• Wednesday, 25. May 2022.
Biramo sportistu godine Srema
Sport
0 Komentara

Biramo sportistu godine Srema

20. December 2021. godine

Re­dak­ci­ja “Srem­skih no­vi­na“ i ove go­di­ne or­ga­ni­zu­je tra­di­ci­o­nal­nu an­ke­tu za iz­bor naj­bo­ljih spor­ti­sta i sport­skih ko­lek­ti­va Sre­ma u 2021. godini.

Iz­bor spor­ti­ste go­di­ne “Srem­skih no­vi­na“ je jed­na od naj­sta­ri­jih i naj­u­gled­ni­jih nagrada na ovim pro­sto­ri­ma. U ve­li­koj an­ke­ti, na­ši či­ta­o­ci, ali i sport­ske or­ga­ni­za­ci­je, klu­bo­vi i sa­ve­zi, pred­la­žu po­je­din­ce i sport­ske ko­lek­ti­ve za la­ska­ve ti­tu­le naj­bo­ljih u Sre­mu.

Sve do 20. januara 2022. godine, pred­lo­ge za naj­bo­lje u srem­skom spor­tu u 2021. go­di­ni, po­je­din­ci i sport­ske or­ga­ni­za­ci­je, mo­gu do­sta­vi­ti na adre­su “Srem­skih no­vi­na“, Svetog Dimitrija 2/II Sremska Mitrovica, ili elek­tron­skom po­štom na adre­su redakcija@sremskenovine.co.rs.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: