ra­ju i bo­re sa bla­tom na te­škoj sta­zi, pru­ži­li su je­din­stve­nu za­ba­vu svim pri­sut­nim po­sma­tra­či­ma. En­tu­zi­ja­zam i ve­li­ka lju­bav pre­ma auto spor­tu vi­đe­ni su pro­šle ne­de­lje u „Le­ja­ma“. Adre­na­lin, do­bro dru­že­nje i upo­zna­va­nje lju­di sa po­sto­ja­njem ovog spor­ta u Sr­bi­ji bi­li su osnov­ni raz­lo­zi or­ga­ni­zo­va­nja  ova­kve tr­ke.

Je­dan od or­ga­ni­za­to­ra i uče­sni­ka tr­ke, Mi­lan Vor­ka­pić sma­tra da je In­đi­ja ovom sta­zom do­bi­la ne­što dru­ga­či­je od osta­lih spor­to­va i da će u bu­duć­no­sti bi­ti do­bra za­ba­va ne sa­mo za uče­sni­ke, već i za gle­da­o­ce. – Ide­ja za iz­grad­nju auto kros sta­ze do­bi­li smo od ko­le­ga iz ino­stran­stva. U raz­vi­je­nim ze­mlja­ma uobi­čaj­ne su ova­kve vr­ste tr­ka. Na prob­noj tr­ci uče­stvo­va­lo je ne­ko­li­ko lo­kal­nih vo­za­ča i je­dan ko­le­ga iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, go­stu­ju­ći vo­zač Igor Mi­lo­še­vić. Mom­ci su se od­lič­no sna­šli po ne­zgod­noj sta­zi. Po­bed­ni­ka ni­je bi­lo, jer po­be­da ni­je bi­la u pr­vom pla­nu, već upo­zna­va­nje sa sta­zom, dru­že­nje, edu­ka­ci­ja i pri­pre­me za glav­ni do­ga­đaj sre­di­nom ma­ja, ka­da se vo­zi pr­va zva­nič­na auto kros tr­ka u In­đi­ji, ka­že Vor­ka­pić.

Probna auto kros trka u inđijskim "Lejama"

Pre­ma nje­go­vim na­vo­di­ma u Sr­bi­ji po­sto­ji još ne­ko­li­ko slič­nih sta­za. U Ve­ter­ni­ku, Ša­šin­ci­ma i Su­bo­ti­ci, već ne­ko­li­ko go­di­na vo­zi se auto kros, ko­ji se bo­du­je za šam­pi­o­nat Sr­bi­je. Sta­za u In­đi­ji još je u pri­prem­noj fa­zi, ali s ten­den­ci­jom da u bu­duć­no­sti bu­de ne­za­o­bi­la­zna sta­ni­ca za sve auto­mo­bi­li­ste. – 15. ma­ja, bi­će zva­nič­no otva­ra­nje sta­ze. -Na toj tr­ci uče­stvo­va­će mno­go vi­še vo­za­ča ne­go u ne­de­lju. Oče­ku­je­mo do­la­zak ve­li­kog bro­ja vo­za­ča iz ce­le Sr­bi­je. Već sa­da do­la­zak su nam po­tvr­di­li vo­za­či iz Su­bo­ti­ce, Som­bo­ra, No­vog Sa­da, Srem­ske Mi­tro­vi­ce i na­rav­no In­đi­je, pri­ča Vor­ka­pić.

Or­ga­ni­za­to­ri pr­ve auto kros sta­ze u In­đi­ji za­hva­li­li su se broj­nim pri­ja­te­lji­ma ko­ji su im iza­šli u su­sret i svo­jom po­mo­ću obez­be­di­li da  je­dan ovak pro­je­kat za­ži­vi. – Za­hva­li­li bi se Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­je, ko­ja nam je ustu­pi­la ze­mlji­šte na ko­ri­šće­nje, gra­đe­vin­skim pred­u­ze­ći­ma ko­je su ustu­pi­le me­ha­ni­za­ci­ju za iz­vo­đe­nje ra­do­va na sta­zi i mo­to klu­bu iz In­đi­je ko­ji je obez­be­dio ve­li­ki broj gu­ma za obez­be­đi­va­nje sta­ze. Bez nji­ho­ve po­mo­ći, ni­šta ne bi mo­glo da se ura­di sa­mo, sma­tra je­dan od or­ga­ni­za­to­ra tr­ke Mi­lan Vor­ka­pić.

Pe­tar Pe­tro­vić

 

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: