• petak, 12. jul 2024.
Kultura
0 Komentara

Stihovi Nedeljka Terzića

14. april 2011. godine

Pi­sci Ge­org Hart­man i Kla­u­di­ja Bre­feld sa­sta­vlja­či su no­ve An­to­lo­gi­je ha­i­ku po­e­zi­je Ne­mač­ke ko­ja je ob­ja­vlje­na u Frank­fur­tu na Maj­ni i u ko­joj je za­stu­plje­no 126 auto­ra ne­mač­kog go­vor­nog pod­ruč­ja, od­no­sno Ne­mač­ke, Austri­je i de­la Švaj­car­ske. Me­đu ovim pi­sci­ma po po­zi­vu su po dva auto­ra iz Ja­pa­na i Ame­ri­ke i po je­dan iz Fin­ske, Bel­gi­je, Nor­ve­ške, Ho­lan­di­je i Ne­delj­ko Ter­zić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, kao je­di­ni pi­sac iz Sr­bi­je.

Svi pi­sci ob­ja­vlju­ju po če­ti­ri svo­je ha­i­ku pe­sme na ne­mač­kom je­zi­ku, uz ko­je su fo­to­gra­fi­je auto­ra i krat­ke bio-bi­bli­o­graf­ske be­le­ške o do­sa­da­šnjem stva­ra­la­štvu, po­seb­no ve­za­nom za ha­i­ku po­e­zi­ju. Ovo je dru­go po­ja­vlji­va­nje Ne­delj­ka Ter­zi­ća u knji­žev­no­sti Ne­mač­ke, pret­hod­no je to bi­lo u an­to­lo­gi­ji ko­ju je 2007. go­di­ne sa­či­nio ugled­ni ne­mač­ki pi­sac Mar­tin Ber­ner. Ter­zić ta­ko­đe uspe­šno sa­ra­đu­je i sa re­dak­ci­jom ne­mač­kog ha­i­ku ča­so­pi­sa „Som­mer­gras“ u ko­jem ob­ja­vlju­je svo­je sti­ho­ve i ese­je.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: