• petak, 22. septembar 2023.
Papir povezao Japan i Srem
Kultura
0 Komentara

Papir povezao Japan i Srem

13. april 2011. godine

Stoja Vukajlović - Gavranović

Umet­nost vre­di sa­mo ono­li­ko ko­li­ko nam go­vo­ri – jed­nom je re­kao Ka­ku­zo Oka­ku­ra. A ori­ga­mi pu­no go­vo­ri, i pu­no pru­ža.

U tač­nost go­re iz­re­če­nih mi­sli mo­gli su da se uve­re svi oni ko­ji su se 26. mar­ta na­šli u Bi­bli­o­te­ci ”Ata­na­si­je Stoj­ko­vić” u Ru­mi: uz po­moć Srp­sko-ja­pan­skog udru­že­nja ”Sr­ce Sre­ma” u ovom pro­sto­ru se od­vi­ja­la pro­mo­ci­ja knji­ge ”Pra­znič­ne ori­ga­mi pri­če” auto­ra Sto­je Vu­kaj­lo­vić-Ga­vra­no­vić, pro­svet­nog rad­ni­ka iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Sve je za­po­če­lo mi­nu­tom ću­ta­nja za na­sta­ra­da­le lju­de Ja­pa­na u ka­ta­stro­fal­nom ze­mljo­tre­su. Bio je tu i Te­ci­je Cu­bo­ta, pr­vi se­kre­tar Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Sr­bi­ji. U ime rum­ske op­šti­ne, ža­lje­nje zbog žr­ta­va i po­ru­ku pri­ja­telj­stva na­ro­du Ja­pa­na po­slao je za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne Dra­gan Kar­daš.

U ulo­zi iz­da­va­ča je ”Sr­ce Sre­ma”, štam­pa­nje knji­ge po­mo­gli su Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va. Svo­ju ori­ga­mi pri­ču do­ne­li su u Bi­bli­o­te­ku i ži­te­lji Ge­ron­to­lo­škog cen­tra ”Srem”.

Svet od har­ti­je u ko­ji Vas i Va­še de­te po­zi­va Sto­ja Ga­vra­no­vić je od­u­vek bio tu, na vr­ho­vi­ma Va­ših pr­sti­ju. I baš tu, na kra­ju ono­ga što na­zi­va­mo ”Ja”, na po­čet­ku ”Sve­ta”, tu na vr­ho­vi­ma pr­sti­ju, kri­je se taj­na i po­či­nje kre­a­ci­ja lič­nog, ne­po­no­vlji­vog, sa­mo­svoj­nog do­ži­vlja­ja ko­ji tra­ži da se raz­mah­ne, oslo­bo­di, po­le­ti…”-za­pi­sao je psi­ho­log Zo­ran Đo­rić.

Sa­mo na pr­vi po­gled sve li­či na list pa­pi­ra. Ma­gi­jom ve­šti­ne, ja­pan­ske, sa­da i srem­ske, sve se pre­tvo­ri­lo u ša­re­ni pro­stor pti­ca, cve­to­va, zve­zdi­ca, ku­ti­ja, avi­on­či­ća, ta­šni, ko­nji­ća, ra­znih ži­vo­ti­nja, kor­pi­ca, ča­ma­ca… re­klo bi se – ra­do­sti. De­či­je, i sva­ke dru­ge.

Ve­li­ke ka­ta­stro­fe uče nas ka­ko smo ma­li, za­to otvo­ri­mo sr­ce i um, za one oko nas, po­ru­či­la je Sto­ja Ga­vra­no­vić.  Ori­ga­mi je u Ja­pa­nu umet­nost, ali i na­čin ži­vo­ta, raz­mi­šlja­nja. U 8. ve­ku sa­mu­ra­ji su raz­me­nji­va­li me­đu so­bom po­klo­ne od pa­pi­ra. U Sto­ji­noj knji­zi sve je spoj de­či­je knji­žev­no­sti i ve­šti­ne ori­ga­mi­ja. Tu su Kri­sti­ni­na no­vo­go­di­šnja pri­ča, Mar­ko­va us­kr­šnja pri­ča, Pe­ri­ne ro­đen­dan­ske pri­če, So­fi­ji­ne pri­pre­me za ma­min pra­znik…

A Ru­mlja­ni? Oni su, za dva-tri mi­nu­ta na­pra­vi­li od pa­pi­ra sr­ca: cr­ve­na, pla­va, žu­ta. Za Ja­pan, i Ja­pan­ce. Za pri­ja­te­lje.

 

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: