• petak, 12. jul 2024.
Pri­ča o ži­vo­tu u ma­ha­li
Kultura
0 Komentara

Pri­ča o ži­vo­tu u ma­ha­li

25. maj 2011. godine

Glumačka postava

Sremska Mitrovica – Ne­dav­no je u Po­zo­ri­štu “Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić” iz­ve­de­na pred­sta­va “Žr­tve lju­ba­vi”, u ko­joj igra­ju glum­ci ama­te­ri (mla­di Ro­mi i ra­se­lje­na li­ca sa ju­ga Sr­bi­je). Pro­ces na­sta­ja­nja pred­sta­ve vo­di­li su glu­mi­ca An­dri­ja­na Ta­sić i te­a­tar­ski tre­ne­ri Cen­tra E8 Ne­ve­na Bo­ro­ja i Vo­ji­slav Ar­sić. To je pri­ča o ži­vo­tu u ma­ha­li i od­no­si­ma me­đu Ro­mi­ma, pri­ča o rom­skim obi­ča­ji­ma, ko­ja na du­ho­vit na­čin iz­no­si su­ro­ve činjenice i  ta­ko ih či­ni pri­stu­pač­nim pu­bli­ci: Rom­ki­nje se uda­ju vr­lo mla­de, bu­du­ćeg su­pru­ga bi­ra­ju ro­di­te­lji, a u brak mo­ra­ju ući ne­vi­ne. Uko­li­ko ni­su ne­vi­ne, muž ih osta­vlja, po­ro­di­ca ih se od­ri­če i one bi­va­ju od­ba­če­ne od dru­štva.

– Cilj pred­sta­ve je po­di­za­nje sve­sti o sek­su­al­nom i re­pro­duk­tiv­nom zdra­vlju i zna­ča­ju zdrav­stve­ne za­šti­te, re­kao je Ju­go­slav Ham­za, mla­di glu­mac ama­ter, ob­ja­šnja­va­ju­ći da je pred­sta­va in­ter­ak­tiv­na, ta­ko da se i pu­bli­ka u jed­nom tre­nut­ku uklju­ču­je u pri­ču.

Pred­sta­va je na­sta­la u okvi­ru pro­jek­ta “Pri­stup zdrav­stve­nim uslu­ga­ma ko­je tre­ti­ra­ju pol­no i re­pro­duk­tiv­no zdra­vlje za ra­se­lje­ne i Ro­me, že­ne i mla­de u Ju­žnoj Sr­bi­ji”. Pro­je­kat fi­nan­si­ra Evrop­ska ko­mi­si­ja, a spro­vo­di CA­RE In­ter­na­ti­o­nal.

– In­te­re­sant­no je što mla­di glum­ci kroz igru i pe­smu edu­ku­ju svo­je vr­šnja­ke, re­kao je Mar­ko Klju­no­vić, sa­rad­nik ko­or­di­na­to­ra Kan­ce­la­ri­je za mla­de.

Iz­vo­đe­nje pred­sta­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­dr­ža­li su Omla­din­ski klub, Eko­lo­ški klub, Kan­ce­la­ri­ja za mla­de i Po­zo­ri­šte.

I.Z.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: