• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Ruma

Odobrene više cene grejanja

6. maj 2011. godine

Ruma – U smi­slu funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pro­šlu ne­de­lju su obe­le­ži­le dve sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća: pr­va je odr­ža­na 14, a dru­ga 15. apri­la, na pr­voj…

Kreativne radionice – put do posla

4. maj 2011. godine

Ruma – Uoči Us­kr­sa po­se­ti­li smo Me­đu­op­štin­sku or­ga­ni­za­ci­ju sle­pih i sla­bo­vi­dih, a ta­mo, at­mos­fe­ra po­ma­lo ne­u­o­bi­ča­je­na za ovu vr­stu in­va­lid­nih li­ca: far­ba­ju se us­kr­šnja ja­ja,…

“Si­stem 48” – re­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma

4. maj 2011. godine

Ruma – U zgra­di Op­šti­ne Ru­ma, u Or­lo­vi­će­voj uli­ci, 20. apri­la je or­ga­ni­zo­va­na pre­zen­ta­ci­ja jed­nog no­vog pro­jek­ta, za­po­če­tog pre ne­ko­li­ko me­se­ci. Reč je o ”Si­ste­mu…

Radovi na putevima u ambulanti

21. april 2011. godine

Ruma – Pro­šle ne­de­lje, tač­ni­je 8. apri­la, pred­stav­ni­ci Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne i čel­ni­ci rum­ske op­šti­ne bo­ra­vi­li su u Klen­ku i Pla­ti­če­vu ka­ko…

“Moje uspomene”

21. april 2011. godine

Ruma – Grad­ska bi­bli­o­te­ka ”Ata­na­si­je Stoj­ko­vić” bi­la je 7. apri­la do­ma­ćin pred­sta­vlja­nju jed­ne no­ve knji­ge: reč je o zbir­ci pod na­zi­vom ”Mo­je uspo­me­ne”, od­no­sno na­gra­đe­nim…

Pomoć u građevinskom materijalu

21. april 2011. godine

Ruma – Ka­ko po­mo­ći naj­u­gro­že­ni­jim ka­te­go­ri­ja­ma iz­be­gli­ca i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca ko­ja ži­ve na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne, bi­la je te­ma o ko­joj se 5. apri­la…

Ugovori o stipendijama

21. april 2011. godine

Ruma – Na Dan stu­de­na­ta, 4. apri­la, hol Kul­tur­nog cen­tra odi­sao je mla­do­šću, zna­njem i ve­dri­nom: to­ga pro­leć­nog da­na 127 stu­de­na­ta sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne…

Svečana sala van upotrebe

13. april 2011. godine

Ruma – Pra­va je sre­ća što se, pre de­se­tak da­na, u Ru­mi ni­je de­si­la tra­ge­di­ja. Ka­da ovo tvr­di­mo, mi­sli­mo na zgra­du Op­štin­skog udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Ru­ma…

Surova realnost – para nema

8. april 2011. godine

  Rad­ni­ci ”Klu­za” su 16. mar­ta, po tre­ći put, bi­li u Grad­skoj ku­ći. Me­đu­tim, ni­je se ostva­ri­lo ono pra­vi­lo ”tre­ća sre­ća”, po­no­vo su se su­o­či­li…

Glavna tema – cena grejanja

8. april 2011. godine

  Ključ­na te­ma sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća, odr­ža­ne 15. mar­ta, bi­la je ko­rek­ci­ja ce­na gre­ja­nja, a na zah­tev JP ”Stam­be­no”, što će se već ove ne­de­lje…

1 150 151 152