Sa­rad­nja sa Va­lje­vom

<strong> Ruma</strong> - U okvi­ru pro­jek­ta „Ex­chan­ge 3“ za una­pre­đe­nje upra­vlja­nja gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem, pro­te­kle sed­mi­ce je u Ru­mi pot­pi­san Me­mo­ran­dum o sa­rad­nji iz­me­đu Op­šti­ne Ru­ma i Gra­da Va­lje­va. Me­mo­ran­dum su pot­pi­sa­li

Ra­ci­o­nal­no s bu­džet­skim sred­stvi­ma

<strong> Ruma</strong> - Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi su na sed­ni­ci, odr­ža­noj pre­kju­če, iz­me­đu osta­log, usvo­ji­li i iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju op­štin­skog bu­dže­ta u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne. Ka­ko se na sed­ni­ci mo­glo

Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja

- Uoči pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, 29. apri­la, u Grad­skoj ku­ći je or­ga­ni­zo­van pri­jem za mla­de rum­ske spo­tri­ste. Po ra­ni­joj skup­štin­skoj od­lu­ci, mla­dim rum­skim spor­ti­sti­ma do­de­lje­na su re­še­nja o sti­pen­di­ra­nju -

Vi­še ce­ne gre­ja­nja

<strong> Ruma</strong> - Sed­ni­com Skup­šti­ne op­šti­ne, ko­ja je odr­ža­na 28. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni -  sem po­le­mič­kih to­no­va u ve­zi sa ''Vo­do­vo­dom'',

Odobrene više cene grejanja

<p style="text-align: justify;"> - U smi­slu funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pro­šlu ne­de­lju su obe­le­ži­le dve sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća: pr­va je odr­ža­na 14, a dru­ga 15. apri­la, na pr­voj sed­ni­ci te­ma su

Kreativne radionice – put do posla

<p style="text-align: justify;">- Uoči Us­kr­sa po­se­ti­li smo Me­đu­op­štin­sku or­ga­ni­za­ci­ju sle­pih i sla­bo­vi­dih, a ta­mo, at­mos­fe­ra po­ma­lo ne­u­o­bi­ča­je­na za ovu vr­stu in­va­lid­nih li­ca: far­ba­ju se us­kr­šnja ja­ja, de­ko­ri­šu cvet­ni aran­žma­ni, sve

„Si­stem 48″ – re­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U zgra­di Op­šti­ne Ru­ma, u Or­lo­vi­će­voj uli­ci, 20. apri­la je or­ga­ni­zo­va­na pre­zen­ta­ci­ja jed­nog no­vog pro­jek­ta, za­po­če­tog pre ne­ko­li­ko me­se­ci. Reč je o ''Si­ste­mu 48''

Radovi na putevima u ambulanti

<p style="text-align: justify;"> - Pro­šle ne­de­lje, tač­ni­je 8. apri­la, pred­stav­ni­ci Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne i čel­ni­ci rum­ske op­šti­ne bo­ra­vi­li su u Klen­ku i Pla­ti­če­vu ka­ko bi se uve­ri­li