• petak, 22. septembar 2023.
Srpska kuća fudbala počinje da živi
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Srpska kuća fudbala počinje da živi

8. april 2011. godine

 

Potpisali ugovor Tomislav Karadzic i Snezana Samardzic Markovic

U ve­le­lep­nom Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, na­kon 22. sed­ni­ce Iz­vr­šnog od­bo­ra FSS, 15. mar­ta odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a tom pri­li­kom je pot­pi­san ugo­vor o re­dov­nom fi­nan­si­ra­nju srp­ske fud­bal­ske aso­ci­ja­ci­je iz bu­dže­ta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Ugo­vor vre­dan 40 mi­li­o­na di­na­ra pot­pi­sa­li su To­mi­slav Ka­ra­džić, pred­sed­nik FSS i mi­ni­star­ka omla­di­ne i spor­ta Sne­ža­na Sa­mar­džić Mar­ko­vić. Ona je tom pri­li­kom iz­ja­vi­la da joj je dra­go što se pr­vi put na­la­zi u rad­noj po­se­ti Ku­ći fud­ba­la i do­da­la  da je ove go­di­ne za fud­bal iz­dvo­je­no če­ti­ri mi­li­o­na vi­še u od­no­su na pro­šlu go­di­nu. Ta­ko­đe, Sa­mar­džić Mar­ko­vić je ka­za­la da je dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja po­hva­li­la pro­je­kat Ku­će fud­ba­la u Sta­roj Pa­zo­vi kao je­dan od naj­e­fik­sni­je vo­đe­nih u 2009. go­di­ni, pod­se­tiv­ši da je par­la­ment pro­šle go­di­ne usvo­jio iz­ve­štaj dr­žav­nog re­vi­zo­ra.

Za ovo “gran­di­o­zno de­lo” To­mi­slav Ka­ra­džić je ka­zao da su svi za­slu­žni ko­ji su uče­stvo­va­li u nje­go­voj re­a­li­za­ci­ji. – Lju­di iz UEFA su nam re­kli da je ovaj cen­tar me­đu če­ti­ri naj­bo­lja i naj­lep­ša u Evro­pi-, do­dao je Ka­ra­džić, pod­se­tiv­ši na pro­blem hu­li­gan­stva ko­ji pra­ti sport­ska de­ša­va­nja i ko­ji pre­ti, sem ka­zni da ugro­zi i na­stu­pe na­ših re­pre­zen­ta­ci­ja i klu­bo­va  na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma. U ve­zi ovog pro­ble­ma Ka­ra­džić je re­kao da je FSS od Za­jed­ni­ce su­per­li­ga­ša Sr­bi­je za­tra­žio da od­mah ka­žnja­va sve iz­gre­de na utak­mi­ca­ma do­ma­ćeg šam­pi­o­na­ta, kao i da klu­bo­vi mo­ra­ju da sno­se sank­ci­je za in­ci­den­te.Ta­ko­đe, FSS je pre­do­čio Za­jed­ni­ci su­per­li­ga­ša da ku­lu­bo­vi ko­ji, od se­zo­ne 2013/14. ne­ma­ju re­flek­to­re na sta­di­o­ni­ma ne­će mo­ći da se tak­mi­če u naj­vi­šem ran­gu.

 

Goran Jović

Za­do­vo­ljan što je Sta­ra Pa­zo­va do­bi­la naj­va­žni­ji sport­ski obje­kat u svo­joj isto­ri­ji, pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić je oce­nio da ova sre­di­na ima “pot­pu­no no­vu bu­duć­nost i mno­ge le­pe stva­ri će se de­ša­va­ti ov­de”. On je do­dao, da od 20. mar­ta ka­da na­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci ov­de do­la­ze na pri­pre­me za utak­mi­ce sa Ir­skom i Esto­ni­jom, Srp­ska ku­ća fud­ba­la po­či­nje „ak­tiv­no da ži­vi“ jer će se sve ak­tiv­no­sti ve­za­ne za Fud­bal­ski sa­vez Sr­bi­je od­vi­ja­ti u Sta­roj Pa­zo­vi.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: