• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Rekorderi na okupu
Sport
0 Komentara

Rekorderi na okupu

6. maj 2011. godine

Bacači Umetić i Furtula, trener Krtinić i Tomaševićeva

Sremska Mitrovica – Na atlet­skom sta­di­o­nu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci u to­ku su me­đu­na­rod­ne sport­ske pri­pre­me, tač­ni­je re­gi­o­nal­ni atlet­ski kamp „Sir­mi­jum 2011“ u or­ga­ni­za­ci­ji „Gru­pe Lon­don 2012“, kao re­gi­o­nal­nog udru­že­nja vr­hun­skih atlet­skih tre­ne­ra i vr­hun­skih atle­ti­ča­ra sa pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je u ba­cač­kim atlet­skim di­sci­pli­na­ma.

U kam­pu se pri­pre­ma­ju vr­hun­ski atle­ti­ča­ri i re­kor­de­ri tri dr­ža­ve. Tu je Da­ni­jel Fur­tu­la, ju­ni­or­ski re­kor­der Cr­ne Go­re u ba­ca­nju di­ska i ku­gle i pre­ten­dent na me­da­lju u di­sku na ju­ni­or­skom Pr­ven­stvu Evro­pe, mo­mak ko­ji na tre­nin­zi­ma u Mi­tro­vi­ci pod ru­ko­vod­stvom Da­ni­la Kr­ti­ni­ća sa la­ko­ćom pre­ba­cu­je 60m. Fur­tu­la se u kam­pu na­la­zi oko me­sec da­na gde tre­ni­ra u gru­pi sa srp­skom re­kor­der­kom u ba­ca­nju di­ska i re­dov­nom fi­na­list­ki­njom evrop­skih i svet­skih se­ni­or­skih pr­ven­sta­va Dra­ga­nom To­ma­še­vić ko­ja je ove go­di­ne če­tvr­ta u Evro­pi. Sa nji­ma tre­ni­ra i Bo­jan Ume­tić, ju­ni­or­ski pr­vak Sr­bi­je u di­sku i uče­snik ju­ni­or­skog Pr­ven­stva Evro­pe u ba­ca­nju ku­gle ko­ji je od pr­vih atlet­skih ko­ra­ka sa tre­ne­rom Alek­san­drom Spa­ji­ćem, a od ove go­di­ne u svo­joj pr­voj se­ni­or­skoj se­zo­ni, po do­go­vo­ru, u ci­lju spe­ci­ja­li­za­ci­je pre­šao kod vr­hun­skog tre­ne­ra za disk Da­ni­la Kr­ti­ni­ća što je upra­vo i je­dan od ci­lje­va sa­rad­nje tre­ne­ra „Gru­pe Lon­don“.

Go­šće u kam­pu su i se­ni­or­ske re­kor­der­ke u ba­ca­nju ko­plja i to Hr­vat­ske Iva­na Vu­ko­vić i Cr­ne Go­re Ame­la Fe­ko­vić ko­je tre­ni­ra­ju u gru­pi tre­ne­ra Spa­ji­ća sa Ve­dra­nom Sam­cem, ak­tu­el­nim ju­ni­or­skim re­kor­de­rom Sr­bi­je, ove go­di­ne če­tvr­tim na svet­skim li­sta­ma u kon­ku­ren­ci­ji mla­đih se­ni­o­ra i 14. ko­plja­šem na sve­tu ap­so­lut­no. Tro­fej­nu ko­plja­šku gru­pu upot­pu­nju­ju i Mi­o­drag Đu­kić, pret­hod­ni ju­ni­or­ski re­kor­der Sr­bi­je i do pro­šle go­di­ne ap­so­lut­no naj­bo­lji srp­ski ko­pljaš ko­ji je, slič­no Ume­ti­ću, u ci­lju una­pre­đe­nja tre­nin­ga pre­šao u ko­plja­šku gru­pu Alek­san­dra Spa­ji­ća u ko­joj se ta­ko­đe na kam­pu na­la­zi i Ste­fan Te­ša­no­vić, ube­dlji­vo naj­kva­li­tet­ni­ji srp­ski ko­pljaš u ju­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji ove go­di­ne.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: