• ponedeljak, 22. jul 2024.
Sport
0 Komentara

Džudo – Šest medalja za LSK

7. april 2011. godine

Laktaši – U Lak­ta­ši­ma u Re­pu­bli­ci Srp­skoj odr­žan je de­ve­ti Me­đu­na­rod­ni džu­do tur­nir za mla­đe uz­ra­sne ka­te­go­ri­je u mu­škoj i žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji. Na­stu­pi­lo je 184 tak­mi­ča­ra i tak­mi­čar­ki iz Ru­mu­ni­je, Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske, Cr­ne Go­re, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Re­pu­bli­ke Srp­ske i Sr­bi­je.

Na ovom tak­mi­če­nju na­stu­pi­li su tak­mi­ča­ri LSK-a i osvo­ji­li ukup­no šest me­da­lja, od ko­jih tri zlat­ne, dve sre­br­ne i jed­nu bron­za­nu me­da­lju.

Zlat­ne me­da­lje osvo­ji­le su: Va­len­ti­na Šćurk u kon­ku­ren­ci­ji 52kg, sta­ri­je pi­o­nir­ke i kon­ku­ren­ci­ji ka­det­ki­nja, kao i Na­da Pa­nić u kon­ku­ren­ci­ji ka­det­ki­nja do 70kg. Sre­br­ne me­da­lje osvo­ji­li su Ni­ko­la Ka­ra­jo­vić u kon­ku­ren­ci­ji ka­de­ta do 73kg i Na­da Pa­nić u kon­ku­ren­ci­ji ju­ni­or­ki do 70kg, a bron­za­nu me­da­lju Va­len­ti­na Šćurk je osvo­ji­la u kon­ku­ren­ci­ji ju­ni­or­ki do 52kg.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: