• ponedeljak, 27. mart 2023.
Zabava

Ави­о­ни са ста­кле­ним кро­вом

28. jun 2011. godine

Пут­ни­ци бу­дућ­но­сти мо­ћи ће да се ди­ве обла­ци­ма, не­бу и зе­мљи из ави­о­на јер ће им ве­ли­ки ста­кле­ни кров то омо­гу­ћи­ти. „Ин­те­ли­гент­на“ мем­бра­на ка­би­не с…

Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne

28. jun 2011. godine

Pre­ma jed­nom is­tra­ži­va­nju, kod mno­gih lju­di je usta­no­vljen ne­do­sta­tak vi­ta­mi­na, mi­ne­ra­la i dru­gih hran­lji­vih ma­te­ri­ja. Sta­ri­ji lju­di su ma­nje ak­tiv­ni od mla­đih lju­di, pa im…

Zra­če­nje smart­fo­na

23. jun 2011. godine

Sve dok ko­ri­sni­ci mo­bil­nih te­le­fo­na ne poč­nu da pa­da­ju kao mu­ve, iz­ve­štaj Svet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je da ra­di­ja­ci­ja mo­bil­nih te­le­fo­na „mo­že iza­zva­ti rak“ ve­ro­vat­no ne­će sma­nji­ti…

Rot­kvi­ce su pra­ve vi­ta­min­ske bom­be

23. jun 2011. godine

Rot­kvi­ce ni­su sa­mo uku­sne, već su i pu­ne vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la. One naš or­ga­ni­zam snab­de­va­ju ka­li­ju­mom, vi­ta­mi­nom C, se­le­nom i fol­nom ki­se­li­nom. Ka­ko bi du­že…

Pr­vi let avi­o­na po­mo­ću ener­gi­je Sun­ca

14. jun 2011. godine

“Solar impuls”, švajcarski eksperimentalni avion koji drži svetski rekord sa letom od 26 sati isključivo pomoću energije Sunca, krenuo je iz zapadne Švajcarske na prvi…

Let­nja de­ko­ra­ci­ja u ku­ći

14. jun 2011. godine

Une­si­te ve­dri­nu le­ta u svoj dom sve­tlim bo­ja­ma, de­ko­ra­ci­ja­ma od školj­ki i cvet­nim mo­ti­vi­ma. Žu­ta je bo­ja ko­ja po­pra­vlja ras­po­lo­že­nje i bu­di ose­ćaj sre­će, ka­žu…

Tri­ko­vi za ski­da­nje ki­lo­gra­ma

9. jun 2011. godine

Do­sti­za­nje vit­ke li­ni­je ne mo­ra bi­ti na­por­no. Nu­di­mo vam ne­ko­li­ko jed­no­stav­nih sa­ve­ta ka­ko da ski­ne­te ki­lo­gra­me. • Je­di­te vo­će i po­vr­će Raz­mi­šljaj­te o to­me šta…

Li­mun u ku­hi­nji

2. jun 2011. godine

Na Si­ci­li­ji, ko­ja je ne­ka­da ima­la ve­li­ke pro­ble­me sa snab­de­va­njem pi­ja­ćom vo­dom, u usta­ja­lu pi­ja­ću vo­du sta­vlja­le su se kri­ške sve­žeg li­mu­na ka­ko bi se…

Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

26. maj 2011. godine

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci…

Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću

18. maj 2011. godine

Zasavica – U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Za­sa­vi­ca po­sled­nje su­bo­te u apri­lu odr­žan je tre­ći po re­du „Dan ma­ga­ri­ca“, a u sklo­pu ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i…