• petak, 22. septembar 2023.
Uru­če­ne na­gra­de naj­u­spe­šni­ji­ma
Hronika | Šid
0 Komentara

Uru­če­ne na­gra­de naj­u­spe­šni­ji­ma

25. maj 2011. godine

Nagrađeni učenici u Crvenom krstu

Šid – Pro­te­kle sre­de u Cr­ve­nom kr­stu uru­če­na su pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim uče­ni­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li na na­grad­nom kon­kur­su „Krv ži­vot zna­či“.

Ka­ko je re­kao Ivi­ca Jo­vić, se­kre­tar Cr­ve­nog kr­sta, na kon­kurs je pri­sti­glo 129 li­kov­nih i 29 li­te­rar­nih ra­do­va iz osnov­nih, kao i če­ti­ri li­te­rar­na ra­da iz sred­nje ško­le.

Za li­kov­ne ra­do­ve, u ka­te­go­ri­ji od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da, na­gra­đe­ni su: Je­le­na Zo­rić, če­tvr­ti raz­red, iz OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ u Gi­bar­cu, kao i dva uče­ni­ka pr­vog raz­re­da šid­ske OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“: Mi­lan Gru­jić i Je­le­na Ba­šić.

U ka­te­go­ri­ji od pe­tog do osmog raz­re­da naj­bo­lje ra­do­ve ura­di­li su: Dra­ga­na Var­ni­čić, osmi raz­red, OŠ „Vuk Ka­ra­džić“, Va­ši­ca, Slo­bo­dan Kri­vo­ši­ja, še­sti raz­red, OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ Ba­čin­ci i Iva­na Buć­ko, sed­mi raz­red iste ško­le. Za ori­gi­nal­nost i teh­ni­ku po­seb­no su iz­dvo­je­ni ra­do­vi či­ji su auto­ri Ma­ja Ro­zić, pe­ti raz­red, OŠ „Srem­ski front“ Šid i Alek­san­dra Vr­ka­tić, osmi raz­red, OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ Šid.

Za naj­su­pe­šni­je li­te­rar­ne ra­do­ve u ka­te­go­ri­ji ni­žih raz­re­da osnov­nih ško­la pro­gla­še­ni su ra­do­vi Mi­li­ce Tra­vi­ce, če­tvr­ti raz­red, OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ Gi­ba­rac, Ste­fa­na Mar­čo­ka, če­tvr­ti raz­red, OŠ „Sa­va Šu­ma­no­vić“ Er­de­vik i Mi­haj­la Va­tra­lja, dru­gi raz­red, OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ Gi­ba­rac.

U pe­tog do osmog raz­re­da naj­bo­lje li­te­rar­ne ra­do­ve ima­li su: Va­nja Ga­vri­lo­vić, sed­mi raz­red, OŠ „Sa­va Šu­ma­no­vić“ Er­de­vik, Na­ta­ša Šol­tis, pe­ti raz­red, OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ Šid i Jo­van San­dić, uče­nik sed­mog raz­re­da iste ško­le.

Ka­da je reč o sred­njim ško­la­ma, li­te­rar­ne ra­do­ve je po­sla­la sa­mo Teh­nič­ka ško­la „Ni­ko­la Te­sla“ iz Ši­da. Na­ga­đe­ni su ra­do­vi uče­ni­ka: Bi­lja­ne Pro­da­no­vić, Bra­ni­sla­ve Pav­ko­vlje­vić, Mi­la­na Zo­ra­no­vi­ća i Zlat­ka Cvi­ji­ća.

Tog da­na u Cr­ve­nom kr­stu or­ga­ni­zo­van je i pri­jem sa­rad­ni­ka i vo­lon­te­ra, a po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Ne­de­lje Cr­ve­nog kr­sta, ko­ja se ove go­di­ne obe­le­ža­va te­mom „Vo­lon­ter­ska ini­ci­ja­ti­va: Pro­na­đi­te vo­lon­te­ra u se­bi“.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: