• utorak, 3. oktobar 2023.
Gla­di­ja­to­ri, me­do­vi­na i vi­no
Kultura
0 Komentara

Gla­di­ja­to­ri, me­do­vi­na i vi­no

25. maj 2011. godine

Borba gladijatora

Sremska Mitrovica – U ovo­go­di­šnjoj No­ći mu­ze­ja u Car­skoj pa­la­ti glav­nu atrak­ci­ju pred­sta­vlja­le su bor­be gla­di­ja­to­ra, ko­je su za Mi­trov­ča­ne upri­li­či­li mom­ci iz Udru­že­nja „Zlat­ni orao“ iz Ki­kin­de. Oni se ti­me ba­ve iz ho­bi­ja i svo­je­ruč­no iz­ra­đu­ju ko­sti­me u ko­ji­ma na­stu­pa­ju. Pro­daj­nu iz­lo­žbu fru­ško­gor­skih vi­na iz Er­de­vi­ka, Ba­no­što­ra i Srem­skih Kar­lo­va­ca or­ga­ni­zo­va­lo je Udru­že­nje po­što­va­la­ca vi­na „Mar­cus Aure­li­us Pro­bus“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, a svi­le­ne bom­bo­ne, ka­ra­me­le, še­ćer­ne ku­gli­ce i al­vu na svom štan­du nu­dio je bom­bon­dži­ja iz Ču­ru­ga. Baš kao u do­ba Ri­mlja­na, te no­ći u Car­skoj pa­la­ti mo­gla je da se pro­ba i me­do­vi­na spra­vlje­na po ori­gi­nal­nom re­cep­tu, pče­la­ra Pe­tra Ječ­me­ni­ća iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, a su­ve­ni­re ko­je su po­se­ti­o­ci svo­je­ruč­no bo­ji­li za uspo­me­nu, obez­be­di­le su su­ve­nir­ni­ce „Ćo­škić“ i „Ha­ni bi“. Za do­bru at­mos­fe­ru po­bri­nu­li su se pro­fe­so­ri mi­tro­vač­ke Mu­zič­ke ško­le „Pe­tar Kran­če­vić“, sa svo­jim ben­dom „Los pro­fe­sors“.

Prezentacija Probusovih vina

Te ve­če­ri u Ga­le­ri­ji „La­zar Vo­za­re­vić“ mla­di  umet­ni­ci, po­la­zni­ci ško­le „Mar­tin cen­tar“, sli­ka­li su por­tre­te gra­đa­na ko­ji su u No­ći mu­ze­ja po­se­ti­li Ga­le­ri­ju. Oni su ra­di­li i sli­ke na slo­bod­nu te­mu, a reč je o uče­ni­ci­ma: Ka­ta­ri­ni Sa­vić, Te­o­do­ri Vu­le­tić, Fi­li­pu Mi­lan­ko­vi­ću, Alek­san­dru Si­ge­ru, Ka­ta­ri­ni Tr­bo­je­vić i Ka­ta­ri­ni Ne­delj­ko­vić, sa svo­jim men­to­ri­ma Ma­ri­nom Pop­sa­vin i Vu­ka­ši­nom Go­ve­da­ri­com.

S.M.-M.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: