• petak, 22. septembar 2023.
Obnova spomenika Presvetog Trojstva
Kultura
0 Komentara

Obnova spomenika Presvetog Trojstva

6. maj 2011. godine

Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pre ne­ko­li­ko me­se­ci je do­bio zah­tev iz ov­da­šnjeg Ri­mo­ka­to­lič­kog žup­nog ure­da Sv. Di­mi­tri­ja đa­ko­na i mu­če­ni­ka, a po­vo­dom od­re­đi­va­nja uslo­va za ob­no­vu spo­me­ni­ka Pre­sve­tog Troj­stva. Ovih da­na, na tu adre­su je pre­da­to re­še­nje sa sa­gle­da­nim uslo­vi­ma i me­ra­ma nje­go­ve teh­nič­ke za­šti­te. Pred­lo­že­ni pro­gram ob­u­hva­ta pot­pu­nu sa­na­ci­ju spo­me­ni­ka iz­gra­đe­nog od ka­me­na pe­šča­ra, a po­dig­nu­tog na Tr­gu sve­tog Di­mi­tri­ja,  po­sled­njih de­ce­ni­ja 19. ve­ka. Ina­če, ovaj spo­me­nik me­mo­ri­jal­nog  zna­ča­ja spa­da u  ka­te­go­ri­ju do­ba­ra ko­ja uži­va­ju pret­hod­nu za­šti­tu pre­ma Za­ko­nu o kul­tur­nim do­bri­ma.

Spomenik Presvetom Trojstvu

– Po spo­me­ni­ku Pre­sve­tog Troj­stva je pre­po­zna­tljiv ovaj deo gra­da. Uslo­vi i me­re teh­nič­ke za­šti­te za nje­go­vu ob­no­vu ob­u­hva­ta­ju kon­zer­va­ci­ju i re­sta­u­ra­ci­ju, či­šće­nje ka­me­nih po­vr­ši­na od ga­re­ži, ča­đi, ma­ho­vi­ne, bo­je i gra­fi­ta, po­prav­ku i re­tu­ši­ra­nje ka­me­ne pla­sti­ke, ob­no­vu uni­šte­nih de­lo­va, po­sta­vlja­nje me­tal­ne ogra­de oko spo­me­ni­ka, po­seb­no osve­tlje­nje i dru­ge ak­tiv­no­sti – ka­že Lju­bi­ša Šu­la­ja, di­rek­tor Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re.

Vi­še po­da­ta­ka o spo­me­ni­ku Pre­sve­tog Troj­stva na­la­zi­mo u okvi­ru po­me­nu­tog do­ku­men­ta. Tu je za­pi­sa­no da je po­dig­nut u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve Sv. Di­mi­tri­ja i zgra­de Žup­nog ure­da, u sa­mom sre­di­štu par­ka ko­ji uokvi­ru­je isto­i­me­na mi­tro­vač­ka uli­ca. Na tom me­stu, na­vo­di se da­lje, od­vi­ja­la se ne­ka­da ži­va tr­go­vi­na, ta­ko da je ceo pro­stor po ovom spo­me­ni­ku no­sio na­ziv Troj­stve­ni plac. Spo­me­nik pri­pa­da jav­noj pla­sti­ci, naj­ve­ro­vat­ni­je po­dig­nut u po­sled­njim de­ce­ni­ja­ma 19. ve­ka i de­lo je ne­po­zna­tog auto­ra. Po­sta­vljen  na tro­ste­pe­ni po­sta­ment, spo­me­nik se sa­sto­ji  od tri ce­li­ne – kva­drat­ne osno­ve stu­ba ko­ji se su­ža­va pri vr­hu i skulp­tor­ske gru­pe Sve­tog troj­stva na sa­mom vr­hu. Pre­gle­dom za­te­če­nog sta­nja struč­nja­ci Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ku kul­tu­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci usta­no­vi­li su da je ma­te­ri­jal spo­me­ni­ka vre­me­nom, pod dej­stvom at­mos­fer­skih i ka­pi­lar­ne vla­ge ošte­ćen, da su vi­dlji­ve na­pr­sli­ne, zbog če­ga ga je, uz sve osta­lo, i neo­p­hod­no ob­no­vi­ti.

Za­ča­sni ka­no­nik de­kan i mi­tro­vač­ki žup­nik  Edu­ard Špa­no­vić sma­tra da je sa­zna­njem šta sve tre­ba ura­di­ti na spo­me­ni­ku uči­njen pr­vi ko­rak ka nje­go­voj sa­na­ci­ji. Dru­gi ko­rak je obez­be­đe­nje neo­p­hod­nih sred­sta­va. Do sa­da cr­kva ni­je tra­ži­la ni­ti do­bi­ja­la sred­stva ko­ja se, ina­če, da­ju za ova­kve ak­tiv­no­sti.

– U ovom mo­men­tu tre­ba uči­ni­ti ono što je mo­gu­će, a to je pre sve­ga za­šti­ti­ti spo­me­nik od da­ljeg pro­pa­da­nja. Ako i ka­da bu­de vi­še nov­ca, spo­me­nik bi va­lja­lo pot­pu­no ob­no­vi­ti – sma­tra mi­tro­vač­ki žup­nik Edu­ard Špa­no­vić.

S. Đa­ko­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: