• četvrtak, 18. jul 2024.
Ničiji psi šetaju gradom
Društvo
1 Komentar

Ničiji psi šetaju gradom

14. april 2011. godine

 

Psi lutalice

Pro­ble­mi pa­sa lu­ta­li­ca u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na su sve iz­ra­že­ni­ji. Nji­ho­vom mno­že­nju na uli­ca­ma do­pri­ne­li su u mno­go­me ne­sa­ve­sni gra­đa­ni ko­ji svo­je kuć­ne lju­bim­ce ka­da im do­sa­de pu­šta­ju na uli­cu. I dok gra­đa­ni od nad­le­žnih tra­že da pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će me­re i za­šti­te pro­la­zni­ke i še­ta­če od na­pa­da ni­či­jih pa­sa, nad­le­žni po op­šti­na­ma mu­ku mu­če iz­me­đu že­lja i mo­guć­no­sti, od hu­ma­nog po­stu­pa­nja sa ži­vo­ti­nja­ma i sme­šta­ja u ade­kvat­ne pro­sto­re, do po­što­va­nja za­kon­skih aka­ta i pla­ća­nja od­šte­ta gra­đa­ni­ma. Od ne­dav­no po­sto­ji i ini­ci­ja­ti­va Vla­de Voj­vo­di­ne da se to­kom go­di­ne kre­ne sa spro­vo­đe­njem ozbilj­ne stra­te­gi­je za hu­ma­no re­ša­va­nje pro­ble­ma pa­sa i ma­ča­ka lu­ta­li­ca. Ka­kva je si­tu­a­ci­ja u Sre­mu pi­ta­li smo po srem­skim gra­do­vi­ma.

 

 

Inđija – Nad­le­žni u lo­kal­noj upra­vi go­di­na­ma una­zad na­sto­je da se iz­bo­re sa pro­ble­mom pa­sa lu­ta­li­ca ko­ji su u ma­njem ili ve­ćem bro­ju stal­no pri­sut­ni na uli­ca­ma. Ka­da je u okvi­ru JKP ”Ko­mu­na­lac” osno­va­na po­seb­na slu­žba za hva­ta­nje pa­sa lu­ta­li­ca i ka­da je oba­na­ro­do­va­no da ako ne­ko vi­še ne že­li kuć­nog lju­bim­ca, ume­sto da otvo­ri ka­pi­ju tre­ba da po­zo­ve slu­žbu ovog jav­nog pred­u­ze­ća ko­ja će ga bes­plat­no pre­u­ze­ti, sma­tra­lo se da će ovaj pro­blem u do­gled­no vre­me bi­ti re­šen.

– Na ža­lost ni­je, iako na­ša slu­žba u ro­ku od 24 ča­sa do­đe da pre­u­zme psa. Pa­sa na uli­ca­ma i da­lje ima, do­du­še, da­le­ko ma­nje ne­go ra­ni­je ali je ovaj pro­blem stal­no pri­su­tan, ka­že Slav­ko Pu­va­ča, di­rek­tor ”Ko­mu­nal­ca”.

Pro­blem pa­sa lu­ta­li­ca je de­žur­na te­ma na sa­stan­ci­ma Si­ste­ma 48 u okvi­ru ana­li­ze ra­da JKP ”Ko­mu­na­lac”. Na jed­nom od po­sled­njih sa­sta­na­ka Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja je na­lo­žio da se an­ga­žu­ju do­ma­ri u osnov­nim ško­la­ma, da za­tva­ra­ju ka­pi­je škol­skih dvo­ri­šta jer su u nji­ma pri­me­će­ni psi lu­ta­li­ce.

Na­go­ve­štaj da će Ve­te­ri­nar­ska sta­ni­ca u In­đi­ji pre­ra­sti u ko­mu­nal­no pred­u­ze­će da­je na­du da će se u okvi­ru ovog jav­nog pred­u­ze­ća for­mi­ra­ti ade­kvat­na slu­žba ko­ja bi bri­nu­la o svim na­pu­šte­nim ži­vo­ti­nja­ma pa i o psi­ma. Do ta­da je na sa­ve­sti gra­đa­na da bri­nu o svo­jim kuć­nim lju­bim­ci­ma, da ih dr­že u svom dvo­ri­štu. Ako ih vi­še ne že­le tre­ba da po­zo­vu ”Ko­mu­na­lac” ko­ji će ih bes­plat­no pre­u­ze­ti ka­ko bi ti­me pred­u­pre­di­li even­tu­al­ne tra­u­me kod de­ce i od­ra­slih pri­li­kom ne­pri­jet­nih su­stre­ta na uli­ci, su­ge­ri­šu nad­le­žni u in­đij­skoj op­šti­ni.

Z.G.S.


Sremska Mitrovica – Pre­ma po­da­ci­ma  Upra­ve za bu­džet i fi­nan­si­je Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, to­kom pro­šle go­di­ne re­gi­stro­va­no je 18 pred­me­ta ve­za­nih za uje­de pa­sa lu­ta­li­ca zbog ko­jih je, po pre­su­da­ma su­da, a za pre­tr­plje­nu psi­hič­ku i fi­zič­ku bol iz grad­ske ka­se is­pla­će­no ukup­no 2,76 mi­li­o­na di­na­ra. Pro­seč­na od­šte­ta  “po uje­du”  sa na­kna­dom sud­skih i tro­ško­va vak­ci­ni­sa­nja iz­no­si­la je oko 154.000 di­na­ra, iz­ra­ču­na­li su u grad­skoj upra­vi.

Ovi po­da­ci do­volj­no go­vo­re da pro­ble­mi gra­đa­na sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma ni­su mi­mo­i­šli ni Srem­sku Mi­tro­vi­cu. U ovom gra­du, ina­če, još ne po­sto­ji azil za pse već pri­vre­me­no pri­hva­ti­li­šte. Ono se na­la­zi na lo­ka­ci­ji ma­šin­ske ba­ze JKP “Ko­mu­na­li­je” i u sa­sta­vu je RJ “Zo­o­hi­gi­je­na” ko­ja je, uz osta­lo, nad­le­žna za ukla­nja­nje pa­sa i ma­ča­ka lu­ta­li­ca sa jav­nih po­vr­ši­na gra­da i pri­grad­skih na­se­lja. Ka­pa­ci­tet pri­hva­ti­li­šta je  oko 50 pa­sa i za nje­go­vo funk­ci­o­ni­sa­nje do­bi­je­na su neo­p­hod­na re­še­nja, sa­zna­je­mo od Ve­sne Ri­sta­no­vić, ru­ko­vo­di­o­ca rad­ne je­di­ni­ce “Zo­o­hi­gi­je­na”.

– Na­kon hva­ta­nja i do­vo­že­nja psi u pri­hva­ti­li­štu pro­ve­du od­re­đe­no vre­me. Me­đu nji­ma ima i či­po­va­nih pa­sa, a ovaj vre­men­ski rok da­je mo­guć­nost nji­ho­vim vla­sni­ci­ma da  se ja­ve slu­žbi,  even­tu­al­no pro­na­đu i od­ve­du kuć­nog lju­bim­ca, ob­ja­šnja­va Ve­sna Ri­sta­no­vić, do­da­ju­ći da je u pla­nu  opre­ma­nje pri­hva­ti­li­šta i grad­nja pri­la­znog pu­ta.

Za­po­sle­ni u slu­žba su sva­ko­dnev­no na te­re­nu osim su­bo­te i ne­de­lje ka­da de­žu­ra po je­dan rad­nik.  U hit­nim slu­ča­je­vi­ma ra­di se kad god za­tre­ba. Sva­ki pas oba­ve­zno pro­đe pro­ve­ru zdrav­stve­nog sta­nja, jer “Zo­o­hi­gi­je­na” sa­ra­đu­je sa ve­te­ri­na­ri­ma.

Pre­ma po­da­ci­ma sa zva­nič­nog saj­ta “Ko­mu­na­li­ja” ova rad­na je­di­ni­ca od opre­me ima kom­bi vo­zi­lo, mre­že, saj­le i pu­šku za uspa­vlji­va­nje ži­vo­ti­nja. Bo­lji po­zna­va­o­ci pri­li­ka u is­toj obla­sti sma­tra­ju da bi slu­žba “Zo­o­hi­gi­je­ne” tre­ba­la da bu­de ne sa­mo znat­no bo­lje opre­mlje­na već i da za­po­šlja­va ve­ći broj rad­ni­ka, a sred­stvi­ma ko­je grad pla­ća za od­šte­te mo­žda je mo­gao da se bar poč­ne da gra­di ade­kva­tan azil.

S.Đ.


Prihvatilište za pse u Šidu

Šid – Kra­jem pro­šle go­di­ne u okvi­ru Jav­no ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća „Stan­dard“ sa ra­dom je po­če­lo pri­vre­me­no pri­hva­ti­li­šte za pse. Još pro­šle go­di­ne ku­pi­li su put­nič­ko vo­zi­lo ko­je su pri­la­go­di­li tran­spor­tu pa­sa, a ko­mu­nal­ci su na­pra­vi­li sa­mi i bok­so­ve. Pri­hva­ti­li­šte se na­la­zi na pro­sto­ru Va­ša­ri­šta gde tre­nut­no po­sto­ji pet bok­so­va u ko­me pri­vre­me­no bo­ra­vi dva­de­se­tak pa­sa.

Ka­ko nam je re­kao Dra­gan Pe­tro­vić, ru­ko­vo­di­lac slu­žbe ZOO hi­gi­je­ne u “Stan­dar­du“ za­po­sle­ni u ovoj slu­žbi sva­ki dan obi­la­ze te­ren, idu na od­re­đe­ne lo­ka­ci­je po do­ja­va­ma gra­đa­na, a pre­ma nje­go­voj pro­ce­ni grad­skim uli­ca­ma sva­ko­dnev­no kr­sta­ri vi­še od 400 na­pu­šte­nih pa­sa.

– Na­kon hva­ta­nja i sme­šta­ja u pri­hva­ti­li­šte, psi ima­ju od­go­va­ra­ju­ći tret­man. Naj­pre idu u po­se­ban boks gde se po­sma­tra­ju, za­tim im obez­be­đu­je­mo ve­te­ri­nar­ski pre­gled i – uko­li­ko je to po­treb­no, ade­kvat­no le­če­nje, a kod nas re­dov­no do­bi­ja­ju i gra­nu­li­ra­nu hra­nu i vo­du. Na osno­vu op­štin­ske od­lu­ke psi kod nas bo­ra­ve 72 sa­ta, a uko­li­ko se u tom ro­ku ne ja­vi vla­snik, on­da ih da­je­mo na udo­mlja­va­nje – ob­ja­šnja­va Dra­gan Pe­tro­vić, ru­ko­vo­di­lac ZOO slu­žbe, do­da­ju­ći da se šten­ci dr­že u po­seb­nom bok­su.

Pre­ma re­či­ma Rom­ka Pa­pu­ge, na­čel­ni­ka Op­štin­ske upra­ve Šid, to­kom pro­te­kle go­di­ne iz op­štin­skog bu­dže­ta na ime ugri­za pa­sa lu­ta­li­ca je is­pla­će­no oko 470 hi­lja­da di­na­ra, ko­li­ko je i bi­lo pred­vi­đe­no pla­nom za tu go­di­nu.

– Ove go­di­ne u bu­dže­tu smo pla­ni­ra­li oko 500 hi­lja­da za tu na­me­nu. Do kr­ja mar­ta is­pla­ti­li smo 93.000 di­na­ra za je­dan ugriz, iako ih je bi­lo vi­še. Ali, osta­li po­stup­ci su u to­ku – re­kao je na­čel­nik Rom­ko Pa­pu­ga.

S. M.

 

Stara Pazova – Za­kon o ve­te­ri­ni, Za­kon o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja i op­štin­ski Pro­gram o sma­nje­nju po­ve­ća­ne po­pu­la­ci­je pa­sa i ma­ča­ka lu­ta­li­ca, sa­mo su de­lom za­ži­ve­li u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni, jer nji­ho­va do­sled­na pri­me­na iz­i­sku­je zna­čaj­na sred­stva ko­jih sa­da ne­ma do­volj­noo, a ni­su se ste­kli ni osta­li neo­p­hod­ni uslo­vi da bi se re­šio pro­blem na­pu­šte­nih ži­vo­ti­nja od stra­ne ne­sa­ve­snih vla­sni­ka.

Milenko Bubonja

Mi­len­ko Bu­bo­nja, ru­ko­vo­di­lac op­štin­skog ode­lje­nja za stam­be­no-ko­mu­nal­ne, in­spek­cij­ske po­slo­ve i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne sma­tra da se po­sto­je­ći pro­blem mo­ra si­ste­mat­ski re­ša­va­ti i to, iz­grad­njom pri­hva­ti­li­šta i ste­ri­li­za­ci­jom pa­sa. Ta­ko­đe, tre­ba oda­bra­ti i ve­te­ri­nar­sku usta­no­vu ko­ja će taj po­sao oba­vlja­ti.

– Mi smo na­pra­vi­li idej­ni pro­je­kat za pri­hva­ti­li­šte za pse, kao i za pan­si­on (gde lju­di mo­gu pse osta­vi­ti pri­li­kom od­la­ska na go­di­šnje od­mo­re i slič­no) i za deo gde će se oba­vlja­ti ve­te­ri­nar­ski za­hva­ti na psi­ma. Ta­ko da bi to bio je­dan kom­pleks u le­pom par­kov­skom am­bi­jen­tu gde bi lju­di sa de­com mo­gli do­la­zi­ti da gle­da­ju pse za usva­ja­nje, a da ne­ma­ju uti­sak da su ži­vo­ti­nje u lo­go­ru. U pro­ce­su smo uskla­đi­va­nja Pro­stor­nog pla­na i u nje­go­vim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma od­re­đen je pro­stor kod Grad­ske de­po­ni­je za me­sto gde će­mo u per­spek­ti­vi gra­di­ti pri­hva­ti­li­šte za pse i de­po za ani­mal­ni ot­pad, – re­kao je za „Srem­ske no­vi­ne“ Mi­len­ko Bu­bo­nja i ob­ja­snio da je reč o par­ce­li od 70 ari po­red ko­je pro­la­zi in­fra­struk­tu­ra i ko­ja je do­volj­no uda­lje­na od na­se­lja ka­ko la­vež ne bi ome­tao mir gra­đa­na. Mi­len­ko Bu­bo­nja je ka­zao da Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va i sa­da iz­dva­ja ogrom­na sred­stva za re­ša­va­nje pro­ble­ma pa­sa lu­ta­li­ca ko­ji je u nad­le­žno­sti JP “Či­sto­ća” ko­ja je oba­ve­zna da u skla­du s Za­ko­nom re­ša­va taj pro­blem. Me­đu­tim, nji­hov pro­blem je u ma­lom ka­pa­ci­te­tu objek­ta ko­ji tre­nut­no ko­ri­ste i u ko­ji, u jed­nom mo­men­tu ne mo­že sta­ti vi­še od tri­de­se­tak pa­sa.

– I po­red ve­li­kih sred­sta­va ko­je op­šti­na pre­no­si ovom jav­nom pred­u­ze­ću, po broj­no­sti pa­sa lu­ta­li­ca na uli­ca­ma, sti­če se uti­sak da se, sko­ro na tom pla­nu ni­šta ne ra­di. Mo­je lič­no mi­šlje­nje je da ta­kav pro­blem ima­ju sve op­šti­ne u okru­že­nju i da ovaj pro­blem mo­že­mo sa­mo si­ste­mat­ski re­ša­va­ti, udru­že­ni uz po­moć i su­fi­nan­si­ra­nje Po­kraj­ne – na­gla­ša­va Bu­bo­nja i pod­se­ća da, po Za­ko­nu i pra­vil­ni­ci­ma ko­je do­no­si Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i Upra­va za ve­te­ri­nu, sva­ki pas u dvo­ri­štu mo­ra da bu­de vak­ci­ni­san i obe­le­žen. Ako je obe­le­žen on­da mu se zna i vla­snik ko­ji je za na­pu­šte­nu ži­vo­ti­nju od­go­vo­ran. Ali, na te­re­nu kon­tro­lu vak­ci­ni­sa­nih i či­po­va­nih pa­sa vr­ši Re­pu­blič­ka ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja, ko­ja je u na­šem okru­gu ma­lo­broj­na i ko­ja mo­ra da re­ša­va krup­ni­je pro­ble­me, ta­ko da bi po re­či­ma Bu­bo­nje, u ovaj po­sao u skla­du s op­štin­skom od­lu­kom, mo­ra­la da se uklju­či i ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja.     

G.M.


Ruma – Psi lu­ta­li­ce su bi­li ve­li­ki pro­blem u Ru­mi, sve do pre dve go­di­ne ka­da je na­pra­vljen azil. Pro­ble­ma ima i sa­da, ali ma­nje. U pro­se­ku, na sva­koj dru­goj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća raz­ma­tra se tač­ka – na­dok­na­da gra­đa­ni­ma zbog uje­da pa­sa lu­ta­li­ca, bu­de po de­se­tak zah­te­va, a ti iz­no­si kre­ću se od sto do 200 hi­lja­da di­na­ra.

Ka­ko u no­vi­je vre­me stva­ri sto­je sa psi­ma i mač­ka­ma lu­ta­li­ca­ma, pi­ta­li smo ovih da­na teh­nič­kog di­rek­to­ra JP ”Ko­mu­na­lac” Bran­ka Jo­vi­či­ća:

-To što Ru­ma ima ustva­ri ni­je kla­si­čan azil u ko­me se ži­vo­ti­nje traj­no zbri­nja­va­ju, već je to pri­hva­ti­li­šte za pse i mač­ke lu­ta­li­ce. Pri­hva­ti­li­šte je otvo­re­nog i za­tvo­re­nog ti­pa, ži­vo­ti­nje ko­je se tu na­đu ima­ju to­kom 24 sa­ta ve­te­ri­nar­ski nad­zor i hra­nu. Na­rav­no, po­sto­ji i slu­žba za hva­ta­nje pa­sa lu­ta­li­ca.  Od ka­ko funk­ci­o­ni­še pri­hva­ti­li­šte, uje­di su sma­nje­ni bar za de­set pu­ta.

K.K.


Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Ničiji psi šetaju gradom”

  1. Goran kaže:

    Mnogo pišete o svemu ali ne i o tome da Vaši šinteri hvataju sve živo i tim životinjama se gubi trag. Mnogo para se pere kroz šinteraje po Srbiji a sve preko leđa životinja koje umlaćuju motkama i sličnim “humanim” metodama. Pozabavite se malo korupcijom i pranjem para kroz sva ta JKP !!

Ostavi komentar

%d bloggers like this: