• ponedeljak, 20. maj 2024.
Sred­stva za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re
Kultura
0 Komentara

Sred­stva za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re

25. april 2012. godine

Zo­ran Mi­šče­vić, Lju­bi­ša Šu­la­ja i mi­ni­star Mar­ko­vić

Mi­ni­star kul­tu­re, in­for­mi­sa­nja i in­for­ma­ci­o­nog dru­štva Pre­drag Mar­ko­vić po­se­tio je 16. apri­la ma­na­stir Ku­ve­ždin, gde je pri­su­stvo­vao sve­ča­noj li­tur­gi­ji u ma­na­stir­skoj cr­kvi po­sve­će­noj sve­tom Sa­vi. Na­kon li­tur­gi­je vla­di­ka srem­ski Va­si­li­je je mi­ni­stru Pre­dra­gu Mar­ko­vi­ću uru­čio or­den sve­tog Ar­se­ni­ja Srem­ca za do­pri­nos za­šti­ti kul­tur­nog na­sle­đa i ob­no­vi ma­na­sti­ra.
U ob­no­vu ovog spo­me­ni­ka kul­tu­re ula­ga­na su ogrom­na sred­stva. Od 2004. go­di­ne kre­nu­li su pro­jek­ti, pod­se­tio je mi­ni­star Mar­ko­vić. Pr­vo je re­no­vi­ran ko­nak, a na kra­ju se pri­stu­pi­lo re­kon­struk­ci­ji cr­kve dra­gu­lja u kru­ni fru­ško­gor­skih ma­na­sti­ra.
– Ovo je je­dan od sjaj­nih pri­me­ra kla­si­ci­zma. Po­sled­nje tri go­di­ne ulo­ži­li smo oko 16,597 mi­li­o­na di­na­ra. To je no­vac, a mno­go je va­žni­je što su ra­di­li struč­nja­ci. Oni još ra­de, za­vr­ša­va­ju se iko­ne. Ipak, za­zvo­ni­la su zvo­na, ov­de je opet bi­lo epi­skop­sko slu­že­nje i Ku­ve­ždin po­no­vo ži­vi. Ova sve­ča­nost po­ka­zu­je da je i po­sled­nji fru­ško­gor­ski ma­na­stir od onih ko­ji mo­gu da se re­kon­tru­i­šu za­sjao – re­kao je mi­ni­star Pre­drag Mar­ko­vić.
U de­le­ga­ci­ji Mi­ni­star­stva kul­tu­re bi­li su Ve­sna Ma­ric­ki Osto­jić, ru­ko­vo­di­lac gru­pe za za­šti­tu ne­po­kret­nih na­sle­đa u RS i dr Mar­ko Po­po­vić, pred­sed­nik ko­mi­si­je za spo­me­ni­ke od iz­u­zet­nog zna­ča­ja i srp­ska kul­tur­na do­bra u ino­stran­stvu. Dr Mar­ko Po­po­vić je do­dao da je ova ko­mi­si­ja to­kom pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne vo­di­la ra­ču­na da se sred­stva usme­re na naj­zna­čaj­ni­ja kul­tur­na do­bra. Me­đi nji­ma je i Ku­ve­ždi­na.
– Ovi spo­me­ni­ci kul­tu­re su ve­o­ma zna­čaj­ni, oni su sa­ču­va­li srp­stvo iz tog raz­lo­ga i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i mi­ni­star­stvo ima oba­ve­zu da ih ob­na­vlja­ju, sma­tra Zo­ran Mi­šče­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Di­rek­tor Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re Lju­bi­ša Šu­la­ja, do­dao je da se
za­šti­ta kul­tur­nog na­sle­đa u Ku­ve­ždi­nu is­po­lja­va na naj­bo­lji na­čin i da ra­do­vi idu po pla­nu.
Istog da­na de­le­ga­ci­ja Mi­ni­star­stva kul­tu­re na če­lu sa mi­ni­strom Pre­dra­gom Mar­ko­vi­ćem po­se­ti­la je Car­sku pa­la­tu gde je otvo­re­na  ra­di­o­ni­ca za kon­zer­va­ci­ju mo­za­i­ka in si­tu, kao de­lu ve­li­kog pro­jek­ta “Put rim­skih im­pe­ra­to­ra”.

S.Đ.-M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: