• nedelja, 19. maj 2024.
Obroci za 200 korisnika
Hronika | Šid
0 Komentara

Obroci za 200 korisnika

8. april 2011. godine

 

Si­gu­ran obrok za si­ro­ma­šne

Još od ka­ko je dav­ne 1994. go­di­ne po­če­la sa ra­dom Na­rod­na ku­hi­nja, ko­ja se na­la­zi pri šid­skom Cr­ve­nom kr­stu, ni­je­dan dan ni­je pre­sta­ja­la sa ra­dom. Da­nas se u njoj sva­ko­dnev­no pri­pre­ma 200 ku­va­nih obro­ka za ko­ri­sni­ke u gra­du, dok se oni­ma ko­ji ži­ve u se­li­ma  is­po­ru­ču­ju lanč pa­ke­ti sa hra­nom.

Sred­stva za ovaj „si­ro­tinj­ski ka­zan“ za­jed­nič­kim sna­ga­ma obez­be­đu­ju Cr­ve­ni krst Sr­bi­je, Op­šti­na Šid i Cr­ve­ni krst Ši­da.


 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: