• ponedeljak, 27. mart 2023.
Beočin

Pri­zna­nja pred­sta­vi “Od­u­mi­ra­nje”

14. oktobar 2011. godine

Са 7. фе­сти­ва­ла тра­ди­ци­о­нал­них по­зо­ри­шних фор­ми (ФЕ­ТРА), ко­ји је од 16. до 24. сеп­тем­бра одр­жан у Ја­ши То­ми­ћу, пред­ста­ва “Од­у­ми­ра­ње” бе­о­чин­ског Ама­тер­ског по­зо­ри­шта КУД “Бри­ле”,…

“Pesnički Srem” na dlanu

13. oktobar 2011. godine

Beočin – Predstavljanjem antologije Pesnički Srem i scenskog resitala Služba svetim Brankovićima, koje je priredio prof. dr Petar Milosavljević, 11. oktobra, u velikoj skupštinskoj sali,…

Novi-stari sjaj za tri godine

13. oktobar 2011. godine

Beočin-Novi Sad – Između opštine Beočin i novosadske firme “Futurizam” nedavno je potpisan ugovor o zakupu beočinskog Starog (Špicerovog) dvorca i na taj način pružena…

Ba­no­štor me­đu naj­u­spe­šni­ji­ma

12. oktobar 2011. godine

Na upra­vo odr­ža­nom 44. me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du, ko­ji je oku­pio vi­še od 400 iz­la­ga­ča iz ze­mlje i ino­stran­stva, op­šti­na Be­o­čin se po…

Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

29. avgust 2011. godine

Beočin – Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: “Četvorica mladića su na humanitarnom, Mongol reliju, trenutno se voze po…

Prvi koncert dečijeg hora

22. avgust 2011. godine

Beočin selo – Dan Mesne zajednice Beočin (selo) i hramovna slava crkve Preobraženja Gospodnjeg obeleženi su, 18. i 19. avgusta, večernjom pretprazničkom službom i pomenom…

Izgrađen parohijski dom

1. avgust 2011. godine

Susek – Tradicionalna slava mesnog hrama – Sabor svetog arhangela Gavrila, 26. jul – obeležena je u Suseku nizom verskih i drugih manifestacija, u prisustvu…

Dragocena knjiga o crkvi Svetog Save

25. jul 2011. godine

Čerević – Dan kada su u Čereviću, početkom 18. veka, prestale kuga i druge opake bolesti – 21. jul, Sveti velikomučenik Prokopije – po tradiciji…

No­vo me­đu­op­štin­sko part­ner­stvo

20. jul 2011. godine

U ostva­ri­va­nje pe­to­go­di­šnjeg Pro­jek­ta odr­ži­vog lo­kal­nog raz­vo­ja, vred­nog 22 mi­li­o­na do­la­ra, ko­ji spro­vo­di Ame­rič­ka agen­ci­ja za eko­nom­ski raz­voj  USAID, ne­dav­no se uklju­čio i Be­o­čin, za­jed­no…

Ka­ko do na­si­pa Be­o­čin – Če­re­vić

23. jun 2011. godine

Beočin – Već de­ce­ni­ja­ma una­zad, sva­ki put ka­da ta­la­si Du­na­va pre­ma­še ni­vo re­dov­ne od­bra­ne od po­pla­ve, ova ve­li­ka evrop­ska re­ka se iz­li­je i ozbilj­no ugro­zi…