• ponedeljak, 27. mart 2023.
Ekonomija

Građani najviše duguju “Vodovodu”

8. april 2011. godine

Jkp “Standard” Šid Šid – Iako su na­kon ne­dav­nog sla­nja opo­me­na, nad­le­žni u Jav­no – ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću „Vo­do­vod“, du­žni­ci­ma za­pre­ti­li i sud­skim tu­žba­ma, dug gra­đa­na i…

Dugovanja se mere milionima

8. april 2011. godine

Inđija – U okvi­ru dvo­ne­delj­ne ana­li­ze ra­da jav­nih pred­u­ze­ća in­đij­ske op­šti­ne na sa­stan­ci­ma Si­ste­ma 48, pra­te se i du­go­va­nja gra­đa­na, pri­vre­de i bu­džet­skih ko­ri­sni­ka pre­ma jav­nim…

Naplata bez većih problema

8. april 2011. godine

Stara Pazova – Pre­ma jav­nim pred­u­ze­ći­ma u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni, ko­ri­sni­ci nji­ho­vih uslu­ga, svo­je oba­ve­ze, uglav­nom iz­mi­ru­ju na vre­me. Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne svo­ja po­tra­ži­va­nja za…

Vetrenjače na potezu Beška-Krčedin

7. april 2011. godine

  Inđija – Ve­sti o mo­gu­ćoj nu­kle­ar­noj ka­ta­stro­fi ko­je sti­žu iz da­le­kog Ja­pa­na do­vo­ljan su po­vod da se ak­tu­e­li­zu­je pri­ča o ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je. Ta­kav…

Jav­na pred­u­ze­ća ne mo­gu bi­ti so­ci­jal­ne usta­no­ve

6. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Jav­no pred­u­ze­će “Srem gas” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ostva­ru­je na­pla­tu za gas zi­mi oko 93 pro­ce­na­ta, a le­ti oko 98 pro­ce­na­ta što sma­tra­ju…

Pravilan izbor preparata

6. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Su­zbi­ja­nju ko­ra­va u use­vu še­ćer­ne re­pe tre­ba­lo bi po­sve­ti­ti po­seb­nu pa­žnju u ci­lju ostva­ri­va­nja vi­so­kih pri­no­sa. U teh­no­lo­gi­ji za­šti­te še­ćer­ne re­pe od…

Nagradjeni zemljoradnici

4. april 2011. godine

SREMSKA MITROVICA – Stotinak najboljih poljoprivrednika iz sremskomitrovačke opštine dobilo je zaslužena priznanja na Saboru zemljoradnika koji je u subotu, u organizaciji Grada Sremska Mitrovica…

Atlas reke Save

4. april 2011. godine

  Sremska Mitrovica – U sklopu projekta Ekonomska regija u slivu reke Save pripremljen je nulti primerak brošure Sava nautičko turistički vodič. Projekat obuhvata 18…

1 86 87 88