• nedelja, 14. jul 2024.
Hronika | Ruma
0 Komentara

Radovi na putevima u ambulanti

21. april 2011. godine

Ruma – Pro­šle ne­de­lje, tač­ni­je 8. apri­la, pred­stav­ni­ci Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne i čel­ni­ci rum­ske op­šti­ne bo­ra­vi­li su u Klen­ku i Pla­ti­če­vu ka­ko bi se uve­ri­li u di­na­mi­ku i kva­li­tet iz­vo­đe­nja gra­đe­vin­skih ra­do­va u ovim sre­di­na­ma.

Iz Fon­nda za ka­pi­tal­na ula­ga­nja iz­dvo­je­no je 110 mi­li­o­na di­na­ra za po­bolj­ša­nje put­ne mre­že na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne. Tim sred­stvi­ma ra­di se pri­laz Klen­ku, pu­te­vi u Gra­bov­ci­ma i Ni­kin­ci­ma, ali i zdrav­stve­na am­bu­lan­ta u Pla­ti­če­vu ko­ja usko­ro tre­ba da bu­de pu­šte­na u rad.

Pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić na­gla­sio je da su po­je­di­ne de­o­ni­ce pu­te­va bi­le u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju, go­to­vo ne­pro­hod­ne, i da će se to ovom in­ve­sti­ci­jom  ko­nač­no sa­ni­ra­ti.

Pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma Ne­nad Bo­ro­vić is­ta­kao je da su ovi ra­do­vi ostva­re­nje pla­na po ko­me će se pod­jed­na­ko ula­ga­ti u Ru­mu i se­la rum­ske op­šti­ne. Naj­bo­lji pri­mer za to su do sa­da re­no­vi­ra­ne se­o­ske am­bu­lan­te, kao i ova u Pla­ti­če­vu u ko­ju je in­ve­sti­ra­no de­vet mi­li­o­na di­na­ra.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: