• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Zabava

Li­mun u ku­hi­nji

2. jun 2011. godine

Na Si­ci­li­ji, ko­ja je ne­ka­da ima­la ve­li­ke pro­ble­me sa snab­de­va­njem pi­ja­ćom vo­dom, u usta­ja­lu pi­ja­ću vo­du sta­vlja­le su se kri­ške sve­žeg li­mu­na ka­ko bi se…

Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

26. maj 2011. godine

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci…

Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću

18. maj 2011. godine

Zasavica – U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Za­sa­vi­ca po­sled­nje su­bo­te u apri­lu odr­žan je tre­ći po re­du „Dan ma­ga­ri­ca“, a u sklo­pu ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i…

Bonsai – umetnost patuljastog drveća

6. maj 2011. godine

Umet­nost ga­je­nja pa­tu­lja­stog dr­ve­ća sta­ra je ne­ko­li­ko hi­lja­da go­di­na i pr­vi put se ja­vlja za vre­me vla­da­vi­ne di­na­sti­je Han u Ki­ni. Na za­pa­du se po­ja­vlju­je…

Crtaju gde stignu

6. maj 2011. godine

Kom­pa­ni­ja „Dži­ni­jus“ pred­sta­vi­la je no­vi ta­blet na­me­njen umet­ni­ci­ma i di­zaj­ne­ri­ma ko­ji omo­gu­ća­va cr­ta­nje i pi­sa­nje gde god da se na­la­ze. Reč je o ure­đe­ju „ma­u­spen…

Trka u štiklama

5. maj 2011. godine

Pobednica- Mirjana Jović Sremska Mitrovica – Pro­te­kle su­bo­te Kan­ce­la­ri­ja za mla­de je na grad­skom tr­gu or­ga­ni­zo­va­la Ukr­šnju tr­ku u šti­kla­ma ko­je su mo­ra­le da iz­no­se…

Komodor 64 ponovo u proizvodnji

22. april 2011. godine

Iako je mno­gi­ma to obe­ća­nje de­lo­va­lo ne­ve­ro­vat­no, plan ame­rič­ke kom­pa­ni­je “Ko­mo­dor” da vra­ti u pro­iz­vod­nju ču­ve­ni kom­pju­ter “Ko­mo­dor 64” po svoj pri­li­ci će se za­i­sta…

Muzika i smeh smanjuju krvni pritisak

22. april 2011. godine

  Na osno­vu na­uč­nih stu­di­ja, usta­no­vlje­no je da te­ra­pi­je mu­zi­kom i sme­hom mo­gu bi­ti je­dan od na­či­na za sma­nje­nje hi­per­ten­zi­je. Sre­do­več­ni mu­škar­ci i že­ne mo­žda…

Kreativnost na delu – “Uskršnji atelje”

19. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sedamdesetro učenika nižih razreda sedam osnovnih škola nadmetalo se  danas u kreativnosti, farbajući i ukrašavajući uskršnja jaja. Ova radionica, nazvana “Uskršnji atelje”,…

Igre bez granica

12. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – U prepodnevnim časovima na gradskom trgu održane su “Igre bez granica”, koje je organizovala Mitrovačka Gimnazija povodom Dana škole, odnosno svog 173….